Folkrörelsestudiegruppens nyhetsbrev 1 2003

Innehåll:

 

1. Nyhetsbrevet byter utgivare/ Louise Pettersson

2. Ny kunskapsbank och temasidor om Göteborg 2001 och

Köpenhamn 2002/ Folkrörelsestudiegruppen

3. Upprop till stöd för hungerstrejkande Göteborgsfånge/

/Johannes Oscarsson, Vänster.nu

4. Brev till utrikesminister Anna Lindh angående

Irak-sanktionerna, Christian Hårlemanoch Jan Öberg,

Transnational Foundation for Peace and Future Research

 

---------------------------------------------------------------------

1. Nyhetsbrevet byter utgivare

Sedan Göteborgsaktionen lades ner hösten 2001 så har den

fortsatta händelseutvecklingen , med bland annat de mycket

hårda domarna gjort att det känts väldigt svårt att inte fortsätta

informera folk. Jag har därför fortsatt att skicka information på

denna lista även efter att nyhetsbrevet formellt lagts ner.

 

När nu Folkrörelsestudiegruppen som varit samarrangör till

ett seminarium på årsdagarna av Göteborgshändelserna, gett

ut en rapport om toppmötesprotester från 1968-2002 och ägnat

en stor del av sin hemsida till dokumentation av Göteborg,

stod i begrepp att vilja starta ett eget nyhetsbrev, så var

steget inte så långt att helt enkelt låta denna lista gå

över i Folkrörelsestudiegruppens regi.

 

Folkörelsestudiegruppen är en sammanslutning av aktivister

som är intresserade av att studera och diskutera

folkrörelsers roll i samhället idag, i historien och i

samhället.

 

Förutom att sprida information med anknytning till Göteborg

och senare toppmöten av intresse för den EU- och

globaliseringskritiska rörelsen, och om relevanta frågor av

EU-kritisk eller global karaktär, vill vi också lämna utrymme till

demokratifrågor i allmänhet och folkrörelsers roll i synnerhet.

 

Jag hoppas att ni som idag får nyhetsbrevet idag kommer att

uppskatta nyordningen och fortsätta prenumerera. Vi tar

hemskt gärna emot tips på vad vi kan sprida i nyhetsbrevet

och vilka andra som kan vara intresserade av att få denna

information.

 

Med vänliga hälsningar, Louise Pettersson

 

------------------------------------------------------------

 

2. Ny kunskapsbank och temasidor om Göteborg 2001 och

Köpenhamn 2002

 

Folkrörelsestudiegruppen lanserar nu en ny kunskapsbank med

temasidor om folkliga aktiviteter vid EU-toppmötet i

Göteborg 2001 och Köpenhamn 2002 på sin hemsida

www.folkrorelser.nu. Här ges en allsidig möjlighet till att

skaffa sig information och analys om dessa

toppmötesprotester samt partiers, massmedias och polisens

agerande. EU-motståndets och globaliseringsrörelsens många

motkonferenser, demonstrationer och andra aktiviteter av

olika slag finns beskrivna. Lättillgängligt finns mer än

tusen länkar till artiklar och foton om Göteborgshändelserna

varav ungefär hälften direkt från temasidan och resten via

temasidor upprättade av olika medier. Temasidan om

Göteborgshändelserna refererar också till mycket tryckt

material. Temasidan om Köpenhamn 2002 innehåller ungefär

200

länkar till artiklar och foton.

 

I sitt motiv för att bygga kunskapsbanken och temasidorna

skriver Folkrörelsestudiegruppen: "Materialet söker lyfta

fram händelserna i ett allsidigt perspektiv. Därför läggs

vikt vid att visa på både "mjuka" och "hårda" metoder som

kommit till uttryck från både rörelsers och statens sida i

Göteborg. Formerna som staten valt för folkbildning och

dialog samt politiska förändringar är lika viktiga att

dokumentera och analysera som statens metoder för att

polisiärt eller på annat sätt materiellt bemöta protester.

På samma sätt är det viktigt att dokumentera och analysera

både vad folkrörelserna politiskt verkade för genom

seminarier och olika sätt att konfrontera eller föra dialog

med EU-toppmötet och USA besöket." 

 

På hemsidan www.folkrorelser.nu finns också

Folkrörelsestudiegruppens rapport Toppmötesprotester 1968 -

2002 och särskilda analyser av folkliga aktiviteter och

FN-konferenser om miljö och utveckling i Johannesburg 2002,

Rio de Janeiro 1992 och Stockholm 1972.

 

Folkrörelsestudiegruppen främjar kunskap om folkrörelser.

2002 arrangerades seminariet Göteborg 2001: Vad hände och

varför? tillsammans med Demokratinätet. Gruppen främjar

säkande efter kunskap om folkrörelser i hela världen och

verkar för erfarenhetsutbyte mellan olika folkrörelser. Vi

hoppas på hjälp med information om mer material om

toppmötesprotester och Göteborg 2001, skicka gärna tips till

info@folkrorelser.nu.

 

 

------------------------------------------------------------

3. Upprop till stöd för hungerstrejkande Göteborgsfånge/

Johannes Oscarsson, Vänster.nu

 

En 32-årig man som sitter inlåst på anstalten Skänninge

hungerstrejkar sedan den 22:a januari i protest mot domen

mot honom. Trots att han begärt att få salt och

buljongpulver för att inte skadas mer än vad som är de

normala följderna av en hungerstrejk har detta nekats honom.

Då 32-åringen inte ätit på över två veckor, är riskerna för

allvarlig undernäring klara.

 

På grund av hungerstrejken orkar han heller inte arbeta,

vilket anstaltsledningen rubricerar som "arbetsvägran". Det

har även kommit till vår kännedom att mannen under torsdagen

den 6/2 blev placerad i ett utkylt rum med öppet fönster

trots kylan, och utan tillgång till vatten. Ingen

läkarundersökning av mannen har heller skett.

 

Vi, de undertecknade, ser mycket allvarligt på denna

behandling av en intern på en svensk kriminalvårdsanstalt.

Vi ställer oss därför bakom dessa krav: Att

anstaltsledningen ska erkänna hungerstrejken. Att han ska få

tillgång till salt, socker och buljongpulver. Att fången ska

garanteras tillgång till vatten. Att han får den medicinska

tillsyn som erfordras.

 

Media och allmänheten ser vad som händer, även på Skänninge

kriminalvårdsanstalt.

 

Skriv under uppropet!

 

http://www.vanster.nu/aktion/upprop/info.php?appeal=

hungerstrejk_gbg

 

------------------------------------------------------------

4. Brev till utrikesminister Anna Lindh angående

Irak-sanktionerna

 

Öppet brev till Anna Lindh

 

I tal och TV-program om Irak och senast under

utrikesdebatten ger utrikesminister Anna Lindh uttryck för

åsikten att sanktionerna inte är en orsak till det irakiska

folkets lidande. Det är däremot Saddam Hussein.

 

Ministern säger att Irak ju får importera livsmedel och

mediciner. Från riksdagens talarstol hävdade hon t ex att

cancerbekämpande utrustning fritt kan importeras, men bara

går "till eliten." Utrikesministern förklarar att

sanktionernas negativa effekter är en följd av regimens

felaktiga prioriteringar.

 

Undertecknade har vistats i sammanlagt en månad i Irak. Vi

har besökt sjukhus och talat med läkare och sjukskötare, t

ex på Mor Och Barn-sjukhuset i den helt nedgångna staden

Basra i söder och med österrikiska läkare som arbetar i

staden. Vi har talat med patienter och med föräldrar till

döende barn. Vi har sett barn med leukemi vars behandling

har måst avbrytas i brist på medicin. Vi har talat med

koordinatorn för FN:s humanitära program, FN:s högsta chef i

landet. Vi har fört samtal med cheferna för bl a Den

Internationella Röda Korskommittén, Röda Korset och Röda

Halvmånen, FN:s barnorganisation UNICEF,

Världslivsmedelsprogrammet WFP. Vi har talat med Iraks

vice-hälsominister. Överallt har vi fått höra att

Oil-for-Food programmet (OFP) är så utformat att det starkt

bidragit till den negativa statistiken över hälsa,

utbildning och levnadsstandard för perioden 1990 till i dag.

 

Vi har inte någonstans hört den synpunkt som ministern ger

uttryck för. Ingen dokumentation vi har samlat in stödjer

den åsikten, som utrikesministern framför.

 

Till allmän upplysning är det utformningen av Oil-for-Food

programmet, som skapat den nuvarande situationen. Enligt en

rad FN-organisationers och NGO-analyser har minst 500,000

och kanske över en million irakier dött till följd av 12 års

sanktioner och det felaktigt utformade OFP. Detta skall ses

mot bakgrunden av att Irak före sanktionerna var på väg att

bli en välfärdsstat med både en kostnadsfri sjukvård och fri

utbildning samt unikt stora investeringar i modern

infrastruktur. Men i dag är befolkningens levnadsstandard 15

procent av vad den var 1990.

 

Två koordinatorer av FN:s humanitära program har avgått i

protest mot effekterna på civilbefolkningen. Den ena är

Denis Halliday, den andra Hans von Sponeck, som numera

ingår

i TFF:s nätverk. Von Sponeck är redo att med sin erfarenhet

av programmet bistå UD med fakta och synpunkter.

 

Frågan berör Iraks 25 miljoner medborgare. Det är sant att

de lidit under Saddam Husseins odemokratiska regim och krig

före 1990. Men det är helt avgörande för trovärdigheten i

Anna Lindhs argumentation och regeringens hållning i

Irak-frågan att hon nu lägger fram dokumentation för att

deras nöd inte har det minsta med sanktionerna att göra.

 

Christian Hårleman, TFF styrelseledamot Jan Öberg, TFF

direktör

 

Transnational Foundation for Peace and Future Research

http://www.transnational.org Vegagatan 25 S - 224 57 Lund

Sweden

 

Phone +46 46 14 59 09 Fax + 46 46 14 45 12

mailto:tff@transnational.org Public not-for-profit charity

845001-4637

 

--------------------------------------------------------

Detta nyhetsbrev utges av Folkrörelsestudiegruppen

Skicka bidrag till info@folkrorelser.nu

 

Om du inte vill vara med på listan längre:

Skicka ett meddelande till

gbg2001-nyhetsbrev-unsubscribe@yahoogrupper.dk

 

 

 

Gbg2001-nyhetsbrev

 

Din brug af Yahoo! Grupper er underlagt http://dk.docs.yahoo.com/info/utos.html