Tillbaka till Erfarenheter

 

 

Folkrörelser
eller sociala rörelser

 

 

 

av Jan Wiklund

 

 

 

I den skriftliga debatten ser man allt oftare uttrycket social rörelse där man för några decennier sen skulle ha sett uttrycket folkrörelse. Står denna förändring för något i verkligheten? Är det bara en språklig förändring i stil med bättre än mig istället för bättre än jag?

En första misstanke är att social rörelse är en slarvig översättning från engelska, ungefär som manual, display eller ha en bra dag. I Nationalencyklopedin finns ordet inte, där är det Folkrörelse som gäller. I Encyclopedia Britannica finns varken uttrycket Popular movement eller Peoples' movement, däremot finns ett långt avsnitt Social movements på uppslagsordet Collective behaviour.

Misstanken stärks när man slår på google. På svenska fanns (10.1.07) 10.300 Social rörelse mot 168.000 Folkrörelse. På engelska fanns samtidigt 1.250.000 Social movement mot 532.000 Popular movement.

Men det är uppenbarligen något mer. Inte minst slås man av hur de första sidorna Social movement domineras av forskning om folkrörelser medan de första sidorna Popular movement domineras av journalistik och inte minst rörelsernas egna webbplatser.

Kan social rörelse helt enkelt vara forskarslang?

Jag bestämde mig för att kolla upp orden i tillgängliga ordböcker på några språk som jag kunde tolka.

 

På franska var det helt tydligt att det var ordet mouvement som gällde. På franska hakar man ju på bestämningen efteråt, och bestämningen social respektive populaire verkade inte vara så viktig. Émile Littré, som är ett språkhistoriskt lexikon, angav betydelsen av mouvement som "Agitation suscité dans des personnes ou dans un pays ou dans des peuples" (väckt upprördhet hos personer, ett land eller folk) med Blaise Pascal som källa, dvs en betydelse som uppkom på 1600-talet eller tidigare. Flera tidiga 1700-talsförfattare som Fénélon, Sévigné och Bossuet ska ha använt det på samma sätt när de talade om revolter ute i provinserna.

Le Robert som mer är ett lexikon över nuvarande betydelser angav "action collective tendant à produir un changement d'idées, d'opinions ou d'organisation sociale" (kollektiv handling som tenderar att skapa förändring av idéer, uppfattningar eller social organisering".

Det enda påhäng jag kunde hitta i dessa böcker var faktiskt mouvement populaire med revolutionshistorikern Michelet som källa. Mouvement social föreföll obefintligt som fast uttryck.

För tyskan var det tydligen helt godtyckligt om man sa Bewegung eller Volksbewegung, i alla fall i början av 1900-talet. En synonym till Bewegung var enligt Grimms Deutshes Wörterbuch "Aufruhr", dvs uppror, medan Volksbewegung förklaras som "eine unruhige Bewegung des Volkes oder im Volke" samt "oppositionelle Bewegung bis zum Aufruhr". Uttrycket soziale Bewegung fanns, men tydligen mer i betydelsen socialpolitik: "Bewegung zur besserung der wirtschaftlich-politischen Zustand, speziell zur Hebung der arbeitender Klasse" (rörelse för att förbättra det ekonomiska och politiska tillståndet speciellt hos arbetarklassen).

Det intressanta var att i början av 1900-talet använde tydligen även engelskan uttrycken på ett liknande sätt. I Encyclopedia Britannica från 1911, som finns på internet, får man 25 träffar på popular movement och 3 på social movement. Den ena träffen för social movement handlar om William Ruskins önskan att skapa jordbrukarkooperativ, och den andra är en sorts synonym för samhällsutveckling: "Of this stage of the social movement, slavery was...". Den enda träff som tycks använda ordet på nutida vis refererar till "The Christian Social Movement" - men där visar det sig att det är Christian och Social som hänger ihop som begrepp: den kristligt-sociala rörelsen. Popular movement å andra sidan gäller sånt som revolutionerna 1789 och 1848, camisarderna på 1600-talet, spanska republikaner och polska socialister.

Svenska, slutligen. Svenska Akademins Ordbok känner inte till begreppet social rörelse. Rörelse i politisk mening förekommer så tidigt som 1647 i betydelsen "oro eller jäsning eller missnöje i ett samhälle". Folkrörelse dokumenteras första gången 1797 i betydelsen "politisk rörelse bland folkets bredare lager" och syftar på händelser under franska revolutionen.

 

Nu råder det ju ständig kamp om politiska begrepp. Tänk bara på ordet socialism. Det uppkom på 1830-talet som en synonym till välgörenhet - välgörenhetsborgerskapet tänkte sig att de till skillnad från sina girigare klassbröder åtminstone inte var asociala. Under revolutionen 1848 togs det över av arbetarrörelsen med baktanken att den var mycket bättre på att värna arbetarnas intressen än vad välgörenhetsborgerskapet var. Under 1900-talet utbröt en formlig tävling om att kalla sig socialist - Branting, Stalin, Nehru, Hitler... etiketten kunde uppenbarligen passa överallt och betydelsen tunnades därför ut - även om någon sorts intresse för vanligt folks levnadsvillkor var en förenande länk. Till slut upphörde tydligen detta intresse bland statsbyråkratierna, alternativt genomskådades som bluff, varför termen föll ur bruk.

Något liknande kan man skönja beträffande folkrörelse. I Tyskland tog nazisterna monopol på begreppet Volksbewegung och det blev därför obrukbart. I engelskspråkiga länder var begreppet popular movement populärt bland marxistiska historiker och teoretiker under 70-talet vilket gjorde det mindre lämpligt i ett nyliberalt politiskt klimat. Istället vann begreppet soziale Bewegung eller Social movement spridning bland dem som ville framstå som objektiva snarare än politiska.

I svenskan är utvecklingen mer otydlig. Visserligen började etablissemanget försöka tämja begreppet folkrörelse redan på 40-talet. Medan den klassiska definitionen uttrycks klart i Svenska akademins ordbok från 1928, se ovan, hade den femti år senare plattats till och berövats sin oppositionella innebörd. Prismas Lilla Uppslagsbok 1977 säger t.ex. om folkrörelse att det är en "Beteckning för riksomfattande organisation med stor social geografisk spridning, ett på ideologisk gemenskap grundat program med självständig ställning gentemot stat och myndigheter, frivillig medlemsanslutning och med i tiden varaktig verksamhet, t.ex. arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen."

Men samtidigt har det bland folk i gemen funnits större förståelse för den politiska innebörden i begreppet. Det var till exempel aldrig tal om annat än att trädkramarna i Bohuslän på 80-talet var en del av en folkrörelse - så länge man talade med arbetskamrater och grannar. Ingen krävde riksomfattande organisation eller ens varaktig verksamhet. Det räckte att miljörörelsen fanns som ett löst nätverk som man kunde relatera till. Inskränkningen i betydelse förblev en akademisk och professionell jargong.

 

För forskare som har sina referenser bland utländsk facklitteratur kan det vara behändigt att prata om sociala rörelser, liksom det kan vara behändigt för oss som har våra referenser bland inhemska lekmän att prata om folkrörelser. Nackdelen med detta är att akademiker och lekmän får svårt att prata med varandra, men det kan förhoppningsvis avhjälpas med att man utvecklar gemensamma forum av olika slag.

Men språkbruket förändras hela tiden. Bland de yngre idag verkar det vara mest gångbart att bara prata om rörelser, liksom i franskan.

Och begreppet sociala rörelser kan vara på väg mot en inskränkning, inte olik den som folkrörelser utsattes för i svenska akademiska kretsar under 50-talet. Charles Tilly, en av världens mest kända och citerade folkrörelseforskare, förklarade nyligen i en bok - Social movements 1768-2004, Paradigm Publishers 2004 - att en social rörelse uteslutande uttrycker sig genom uppvisande i offentligheten av enighet, engagemang, stort antal och - inte minst - värdighet. De som använder strejker eller bojkotter eller andra direkta aktioner räknas inte dit, de är något annat, oklart vad. Tilly föreslår uttrycket "contention", dvs "konflikt".

Något som passar som hand i handske med de repressiva statsföreträdare som vill förklara alla direkta aktioner som terrorism som bäst behandlas med tortyr och fängelse utan rättegång. Sen spelar det ingen roll att inskränkningen är lika verklighetsfrämmande som det motsvarande svenska akademiska konstgreppet med folkrörelser - alla mer omfattande folkrörelser/sociala rörelser använder många uttrycksformer, både uppvisande i offentligheten à la Tilly och direkt aktion.

Vilket begrepp som gäller om femti år går inte att förutse. Det beror på vilken social kraft som hävdar sig bäst. I värsta fall finns inget begrepp alls, för att folkrörelsernas företrädare trängs undan ur offentligheten. I bästa fall går det att använda många begrepp för att de är så närvarande att det behövs många synonymer för att täcka alla olika framträdelseformer.

 

 

 

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org