1 2

kallelsetilldemok010225u8
Printed: tisdag 23 juli 2002 17.34.58

Page 1 of 2 Printed For: Louise

IMAGE imgs/kallelsetilldemok010225u01.gif

8
Fra: Louise Pettersson<louise.pettersson@delta.telenordia.se>
Dato: Ons d. 21. Feb 2001 3:27am
Emne: Xtra -påminnelse demokommitté mm

Kom ihåg demonstrationskommitténs möte nu på söndag
Få har anmält sig. Vi skickar kallelsen en gång till.

Organisationer uppmanas anmäla sina representanter snarast!

För övrigt är de preliminära tiderna för planeringsmöte och seminarium den 10-11 mars satta till 10-19.00 på lördagen för planeringsmöte, och 9-17.00 eller 18.00 söndagen för seminarier om fred, miljö och arbetsmarknad, ev också Schengen. Per Gahrton kommer att hålla en inledning om EU:s militarisering och alternativ till detta.

Manusstopp för nästa nyhetsbrev som kommer att innehålla förslag till dagordning för planeringsmötet och seminarieprogram är på söndag 25.2 efter demonstrationskommitténs möte.

- -- - - - - - -- --- - - - - - ---- -- -- -- - - - - - - --
Kallelse till möte med demonstrationskommittén för GBG2001 25/2

Vid föregående nätverksmöte drogs riktlinjerna upp för den stora gemensamma demonstrationen lördagen den 16/6. (Se protokoll nedan)
Varje organisation som ställt sig bakom nätverket har rätt/skyldighet att skicka EN representant till demonstrationsgruppens möten. Då det är viktigt att vi kommer igång med förberedelserna kallas ni härmed till möte i Göteborg, söndag den 25/2 klockan 13.00.Plats för mötet meddelas då ni anmält er.Anmälan görs enklast till undertecknad direkt på %...%, senast den 14/2. Meddela då ocksa om ni behöver sovplats, är allergiska eller har särskilda önskemål vad gäller matvanor. Mötet förväntas vara avslutat kl. 17.00 men vid behov kan mötestiden komma att förlängas, dock längst till kl. 18.00.

Preliminär tidsplanering och dagordning

13.00
0. Mötets öppnande
1. Formalia, val av ordförande, sekreterare, justerare
2. Presentation av de närvarande
3. Fastställande av dag och mötesordning, tidsplan för mötet

13.15
4. Information från föregående möte, riktlinjer
5. Demonstrationen
a) samling, marschväg, slutmål.
b) teknisk utrustning i demonstrationen, följebilar....
c) demonstrationsfunktionärer, antal, uppgifter, möte för dessa d) kommunikationskanaler inom demonstrationen, vilka, hur, vem... e) förhållning till polis/provokatörer
f) slagord, banderoller, flygblad

14.30
Paus

15.00
6. Offentligt möte på Heden
a) scen, ljud, tillstånd
b) talare, musik, ev. övriga framträdande
7. Kringarrangemang vid demonstrationen
a) sambandscentral
b) första hjälpen, sjukvård