Upprop för MOTMAKT -99

svensk version /norsk versjon/ finsk version

Storföretagens maktövertag i dagens samhälle hotar demokratin, vardagslivets frihet och jordens överlevnad. Konkurrenskraft överordnas andra värden. Detta motiveras som nödvändig anpassning till globalisering. Samhället genomsyrat alltmer av företagens påverkan genom massmedia, vetenskap, reklam, idrott och lobbyister.

Klasskillnaderna ökar inom och mellan länder och de fattiga blir fler.
Arbetslösheten ökar och storföretagen anställer allt färre i förhållande till sin växande andel av världsekonomin. Överbelastningen av miljön hotar naturens livsformer och kommande generationersmöjligheter att leva i en rik och mångfaldig miljö.

Folkvalda och andra professionella företrädare har inte stått emot den anpassning som skett till storföretagens intressen. Exempel på detta är uppbyggnad av odemokratiska och övernationella strukturer som EU, EMU och WTO. Det som behövs är en motmakt med folkliga initiativ och rörelser som drivkraft. En motmakt för att sätta solidariska och miljömässiga värden före marknadens diktatur. Vi behöver fler platser där lekmän och professionella från olika håll kan samlas. Det behövs ett kunskapsbyggande och handlande bortom de begränsningar som det rådande ekonomiska och politiska systemet sätter. Bekämpningen av MAI-avtalet visar att folkliga motkrafter kan vinna tillsammans.

Vi önskar bygga en nordisk offentlighet där praktiska erfarenheter blandas med analys, framtidsdebatt och information om kommande aktiviteter. Därför vill vi samla, diskutera och sprida:

Framtidsdebatt och orientering om kommande aktiviteter som både kan
skapa hållbara och fantasifulla visioner. Detta till omedelbar
nytta för organisering av motmakt mot det rådande systemet och en
mångfald folkliga aktiviteter.
Analys och teori behövs i ett gemensamt sökande för att sätta ord på
erfarenheter, se sammanhang och komma till nya insikter. Det behövs
ett kunskapsbyggande som hjälper alla som vill delta i rörelser att
hitta en bättre förståelse av samhället och förhållandet till
naturen.
Praktiska erfarenheter av folkliga initiativ och deltagande när det
gäller solidaritet och miljö. Detta både när det gäller lokala
exempel och erfarenheter av konflikter och folkrörelsesamarbete.
Särskilt vill vi samla erfarenheter från Norden men också från
folkrörelser internationellt.

Vi som tar initiativ till denna nordiska folkliga offentlighet kommer från mycket olika sammanhang och står för många olika synsätt på människan, samhället och naturen. Det som förenar oss är en oro för att de framgångar som över hundra år av folkrörelsers kamp i Norden och andra länder har uppnått håller på att rivas upp. Det gäller kampen för fred, demokrati, social rättvisa och värn av folkhälsan och naturen.Denna utveckling bör mötas av nya visioner, som bland annat kan uppstå genom en dialog mellan folkliga rörelser.

Vi önskar bygga en nordisk offentlighet och öppen mötesplats genom:

En nordisk motmaktsträff med aktivistläger och Nordisk Folkriksdag
sommaren 1999.

En nordisk hemsida och annat informationssamarbete för systemkritik,
erfarenhets- utbyte, framtidsdebatt samt information om folkrörelser
och kommande aktiviteter.

Deltagare på Nordiskt förberedelsemöte för Motmaktsträff -99,
Stockholm 21 februari 1999

Tord Björk , Stig Broqvist, Sven Broqvist, Göran Folin, Jonas Forsberg, Birgitta Henriksson, Mari Haaland, Kenneth Haar, Ragnar Kvåle, Jesper Morville, Kerstin Palmlund, Elisabeth Parkatti, Eugen Parkatti, Toril Pedersen, Louise Pettersson, Annti Rautiainen, Vibeke Sørum, Eleonor Urbral.

 

 

 

 

 

 

 

1