Folkrörelsestudiegruppens nyhetsbrev 2 - 2003

 

Innehåll:

1 a. Amnesti enda vägen ut ur rättsskandalen. Appell från Alternativ Stad, Stockholm

b. Försvara de demokratiska rättigheterna - amnesti, demokrati och nej till EMU, Alternativ Stad Stockholm

2 a. Nej till EMU! Nej till EU:s kampanjupptakt i Stockholm

b. Organisationer i kampanjen mot ett svenskt EMU-medlemsskap, Louise Pettersson, sammanställning med kommentarer

3 Aktion Thessaloniki i Sverige, Jannis Konstantis

4 a. 127 nordiska fredsdemonstrationer mot kriget i Irak. Sammanställning av Tord Björk

b. Länkar till antikrigskoalitioner och andra relevanta hemsidor om Irak-frågan,

sammanställning av Tord Björk

c. Dansk fredsmarsch mot Irakkriget + Udtalelse fra deltagerne i

lørdagens fredsdemonstration i Aalborg Källa: Dagbladet arbejderen

5 GATS/WTO

a. Attac uppmanar svenska regeringen att agera mot Gats (saxat från Yelah)

b. WTO kan rasere norsk landbruk. Opprop om WTO-forslag fra Norges Bondelag

(Saxat från NTEU-nettverk (Nei til EU:s Nyhetsbrev) 07-03)

 

6. Terroristlagar mot fredsaktivist på Island,

Källor: FIB-Kulturfront och Aftonbladet

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

1a. Amnesti enda vägen ut ur rättsskandalen, Appell från Alternativ

Stad, Stockholm

 

Rättegångarna efter händelserna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 har blivit

alltmer kritiserade. Fyra våldsamma upplopp uppstod i samband med

toppmötet. Samtliga dessa utlöstes av polisens åtgärder genom avspärrning

av en skola och ett torg samt våldsamt ingripande mot en demonstration och

en gatufest. Resultatet av polisens avspärrningar och våldsamma attacker

blev i några fall motreaktioner och kravaller där betydligt fler

demonstranter skadades än poliser. Mer än tre gånger fler demonstranter än

poliser togs in på sjukhus.

 

Den av regeringen tillsatta Göteborgskommittén med Ingvar Carlsson som

ordförande bekräftar att kravallerna i Göteborg under EU-toppmötet i hög

grad berodde på och utlöstes av kaos inom polisen. Polisens metoder för

massingripanden som inledde alla kravaller kritiseras skarpt. Genomförandet

av husrannsakan av Hvitfeldtska gymnasiet ses som ett hafsverk som skadade

möjligheterna både för polisen och demonstrerande folkrörelser att hålla

ordning de följande dagarna. Göteborgskommittén bekräftar inte polisens

påstående om ett pågående massivt inträngningsförsök på fredag förmiddag

som hotar EU-toppmötet på Mässan utan ger istället en framställning av

händelseförloppet som visar hur polisen började våldsamheterna denna dag.

Tillslaget mot gatufesten i Vasaparken beskrivs som ett fortsatt polisiärt

kaos och avspärrningen av en demonstration på Järntorget juridiskt

besynnerlig och till slut upplöst tack vare polismyteri.

 

Olika poliskårers underrättelsetjänster ägnade sig åt ryktesspridning och

skrämselpropaganda. Poliserna blev nervösare och nervösare, och började

till slut tro på varandras rykten och behandlade vanliga ungdomar som

ligister och våldsverkare, med förutsägbart resultat.

 

Tyvärr är historien inte slut med det. Ett hundratal personer är åtalade

eller dömda i vad jurister kallar politiska rättegångar och många av dem

har fått långa fängelsestraff på minst sagt lösa grunder. Sådant som att

vara negativ till EU har exempelvis tagits upp som försvårande

omständighet, och generellt har man fått hårdare domar om man har kunnat

beslås med politiskt oppositionella åsikter än om inga sådana åsikter har

kunnat konstateras.

o Fem ungdomar har dömts till 12 till 21 månaders fängelse för att de

kallat folk till vad som fyra timmar senare skulle visa sig bli en

konfrontationspunkt. Det vill säga dömts för något som Alternativ Stad

gjorde vid Almstriden 1971 och blev utnämnda till demokratiska hjältar för,

i läroböcker och exempelvis vid Stockholms stads firande av

millennieskiftet. För att få dem dömda har domstolen tvingats döma alla som

varit i lokalen kollektivt utan individuell prövning oavsett vad de gjort

där. Samtidigt har domstolen spekulerat om allas eventuella avsikter som

man sedan inte bevisat.

o 59 personer har dömts till fängelsestraff på i genomsnitt ett år

för våldsamt upplopp. Det är tolv gånger längre tid än vad som tidigare

dömts ut för brottet våldsamt upplopp under nittiotalet. Den totala

strafftiden är över 250 gånger längre än vad som har dömts ut i Seattle,

Prag och Genova efter kravaller i samband med toppmöten tidigare. Den

totala strafftiden är också tio gånger längre än vad som dömts ut efter de

mest våldsamma kravaller som förekommit i Sverige sedan den liberala eran

inleddes i början av 1800-talet.

o Olika domstolar har dömt efter olika principer. Godtycket har fått

råda när det gäller vilka som efter mycket lång tid fått möjligheter till

resning i Högsta domstolen och därmed sänkning av straffen upp till en

femtedel av tiden i fängelse. Vilka principer som rått för straffnivåerna

har varit oklara ända upp i Högsta domstolen. Polisens falska bild av ett

pågående massivt inträngningsförsök mot EU-toppmötet på Mässan har fått

bestämma massmedias, politikers och alla domstolars bild av händelserna och

de höga straffnivåerna. Polisvittnen som ofta gett ogrundade och

motstridande upplysningar har fått avgöra flera rättegångar. Bevis som

varit till de anklagades förmån har i flera fall försvunnit hos polisen

medan annan bevisföring mot de anklagade har visat sig vara grovt

förvanskad.

 

Flera av de dömda har utan tvivel begått straffbara handlingar. Men det är

tyvärr svårt eller omöjligt att i denna härva av juridiskt missbruk skilja

ut vilka de är och utmäta ett straff som står i rimlig proportion. Skyldiga

och oskyldiga har dömts om varandra och det är tyvärr nödvändigt att också

släppa dem om varandra. Vi stöder oss härvid på den gamla goda

domarprincipen om att vid tvivel hellre fria än fälla. Det är värre att

oskyldiga låses in än att skyldiga släpps fria.

 

Vi uppmanar därför regeringen att ge alla inblandade amnesti. Det finns

flera goda skäl för detta.

o De poliser som på grund av klantighet, inkompetens eller panik

ställde till med mycket av eländet kommer inte att åtalas. De har således

redan fått amnesti. Det kan vara lämpligt att utsträcka den till alla

inblandade. Insatschefen Håkan Jaldung är fortfarande föremål för

förundersökning. Det är mycket oklart om förundersökningen ens leder till

åtal, än mindre någon fällande dom.

o Rättssystemet tycks oförmöget att behandla frågan på ett rationellt

sätt. Tingsrätten i Göteborg tycks redan ha investerat så mycket prestige i

frågan att den inte kan ändra sig. Högsta Domstolen, som visade en glimt av

förnuft när den sänkte ett straff från två år till det mer normala fyra

månader förlorade detta förnuft när den skulle döma folket bakom

telefonkedjan. Det förefaller otroligt att förvänta sig att rättsväsendet i

den här frågan ska vara förmöget att skilja fåren från getterna och ompröva

sina egna domar. Det kan därför vara rimligt att vädja till regeringen.

o Regeringen bär redan ett stort ansvar för att det har gått så långt

som det har gått. Genom dåvarande justitieminister Freivalds bidrag till

ryktesspridningen då hon 1998 hävdade att rörelser med militanta veganer,

miljöaktivister och autonoma antirasister leddes av personer helt utan

politiskt intresse som främjade ideologiskt betingad brottslighet.

Freivalds hänvisade till lagen om omhändertagande för att bekämpa dessa

rörelser, den lag som flitigt kom i bruk vid toppmötet när polisens ingrep

i masskala vilket Göteborgskommittén nu kritiserar. Göran Perssons

ryktesspridning om välutrustade arméliknande skapelser som hotade

demokratin i Göteborg. Och slutligen genom nuvarande justitieministern

Thomas Bodströms alltför tidiga beröm för polisens klantigheter och

därigenom implicerade fördömande av demonstrationsdeltagarnas förmodade

farlighet. Det kan därför vara passande att regeringen får chansen att

gottgöra sina tidigare misstag, nu, sedan Göteborgskommittén visat vägen.

Justitieministern har sagt att regeringen inte får blanda sig i konkreta

fall och konkreta domar. Det är riktigt. Men regeringen har enligt 11 kap

13 § Regeringsformen rätt att ge amnesti och avbryta en pågående

rättsprocess om synnerliga skäl finns.

 

Det kan vara rimligt, inte minst av humanitära skäl, att lägga bakom oss en

av de mörkaste episoderna inom rättsväsendet i modern tid, och förhindra

att liknande skandaler inträffar i framtiden. Det är dags att komma ifrån

de juridiska argumenten och komma tillbaka till de politiska som egentligen

skulle ha dominerat EU-toppmötet.

 

Allra helst som våldsupptrappningen inte började med stormningen av

Hvitfeldtska skolan eller ens med de likaledes av Göteborgskommittén

dokumenterade polisövergreppen i samband med finansministermötet i Malmö

våren 2001. Våldet i Göteborg är bara kulmen på en flerårig process av ökad

konflikt, där en alltmer politiserad polis allt oftare ser sig uppmanad att

detaljreglera, förbjuda och stoppa politiska meningsyttringar medan

politiker hänvisar kritiker till dialog med regeringen som alternativ.

Följden blir att alltfler desillusionerade väljer politiskt sterila

konfrontationer som utväg varefter våldsspiralen kan dras ett varv till.

 

Det är dags att trappa ner våldet. Erlanders och Palmes regeringar lyckades

med det på sextiotalet och sjuttiotalet, medan t.ex. deras tyska kolleger

misslyckades. Idag förefaller den norska och danska regeringen välja

nedtrappningens väg vilket visades vid toppmöten i Oslo och Köpenhamn 2002.

Är det för mycket begärt att regeringen lär av dessa näraliggande exempel

och avslutar den pågående rättsskandalen på det enda anständiga sättet?

 

Vi kräver att fångarna släpps loss.

 

Alternativ Stad - Miljöförbundet Jordens Vänner, Stockholm

 

Alternativ Stad

Solidaritetrörelsens hus

Tegelviksgatan 40

11641 Stockholm

08-6437051

alt-stad@algonet.se

 

Kontaktperson för denna fråga: Göran Folin, 08-6019414

goran.folin@telia.com

-------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

 

1b. Försvara de demokratiska rättigheterna - amnesti, demokrati och

folkbildning,

Alternativ Stad, Stockholm

 

Till intresserade lokalgrupper och föreningar:

 

- Försvara de demokratiska rättigheterna!

- Amnesti för Göteborgsfångarna!

- Nej till EMU!

 

Efter händelserna i samband med Sveriges EU-ordförandeskap 2001 har det

blivit uppenbart att de demokratiska rättigheterna inte heller i Sverige

är något för en gång alla givet. Detta visade sig både vid

EU-toppmötet i Göteborg och ett tidigare finansministermöte i Malmö

under våren 2001, då stora delar av en vanlig tillståndsgiven

demonstration ringades in av polis och deltagarna kördes bort eller

sattes i förvar, många efter misshandel. I Göteborg sattes både

demonstrations- och mötesfriheten på undantag.

 

De rättegångar som sedan genomförts efter händelserna i Göteborg hävdar

vi är en fara för rättssäkerheten

 

Många människor är oskyldigt dömda eller har fått sitt straff förhöjt på

politiska grunder. Vi söker därför stöd för krav på amnesti för alla som

dömts i samband med Göteborgsrättegångarna. Våra skäl för detta

förklaras närmare i vårt bifogade uttalande, men det viktiga är kravet.

Vi är därför också öppna för diskussion om hur ett bredare gemensamt

uttalande i frågan skulle kunna utformas.

 

Demokratikampanj

 

Alternativ Stad stad tar även i samarbete med

Folkrörelsestudiegruppen initiativ till en demokratikampanj där vi

hoppas att lokalgrupper runt om i landet i olika föreningar vill delta:

 

Syftet med kampanjen är att gemensamt driva några för oss viktiga

demokratiska krav och allmänt slå vakt om de demokratiska rättigheterna

i Sverige.

 

Men för att kunna göra detta på bästa sätt anser vi att det behövs en

bredare diskussion i hela samhället om demokratiska rättigheternas grund

framväxt och framtid som utgår från folkrörelsers erfarenheter och inte

blir till en fråga för experter.

 

Vi vill exempelvis gärna komma ifrån den ofta alltför förenklade

föreställningen om att rörelsers uppgift antingen är att kanalisera

folkliga opinionsyttringar genom en lågmäld och sansad dialog där vi

framför våra åsikter till makthavarna, eller genom radikal konfrontation

där vi ifrågasätter hela det parlamentariska systemet eller makthavarnas

legitimitet. Båda dessa handlingsvägar kan ha sin plats i olika skeden

men själva vill vi gärna betona den folkliga mobiliseringen för

självständiga alternativ utan inblandning eller konfrontation av

makthavare, för vi menar att det är skadligt med en rörelse som inte

tillåter sig att tänka och handla självständigt.

 

 

Vi inbjuder därför andra organisationer och enskilda till gemensam

diskussion om demokratins framväxt i Sverige och i andra delar av

världen för att komma på idéer för hur demokratin ska kunna försvaras

och utvecklas i framtiden. Kanske skulle det vara möjligt att sådana

diskussioner i Stockholm och på andra hålla skulle kunna vara ett led i

att ta fram ett material för en bredare folkbildningssatsning? Och i

sådana syften vill vi gärna ordna ett första diskussionsmöte i Stockholm

under våren så snart vi får respons.

 

Nej till EMU

 

Vi menar också att frågan om ett medlemskap i den europeiska monetära

unionen är en viktig demokratisk fråga. Det konkreta innehållet av EMU

är en grundlagsfästning av en nyliberal politik vilket innebär att låg

inflation och låga offentliga utgifter är viktigare än arbetslöshet och

annan hänsyn till människa och miljö. Det är visserligen möjligt för

svenska politiker att föra en sådan politik ändå även utan EMU, men det

är onödigt att lämna över ansvaret för den till europeiska centralbanken

så att de svenska politikerna får möjlighet att skylla ifrån sig.

 

Fördelningen av medel för folkomröstningskampanjen är även en skandal

där många föreningar och partier som spelade en viktig roll i

mobiliseringen till de stora fredliga demonstrationerna i Göteborg

ignoreras, något som riskerar att äventyra folkomröstningsresultatet.

 

Vi söker därför av flera skäl även kontakt med föreningar som vill

samarbeta med oss i EMU-frågan.

 

Vi uppmanar er därför sammansättningsvis att:

- Stöd kravet om amnesti för de politiska fångarna!

- Delta i diskussioner om demokratins utveckling och framtid!

- Säg nej till EMU!

 

Är ni intresserade av att samverka med oss i någon eller några av dessa

frågor så kontakta oss gärna!

 

 

Alternativ Stad

 

Post- och besöksadress c/o Solidaritetsrörelsens hus, Tegelviksgatan 40,

11641 Stockholm E-post: alt-stad@algonet.se

 

Kontaktpersoner Staffan Wrigge, Alternativ Stads kansli, öppet

oregelbundna tider, måndag, onsdag och fredag, O8-643 70 51

 

Demokratikampanj Louise Pettersson,

louise.pettersson@delta.telenordia.se, mobil: 0739-059910

 

Amnesti Göran Folin, 08-6019414, goran.folin@telia.com

 

 

Om Alternativ Stad och Folkrörelsestudiegruppen

 

Alternativ Stad är en miljö- och stadspolitisk rörelse som funnits sedan

1969. Organisationen är sedan 1983 även avdelning av Miljöförbundet,

numera Miljöförbundet Jordens Vänner.

 

Folkrörelsestudiegruppen är en sammanslutning av medlemmar ur Alternativ

Stad/MJV, som brukar ordna diskussioner, seminarier och ge ut material

med anknytning till folkrörelsers historia och erfarenheter. Gruppen

verkar numera fristående och välkomnar medlemmar ur alla rörelser.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

2a. Nej till EMU! Nej till EU:s nationella kampanjupptakt i Stockholm

 

Lördagen 1 mars

 

Torgmöte mot EMU kl 12.00

Plats: Medborgarplatsen

Flera kända EMU-motståndare talar

 

Kampanjupptakt kl 13.00-17.30

Ronny Eriksson häcklar EMU-etablissemanget

Representanter för Nej-rörelserna i Norge och Danmark berättar hur

man vinner en folkomröstning

Jonas Sjöstedt, EU-parlamentariker (v), & Ingela Mårtensson,

Folkrörelsen Nej till EU,argumenterar för ett nej till EMU

 

Kulturinslag

 

Plats: Södra Latins gymnasium (Södermalm)

Skaraborgsgatan 14, Gratis entre!

 

Arrangör:

Folkrörelsen Nej till EU, tel 08- 641 40 66, 031-701 01 77

http://www.nejtilleu.se

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

2 b. Organisationer i kampanjen mot ett svenskt EMU-medlemsskap,

Louise Pettersson, sammanställning med kommentarer

 

Den 14 september är det dags för svenskarna att rösta ja eller nej till EMU -

eller till införandet av Euro som valuta, som frågan kommer att

formuleras på valsedeln.

 

Två riksnätverk har formerats på nej-sidan. Varje nätverk har fått 21

miljoner kronor

i kampanjbidrag från staten. Dessutom finns det ytterligare 6

miljoner i potten på

nej-sidan som man ska kunna söka från övriga organisationer och nätverk.

Riksnätverken består enligt de uppgifter jag hittils lyckats få fram

av följande organisationer:

 

Samverkan mot EMU (socialdemokrater och borgerliga)

 

Socialdemokrater mot EMU - http://www.motemu.nu/ (funkar inte just

nu) eller http://www.motemu.nu/inne.html

Medborgare mot EMU - http://www.mmemu.org/

Centerpartiet - http://www.centerpartiet.se

(Centerpartiet är för EU men mot EMU men partiet är mycket delade i frågan)

Kale - http://hem2.passagen.se/kaleld/

Kristdemokrater för en alternativ Europapolitik (Dvs de kristdemokrater som

INTE tycker som partiet i övrigt)

Europaja-Euronej - http://www.euronej.nu/

(En organisation av experter med blandad socialdemokratisk och

borgerlig bakgrund)

 

Nej till EMU (vänsteropartister och miljöpartister m.fl.)

Folkrörelsen nej till EU - http://www.nejtilleu.se/

Unga mot EU - http://www.nejtilleu.se/ungamoteu/filer/ungamoteu.htm

Vänsterpartiet - http://www.vansterpartiet.se

Ung Vänster - http://www.ungvanster.se

Miljöpartiet - http://www.mp.se

Grön Ungdom - http://www.gu.mp.se/

Centernej till EU - http://public.centerpartiet.se/centernej

(dvs organisation av centerpartister som är mot EU också)

Fackliga EU-kritiker - http://www.fackligaeukritiker.org/

Förbundet Sveriges småbrukare - se tidskrifter "Småbrukaren" :

http://www.smabrukaren.o.se/

Verdandi - http://www.verdandi.nu/ (Socialpolitisk organisation med

koppling till arbetarrörelsen,

ingen relevant information på hemsidan)

 

 

Organisationer utanför nätverken

Det finns också fler organisationer och nätverk som inte ingår i något

av de rikstäckande nätverken. Ett exempel på det Metallare mot EMU som

just nu är under bildande. Nätverken är ju som synes också starkt

dominerade av riksdagspartierna medan folkrörelserna bortsett med några

undantag lyser med sin frånvaro, och småpartierna är inte välkomna.

Vid det möte då uppgörelsen om fördelningen av tillgångar för nej

gjordes nekades

KPML-r tillträde och tvingades stå utanför tillsammans med

representanter för främlingsfientliga partier. Inte

heller Socialistiska Partiet var inbjudna. Båda dessa organisationer

spelade en viktig roll vid protester i samband med det svenska

EU-ordförandeskapet.

 

Det sägs ändå att det ska vara möjligt för fler organisationer som inte

är främlingsfientliga eller "odemokratiska" att söka medlemsskap i

riksnätverket Nej till EMU.

 

Riksdagspartierna har såledeles indirekt utverkat merparten av de

statliga kampanjmedlen för egen del då de dessutom få en summa direkt

till sina partier för kampanjarbete kring EMU. På detta sätt hotar man

enligt min mening att lägga en stor våt filt över allt det

utomparlamentariska motstånd som kom till uttryck i Göteborg med risk

för att strypa en del av sina möjligheter att få aktivister till arbetet

i folkomröstningen.

 

Lokalt kan dock konstellationerna för samarbete kunna komma att variera,

då lokala nätverk eller och lösare samarbeten kan förväntas uppkomma med

mindre hänsyn till hur uppgörelserna sett ut på riksnivå.

 

 

Ja-sidan består av ett flertal organisationer och koalitioner

Viktiga är Socialdemokrater för Europa

som också slussar pengar vidare till Fackliga röster för Europa:

http://www.fackligaroster.com och flera EU-positiva fackförbund såsom

Metall, Pappers och Industrifacket

Stiftelsen Sverige i Europa -

http://www.sverigeieuropa.se/

och LRF - lantbrukarnas riksförbund vilket

visar att bönderna liksom partierna är delade i frågan.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

3. Aktion Thessaloniki i Sverige, Jannis Konstantis

 

Alla är välkomna till nästa möte för Aktion -Thessaloniki 2003. Mötet

kommer att äga rum på Viktor Jara föreningslokal, Pontonjärgatan 36, i

Stockholm T-Fridhemsplan, utgång Drottningsholmsvägen/Fridhemsgatan. Kl

18.00 tisdagen den 25 februari 2003.

 

 

Sprid detta till alla organisationer som ni har kontakt med.

Förslag till dagordning

 

 

1. Presentation, mötesformalia

2. Föregående protokoll

3. Seminariet

4. Demonstrationen

5. Resan och praktiska problem

6. Övriga frågor

 

Med kamratliga hälsningar

 

Jannis Konstantis

 

http://www.action-salonika2003.org/

Aktion -Thessaloniki 2003 i Sverige

Tel: +46- (0)70 511 62 19

mail: <mailto:ioannis.k@chello.se>ioannis.k@chello.se

 

 

Plattform:

 

Vi kämpar

 

- För fred mellan världens folk - mot EU:s och USA:s krigspolitik

 

Varje folk har rätt att bestämma över sitt eget liv, i vilket system de

vill leva och vilken regering de vill ha. Det fjärde anfallskriget på

kort tid organiserat av USA och Nato är ett hot mot freden och världens

folk.

 

- För en generös flyktingpolitik - mot militariseringen av EU

 

Sverige stödjer uppbyggnaden av en europeisk armé. Detta tillsammans med

EU-polisen, EU:s arresteringsorder och Schengenavtalet innebär en ökad

repression och fler inskränkningar av våra demokratiska fri- och

rättigheter.

 

- För att säkra arbetsrätten - mot ett svensk deltagande i EMU

 

EMU skulle underlätta möjligheterna för överheten att föra en nyliberal

politik som inskränker arbetsrätten. Vi måste ta kamp mot

privatiseringar och för att säkra rätten till ett offentligt finansierat

utbildnings- och hälsosystem och mot konstens och idrottens

kommersialisering.

 

 

Information om "Aktion - Thessaloniki 2003"

 

Aktion - Thessaloniki 2003 i Grekland är en rörelse som består av

hundratals fackföreningar, partier, ungdoms- och

invandrarorganisationer, kulturgrupper samt enskilda individer.

 

Nätverkets syfte i Sverige är att arrangera seminarier och debatter samt

anordna manifestationer under våren och i juni 2003 organisera en resa

till Grekland för de svenska och nordiska deltagarna. Syftet är också

att radikalisera den så kallade antiglobariseringsrörelsen.

 

Vårt mål är att protestera mot EU-toppmötet och de beslut som kommer att

fattas i Thessaloniki. EU-toppmötet kommer att diskutera och enas om

bland annat följande. Nya lagförslag som attackerar

socialförsäkringssystemen och öppnar för en privatisering av

hälsosystemen.

 

Nya lagar som kommer att inskränka våra demokratiska rättigheter

ytterligare och bygga upp EU-armén. Inför denna utveckling kan vi inte

hålla tyst!

 

------------------

 

Tillägg:

Initiativ för att att bilda liknade nätverk kommer enligt nätverket också att

tas i andra städer i Sverige lite senare samt i Danmark och Norge, ev

också i Finland.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

4 a. 127 nordiska fredsdemonstrationer mot kriget i Irak.

Sammanställning av Tord Björk

 

Totalt genomfördes minst 127 manifestationer i Norden på internationella

aktionsdagen 15 februari 2003. Det visar en sammanställning om

fredsdemonstrationerna i hela Norden gjord av Folkrörelsestudiegruppen.

Av dessa är 94 orter inte medtagna på den välspridda världslistan för

fredsdemonstrationerna 15.2. Den är gjord av United for Peace and

Justice och har legat till grund för både etablerad och alternativmedias

upplysningar om demonstrationer i hela världen på 603 orter. Med de nya

nordiska orterna ökar det totala antalet dokumenterade demonstrationer

globalt på världslistan till minst 697.

 

Från världens nordligaste stad Hammerfest i Nordnorge, ja ända upp till

Longyearbyen på Spetsbergen nära nordpolen, till Esbjerg i södra

Jylland, från Nordens yttersta östra spets i Kirkenes vid gränsen till

Ryssland till Nordens yttersta västra spets i Isafjördur på Island

genomfördes demonstrationer mot kriget 15 februari. «Den utan

samanlikning største politiske demonstrasjonen som har vore i Stavanger

i mi levetid (og eg er 53 år no)» rapporterar Leif Olsson från

oljemetropolen på västkusten i Norge där 10.000 demonstrerade. Från

många orter kommer liknande rapporter om de största demonstrationerna i

mannaminne. I Stockholm satt demonstrationsledningen och diskuterade på

morgonen om det skulle komma 8.000 eller 10.000. Det kom fler än det

gick att räkna. Arrangörerna uppger 100.000 deltagare. Tidningen

Offensiv skriver "Trängseln var så stor, så att polisen tvingades släppa

iväg demonstrationen i förtid, då det var nära att folk på Vasagatan

mellan torget och Centralstationen börjadesvimma och få panik."

Sammanlagt finns rapporter om demonstrationer i Norden med sammanlagt

340.000 deltagare.

 

Men spridningen av information om var demonstrationerna hållits och hur

många som deltagit varierar. Många orter i Norden blev bortglömda när de

internationella sammanräkningarna gjordes. Särskilt stor är

underrapporteringen från Sverige. United for Peace and Justice anger

bara Stockholm, Göteborg och Malmö på sin världslista. Den

sammanställning Folkrörelsestudiegruppen gjort visar att det

rapporterats aktiviteter på 49 platser i Sverige, alltså mer än 14

gånger fler protester än vad som listats. I Norge anges 11 orter på

världslistan medan det finns rapporter från 50, Alltså mer än fyra

gånger så många platser. I Finland är 8 orter med på världslistan medan

rapporter finns från 14 orter. Efterhandsrapporter från Island

samstämmer med världslistan medan Danmark framstår som mest osäkert.

Framförallt beror det på hur fördemonstrationer runt Köpenhamn ska

räknas som sedan anslöt till den stora demonstrationen i centrum genom

att gå hela vägen eller åka tåg.

 

Mest demonsterades det i Norge. 30 av tusen norrmän gick ut på gatorna

på 49 orter med sammanlagt 130.000 demonstranter. Tvåa i Norden kom

Island där 17 av tusen islänningar demonstrerade i Reykjavik, Akureyri

och Isafjördur med sammanlagt knappt 5.000 deltagare i

manifestationerna. Trea ligger Sverige där 15 av tusen invånare

demonstrerade på 49 orter med 135.000 deltagare i aktiviteterna. På

fjärde plats kommer Danmark där 8 av tusen gick ut på gatorna på 11

orter med sammanlagt 40.000 demonstranter. Om man räknar med

fördemonstrationer runt Köpenhamn som världslistan gör tillkommer 5

orter vilket ger sammanlagt 16 fredsmanifestationer i Danmark. Sist

kommer oväntat nog Finland som brukar vara framstående i Norden på att

massmobilisera för freden. Här gick 6 av tusen invånare ut på gatorna på

14 orter där sammanlagt 30.000 demonstrerade mot Irakkrig - Ei iskua

Irakiin!.

 

I storleksordning räknat har demonstrationer i Norden hållits på

följande orter:

 

Stockholm 75.000, Oslo 60.000, Köpenhamn 30.000, Göteborg 25.000,

Trondheim 20.000, Bergen 15.000, Helsingfors 15.000, Stavanger 10.000,

Malmö 5.000, Åbo 5.000, Århus 5.000, Reykjavik 4.000, Kristiansand

3.000, Tromsø 3.000, Umeå 3.000, Lund 3.000, Hamar 2.500, Borås 2.000,

Skien 2.000, Tammerfors 2.000, Tønsberg 2000, Ålborg 2.000, Jönköping

1.800, Bodø 1.750, Lillehammer 1.500, Växjö 1.500, Piteå 1.500, Falun

1.400, Luleå 1.100, Uleåborg 1.000, Gävle 900, Sundsvall 900, Västerås

1.000, Östersund 850, Fredrikstad 800, Visby 800, Esbjerg 750, Halmstad

750, Elverum 700, Arendal 700, Härnösand 700, Eskilstuna 600, Haugesund

600, Ålesund 600, Florø 550, Joensuu 550, Akureiry 500, Mo i Rana 500,

Molde 500, Risør 500, Sarpsborg 500, Simrishamn 500, Skellefteå 500,

Jyväskylä 450, Karlshamn 450, Karlskrona 450, Mandal 450, Borlänge 400,

Gjøvik 400, Hammerfest 400, Kalmar 400, Mariehamn 400, Torneå 400, Ørsta

400, Kirkenes 350, Kragerø 350, Kristianstad 350, Silkeborg 350, Voss

350, Alta 300, Brønnøysund 300, Helsingborg 300, Kuopio 300, Levanger

300, Motala 300, Narvik 300, Norrköping 300, Randers 300, Sandviken 300,

Sortland 300, Steinkjer 300, Svolvær 300, Viborg 300, Honningsvåg 250,

Rovaniemi 250, Sandnessjøen 250, Savonlinna 250, Seinäjoki 215, Boden

200, Harstad 200, Kiruna 200, Porsgrunn 200, Rognan 200, Tomelilla 200,

Struer 200, Söderhamn 200, Vågå 200, Ås 200, Ludvika 150, Gislaved 125,

Kemi 125, Rørvik 120, Hedemora 100, Nokia 100, Otta 100, Rissa 100,

Hjørring 100, Sykkylven 100, Ulvik 100, Isafjördur 90, Arjeplog 60,

Hudiksvall 60, Stokmarknes 50, Gagnef 25, Gällivare 25

 

Okänt antal: Alfta, Fredericia, Kolding, Longyearbyen, Nässjö, Ockelbo,

Uddevalla och Vågan. Dessutom förekom fördemonstrationer i

Köpenhamnsområdet i Brønshøj, Nørrebro, Roskilde och Valby samt

uppgifter om en manifestation i Hjørnby. I den totala sammanräkningen

för antalet orter i Norden med 127 fredsmanifestationer 15.2 har

fördemonstrationerna runt Köpenhamn inte tagits med.

 

Uppgifter om deltagarantalet kommer från olika källor. Den lägre siffran

har valts när det finns olika rapporter från samma ort där den ena

förefaller vara överskattning. När samma källa eller flera källor anger

en spännvidd mellan två siffor anges medeltalet. För särskilt

kontroversiella demonstrantsiffror från Göteborg, Köpenhamn och

Stockholm har en medelväg sökts.

 

Tord Björk

 

Folkrörelsestudiegruppen

tord.bjork@mjv.se

 

23.2 2003

 

Bilagor

 

1. Lista land för land med mer detaljerade upplysningar om antal och källor

2. Kontroversiella uppgifter om Stockholm, Köpenhamn och Göteborg.

3. Hur uppgifterna samlats in

 

 

1. Lista land för land

 

Danmark

 

Köpenhamn 30.000 (10.000-50.000)

 

Århus 5.000 (6.000)

 

Ålborg 2.000 (2.000-3.000)

 

Esbjerg 750 (500-1.000)

 

Silkeborg 350 (200-500)

 

Randers 300

 

Viborg 300

 

Struer 200

 

Hjørring 100

 

Inget antal rapporterat: Fredericia, Kolding

 

Därtill tillkommer fördemonstrationer runt Köpenhamn i Roskilde, Valby,

Nörrebro, Brønshøj, samt uppgift om manifestation i Hjørnby

 

Källa. Allmänt har arrangörsuppgifter föredragits framför högre

rapportering i närstående press. Sifforna inom parentes variation mellan

framförallt Dagbladet Srbejderne och Stop terrorkigens upplysningar. Nej

til krig mod Irak, www.nejtilkrig.dk, har de mest rikstäckande

uppgifterna om arrangemang men liten efterhandsrapportering. Stop

terrorkrigen www.stop-terrorkrigen.dk har mycket efterhandsrapportering

med rikligt med foton och artiklar. Dagbladet Arbejderen samt

Modkraft.dk har också rapportering. Det totala antalet från rapporterade

möten med lägsta sifforna är 39.000, den totala siffran för Danmark har

därför satts till 40.000.

 

Finland

 

Helsingfors 15.000 (15.000 - 20.000)

 

Åbo 5.000 (5.000 -7.000)

 

Tammerfors 2.000

 

Uleåborg 1.000 (1.500)

 

Joensuu 550 (500-600)

 

Jyväskylä 450 (400-500)

 

Torneå 400

 

Mariehamn 400

 

Kuopio 300

 

Rovaniemi 250 (200-300)

 

Savonlinna 250

 

Seinäjoki 215

 

Kemi 125 (120-130)

 

Nokia 100

 

Källa: samtliga uppgifter kommer från den finska antikrigsrörelsens

hemsida www.eiiskuarinen.org/. Här är man mycket noga med att ange källa

för varje uppgift. Man anger också om det finns skiljda uppgifter. Denna

noggrannhet och allsidighet är man ensam om i Norden. Indymedia,

sf.indymedia.org, anger de lägre siffrorna för de stora städerna. Det

totala antalet med de lägst angivna deltagarantalen blir 26.040, räknat

på de högsta siffrorna 33.040. Det totala antalet är därför uppskattat

till 30.000 i Finland.

 

 

Island

 

Reykjavik 4000

 

Akureiry 500

 

Isafjördur 90

 

Källa: Isländska fredsrörelsen www.fridur.is. Det totala antalet

uppskattas till 5.000 demonstranter på Island vilket kan ses som en

avrundning av de 4.590 som rapporterats.

 

Norge

 

 

Oslo 60.000

 

Trondheim 20.000

 

Bergen 15.000

 

Stavanger 10.000

 

Tromsø 3.000 (3.500)

 

Kristiansand 3.000

 

Hamar 2.500

 

Tønsberg 2000

 

Skien 2.000

 

Bodø 1.750

 

Lillehammer 1500

 

Fredrikstad 800

 

Elverum 700

 

Arendal 700

 

Ålesund 600

 

Haugesund 600

 

Florø 550

 

Sarpsborg 500

 

Risør 500

 

Mo i Rana 500

 

Molde 500

 

Mandal 450

 

Gjøvik 400

 

Hammerfest 400

 

Ørsta 400

 

Voss 350

 

Kragerø 350

 

Kirkenes 350

 

Svolvær 300

 

Narvik 300

 

Alta 300

 

Sortland 300

 

Brønnøysund 300

 

Steinkjer 300

 

Levanger 300

 

Honningsvåg 250

 

Sandnessjøen 250

 

Harstad 200

 

Vågå 200

 

Porsgrunn 200

 

Harstad 200

 

Rognan 200

 

Ås 200

 

Rørvik 120

 

Rissa 100

 

Sykkylven 100

 

Ulvik 100

 

Otta 100

 

Stokmarknes 50

 

Utan rapport om antal: Longyearbyen och Vågan

 

Källor och kommentar: Fakta från Fredsinitiativet - ingen krig mot Irak,

http://ingenkrig.no och Indymedia.no. Uppgifter finns också hos

Klassekampen om demonstration i Vågan. Dagbladet anger 3.500 för Tromsö

och att en manifestation genomförts i Longyearbyen. Harstad repeteras

två gånger av Indymedia, oklart om det finns två demonstrationsorter med

samma namn eller om det av misstag kommit med två gånger. Här har den

högre uppgiften om 250 deltagare i Harstad strukits. Den totala siffran

blir ungefär 130.000.

 

 

Sverige

 

Källorna är många och uppgifterna varierar ibland mycket. Därför anges

alla källor med förkortningar. Förkortningarna som används är: Int

Internationalen när det är egna uppgifter, Intlm när det är uppgifter

från lokala media, Arb när det är Arbetaren, uppgifterna kommer i hög

grad från lokala media och enbart när det gäller Stockholm har tidingen

gjort en uttalad egen bedömning, Övriga har egna korresponter förutom

Nätverket mot krig: Pro Proletären, Off Offensiv, Yel Yelah, imc

Indymedia, Fib Folket i Bild/Kulturfront, mot Motkraft, NMK Nätverket

mot krig, här medtaget enbart när det gäller Stockholm och på de platser

där de avviker från Offensivs, Internationalens och Yelahs uppgifter

grundade på Flamman, SKU Sveriges Kommunistiska ungdom. När källan anger

samma uppgift som denna lista valt att ange skrivs bara förkortningen, i

andra fall anges förkortning med den avvikande siffran.

 

 

Stockholm 75.000 (35.000-100.000)

Arb, NMK och Fib 100.000+ Pro 50.000-100.00, Off närmare 80.000, Int

långt över 50.000, Mot långt över 50.000, Yel återger polisens uppgifter

och arrangörernas första uppgift om minst 50.000, polisen och etablerad

media 35.000

 

Göteborg 25.000 (12.500-40.000)

Fib 12.500, Int 20.000, mot 20.000-25.000, Yel 20.000-30.000, Arb

25.000, Pro 20.000-35.000, NMK 25.000-30.000, imc 20-40.0000, polisen

20.000 eller mer.

 

Malmö 5.000

Yel, Pro, Arb, Int omkring 5.000, imc 4.500

 

Umeå 4.000

Yel, Off, Pro, Int omkring 4.000

 

Lund 3.000 (2.400 - 4.000)

Arb, Imc 2.400, Int närmare 3.000, Yel minst 3.000, Pro 4.000

 

Borås 2.000

Fib, Int, Pro, Arb, imc

 

Linköping 2.000

Fib, Yel, Int, Pro 2.300, Arb 2.500

 

Jönköping 1.800 (1.600-2.000)

Int 1.600-2.000, Pro 2.000, Arb d:o

 

Piteå 1.500 (1.000 - 1.600)

Pro, Arb, Off 1.600, Intlm 1.000

 

Växjö 1.500

Intlm, Pro, Arb

 

Falun 1.400 (1.500)

Intlm, Arb, Fib 1.400-1.500, Pro d:o

 

Luleå 1.100

Fib, Off, Pro, Arb, Intlm 1.400

 

Gävle 1.000

Imc och arr, Arb, Intlm omkring 1.000, Pro 900-1.000m mot största på länge

 

Sundsvall 900 (1.000)

Pro, Arb, Off 1.000, mot inga siffror

 

Västerås 1.000

Pro, Arb, Intlm omkring 1.000

 

Östersund 850 (730-1.000)

Int 800-1.000), Pro 730, Arb d:o

 

Visby 800 (900)

Int, Arb, Pro 900

 

Halmstad 750 (800)

Imc, Yel och arrangörer, Int 800, Pro d:o, Arb d:o

 

Härnösand 700

Arb

 

Eskilstuna 600 (700)

Off, Arb, imc över 600, Int 700

 

Skellefteå 500

Int, Arb, Off 700

 

Simrishamn 500

Arb, Intlm150

 

Karlshamn 450

Fib, Int, imc, Arb

 

Karlskrona 450

Fib, Int, imc, Arb

 

Kalmar 400

Intlm, Arb

 

Borlänge 400

Intlm, Arb

 

Helsingborg 350 (300-400)

Pro 300-400

 

Kristianstad 350

Imc, Int, Pro, Arb

 

Motala 300

Int, Pro, Arb

 

Norrköping 300

Intlm,

 

Sandviken 300

Pro, Arb

 

Kiruna 200

NMK, Arb, Pro (ett hundratal)

 

Söderhamn 200

Intlm

 

Tomelilla 200

Arb

 

Boden 150 (100-200)

Pro 100, NMK 200, Arb d:o, Int några hundra

 

Ludvika 150 (100)

Intlm, Arb 100

 

Gislaved 125 (100-150)

Int 100-150, Pro 150

 

Hedemora 100

Intlm

 

Lysekil 100

Intlm, Pro, Arb

 

Arvika 75

Fib, Pro

 

Arjeplog 60

Pro

 

Hudiskvall 60

Off

 

Ljusdal 50

Intlm

 

Gällivare 25 (20-30)

SKU 30, Pro 20

 

Ockelbo demonstration med okänt antal

Pro

 

Uddevalla gatuteater

Mot

 

Nässjö torgprotest där 240 namnunderskifter samlades in mot kriget

Pro

 

 

Rapporter saknas från utannonserad manifestation i Alfta enligt

Internationalen och Vänsterpartiet i Gävleborgs län.

 

 

Källor:

 

Internationalen, tillgängligt på http://www.internationalen.se,

Proletären, www.proletaren.se

Offensiv, tillgängligt på http://www.socialisterna.org

Yelah, http://www.yelah.net

Indymedia, http://se.indymedia.org

FiB/Kulturfront på hemsidan http://www.fib.se

Motkraft, http://www.motkraft.net

Arbetaren med bara Stockholmsreportaget tillgängligt på nätet

http://www.arbetaren.se

Flamman, dessa uppgifter ej tillgängliga på nätet.

Nätverket mot krig, http://www.motkrig.org, bygger sin rapportering utöver den

egna demonstrationen i Stockholm på Internationalen, Flamman, Yelah och

Indymedia. Sveriges Kommunistiska ungdom, ordnade demonstration i

Gällivare och har rapporter från fler orter. http://www.skp.se Det totala

antalet demonstranter i Sverige blir med denna beräkning 134.380

vilket avrundats till 135.000

 

 

------------------------------------------------------------------------

b. Länkar till antikrigskoalitioner och andra relevanta hemsidor om

Irak-frågan,

sammanställning av Tord Björk

 

Nordiska nationella antikrigskoalitionerna

 

Danmark

 

Nej til krig mod Irak http://www.nejtilkrig.dk

 

Stop terrorkrigen http://www.stop-terrorkrigen.dk/

 

Finland

 

Ei iskua Irakiin http://www.eiiskuairakiin.org

 

Island

 

http://www.fridur.is

 

Norge

 

Fredsinitiativet - Ingen krig mot Irak http://www.ingenkrig.no

 

 

 

Lokala nätverks hemsidor och fotorapporter

 

Danmark

 

Randers, rapport och tal

 

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/fred_dk/030218_15feb_randers.htm

 

Köpenhamn, mängder av olika fotoreportage från demonstrationen och

många artiklar och rapporter.

 

http://www.stop-terrorkrigen.dk/

 

Viborg, rapport med länk till TV-inslag

 

http://www.ungdomsfront.dk/news.asp?mode=article&cid=5

 

Ålborg, fotoserie

 

http://www.ungdomsfront.dk/files/images/ingenkrigmodirak/aalborg/aalborg12.html

 

Århus, rapport med foto

 

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/fred_dk/030215_aarhus_demo.htm

 

Norge

 

Bergen, med rapport och länker till fotoreportage

 

http://ingenkrig.no/bergen

 

Bodö, med fotoreportage från lden lokala demonstrationen

 

http://home.online.no/~pursin/FiB.htm

 

Kristiansands fredsinitiativ, med länkar till vackra fotoreportage

från Oslo och andra platser.

 

http://www.ingenkrig.no/kristiansand

 

Stavanger med fotoserie från lokala demonstrationen

 

http://www.fredsinitiativet.tk

 

Sverige

 

Göteborg - Koalitionen för fred i Mellanöstern, organiserade

demonstration i Göteborg 18.1 med 4.500 deltagare men avstod 15.2 då

istället ett antiimperialistiskt nätverk samlade 25.000.

 

http://www.stoppakriget.tk

 

Halmstadsregionens nätverk för fred i Mellanöstern, med fotoreportage

 

http://hem.passagen.se/fred.i.mellanostern/demon_030215.htm

 

Stockholm - Nätverket mot krig

 

http://www.motkrig.org

 

Foto på Stockholmsbanderollen - kriga för fred är som att knulla för

att bli oskuld

 

http://www.arbetaren.se/2003/8/sthlm.html

 

 

 

Ett tillfälligt urval nordiska antikrigsorganisationer och temasidor

om Irakprotester:

 

Temasida om nordiska demonstrationer 15.2

 

http://www.motkraft.net

 

Fagligt netværk mod krig, Danmark

 

http://www.labournet.dk/

 

Gandhi Todays temasida om Irak

 

http://www.gandhitoday.org/sv/irakindex.shtml

 

Svenska Irakkommittén mot de ekonomiska sanktionerna

 

http://www.gandhitoday.org/sv/sies001029.shtml

 

Yelahs längre artiklar och nyheter om Irak

 

http://yelah.net/articles/irakkrisen

 

 

 

Globalt

 

Uppropet för 15 februari demonstrationerna antaget i Porto Alegre på

World Social Forum

 

http://www.stop-terrorkrigen.dk/emner/fred_int/030128_antikrigsudtalelse_porto_alegre.htm

 

Världslistan med 603 orter där demonstrationer planerades inför 15.2

med många länkar.

 

http://www.unitedforpeace.org/article.php?id=725

 

foton från hela världen Reykjavik, Köpenhamn, Antarktis…

 

http://www.punchdown.org/rvb/F15/

 

Nyheter och foton från hela världen

 

http://www.indymedia.org

 

http://www.internationalanswer.org/news/update/f15photos.html

 

http://www.internationalanswer.org/news/update/021503f15rpt.html

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

4c. Dansk fredsmarsch mot Irakkriget + Udtalelse fra deltagerne i

lørdagens fredsdemonstration 15.2 i Aalborg Källa: Dagbladet arbejderen

 

 

Danmarks længste fredsmarch 19-23.2 fra Aalborg til København i protest mod den

planlagte krig mod Irak.

 

- Vi vil vise en markant modstand mod krigen. Vi er virkelig trætte af

den måde, regeringen håndterer situationen og de ting, som de bilder os

ind, siger Bent Ohm Rasmussen til Dagbladet Arbejderen. Han er en af

initiativtagerne til fredsmarchen, og kommer fra kulturhuset Fedtebrød

i Aalborg. - Regeringen bilder os ind, at krigen er fjern og abstrakt,

men den er jo ikke fjern. Det er mennesker som os, med de samme mål og

drømme som os, mennesker af kød og blod som de vil udrydde dernede. Det

er ikke tomme bygninger, der skal bombes. - Vi vil gøre noget, der er

lidt sindssygt. Vi ved jo ikke engang om vi kan gå hele vejen. Vi ved,

det kommer til at gøre ondt og give os vabler, men det er så lidt i

forhold til krigen. Krigen er farligere end den sidste Golfkrig.

Truslen mod verdensfreden er større end nogensinde, fortsætter Bent Ohm

Rasmussen. Han fortæller, at de er en gruppe på 15-20 mennesker, der

har planlagt at gå hele vejen til København. De tager af sted i dag, og

planlægger at nå frem til København på søndag. Undervejs overnatter de

på efterskoler og hos lokale fredsgrupper i Hobro, Spørring, Mørkøv,

Roskilde og Christiania. - Alle kan komme med. Man kan gå kort eller

langt, den første dag eller den sidste. Vi sørger for forplejning, varm

suppe og frugt fra en følgevogn. - Vi har kontakt med en gruppe fra

Roskilde Universitetscenter, der vil gå med os den sidste dag til

København. Vi skal jo gerne være mange, så der bliver opmærksomhed om

vores modstand mod krigen, så alle er velkomne, slutter Bent Ohm

Rasmussen

 

 

Ingen danske soldater til Irak

Udtalelse fra deltagerne i lørdagens fredsdemonstration i Aalborg

 

 

Demonstranterne i Aalborg den 15. februar udtaler deres fordømmelse af

præsident Bush's, premierminister Blairs, statsminister Anders Fogh

Rasmussens og andres trusler om krig mod Irak: Samtidig med at vi

udtaler vores afsky for Saddam Husseins diktatoriske regime, erklærer vi

vores medfølelse med det irakiske folk, som allerede er påført

umenneskelige lidelser.

 

Vi opfordrer alle til at erklære deres modvilje mod krigen samt

fordømmelse af al tale om brug af atomvåben.

 

Vi sender vores støtte til det andet Amerika, til alle de amerikanere,

som kæmper for et bedre liv og en fredelig verden.

 

Vi bakker op om de stater, der forsøger at finde en fredelig løsning på

konflikten.

 

Vi forlanger, at vores statsminister lytter til sin befolkning, trækker

sit brev om støtte til Bush's krig tilbage og bakker op om de fredelige

initiativer, der er bragt på bane af Frankrig og Tyskland og støttes af

Rusland og Kina med flere. Vi siger: Ingen danske soldater til Irak.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

5a Attac uppmanar regeringen att agera mot GATS

 

I ett brev, initierat av Attacs Gats-grupp, riktat till flera svenska

ministrar begär man att ministrarna ska motarbeta EU:s krav på tredje

världens länder att öppna sin tjänstesektor. Attac uppmanar enskilda och

organisationer att sätta press på ministrarna genom att underteckna

brevet.

 

Inom Världshandelsorganisationen, WTO, pågår en förhandlingsrunda där

alla länder genom krav och motkrav ska drivas att öppna sina

tjänstesektorer alltmer för transnationella företag.

 

Gats står för General Agreement on Trade in Services.

 

- Det vore en katastrof för den tredje världens länder, säger Gunilla

Andersson medlem i Attac och påpekar att enligt Gats-avtalets bindande

regler så blir detta marknadstillträde i princip oåterkallningsbart.

 

- Det är därför vi tagit initiativ till detta brev som kan undertecknas

av såväl organisationer som enskilda, fortsätter Gunilla.

 

- Innan torsdagen den 27 februari behövs så många underskrifter som

möjligt för att vi ska kunna pressa regeringen i denna fråga.

 

- Enklast att underteckna brevet är genom att skicka ett mejl till

asa.wohlin@chello.se, uppge namn och gärna den organisationen du är

medlem i, avslutar Gunilla.

 

Yelah återger brevet här i sin helhet.

 

"Till Utrikesminister Anna Lindh, Näringsminister Leif Pagrotsky,

Biståndsminister Jan O Karlsson

 

Vi undertecknade organisationer och enskilda begär:

 

- att regeringen i de nu pågående GATS-förhandlingarna i WTO om

liberalisering av tjänstehandeln arbetar aktivt inom EU-kommissionen för

att EU, till den 31 mars 2003, skall dra tillbaka sina förhandlingskrav

på utvecklingsländer att öppna tjänstesektorer som omfattar basservice

och allmänna välfärdstjänster till medborgarna, och det oavsett om dessa

tjänster i utvecklingsländerna nu drivs i offentlig eller privat regi.

 

Det gäller områden som sjukvård, utbildning, kultur (audiovisuella

sektorn), tjänster som EU självt vill skydda i förhandlingarna, men

också tjänster som vatten, energi och kollektivtrafik…

 

Som medborgare i den rika världen vill vi inte stå bakom sådana krav på

utvecklingsländerna som får påtagliga och svåra konsekvenser för deras

befolkningar. Vi är i detta helt eniga med Third World Network, ett

nätverk av organisationer i tre världsdelar med breda kontakter och stor

legitimitet i utvecklingsfrågor för länderna i Syd.

 

1) Utvecklingsländernas förhandlare kommer med dessa EU-krav på bordet

att pressas hårt att öppna sådana tjänstemarknader för att få några

eftergifter från EU på andra områden.

 

2) När väl sådana marknader för allmänna välfärdstjänster öppnats för

EUs och den rika världens transnationella företag, är det sedan i

praktiken omöjligt för dessa länder att bygga upp eller stärka en

offentlig sektor enligt västerländsk välfärdsmodell.

 

3) Utvecklingsländerna kan självmant - om de så önskar - öppna dessa

marknader, utan bindande och irreversibla åtaganden i GATS."

 

Daniel Sestrajcic

 

http://www.yelah.net/news/20030222014704

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

5b. WTO kan rasere norsk landbruk

Opprop om WTO-forslag fra Norges Bondelag

(Saxat från NTEU-nettverk (Nei til EU:s Nyhetsbrev) 07-03)

(Nei til EU har underskrevet oppropet)

 

Forslaget fra Stuart Harbinson, lederen for landbruksforhandlingene i WTO,

vitner om en fullstendig mangel på respekt og forståelse for de betingelsene

vi har for å produsere egen mat i Norge. De små landene med desentralisert

og miljøvennlig landbruk blir overkjørt av de store, tunge eksportlandene

som ønsker å utvide sine markeder. Det er helt umulig å forene norsk

småskalalandbruk med WTO's forslag. Derfor er det grunn til å rope et

kraftig varsku til norske politikere. Forhandlingene i WTO handler om retten

til å ha en egen landbrukspolitikk og matproduksjon.

 

Norges Bondelag vil at politikerne i Norge også i framtida skal være de som

avgjør norsk landbrukspolitikk Vi vil fortsatt utvikle de fortrinnene norsk

landbruk har, for eksempel i form av trygg mat, dyrehelse og bærekraftig

produksjon. Samtidig handler matproduksjonen i Norge om mulighetene for å

ivareta og videreutvikle infrastruktur, arbeidsplasser og bosetting i hele

Norge. Og det handler om Norge som et attraktivt turistland med et åpent

landskap og aktive lokalsamfunn. Det handler om hva vi skal spise, og

hvordan Norge skal se ut. Derfor må Regjeringa kjempe for mulighetene for å

beholde en nasjonal matproduksjon.

 

Forslaget fra forhandlingslederen på landbruk, Stuart Harbinson, vil bety en

rasering av norsk landbruk. Da rives også grunnlaget vekk for

næringsmiddelindustrien, turistnæringen og tjenestesektoren i store deler av

landet. Harbinsons forslag er at tollsatsene for de viktigste

landbruksvarene i Norge reduseres med 60 prosent, samtidig som de viktigste

støtteordningene for landbruket i Norge mer enn halveres.

 

Landbruk kan ikke gjøres til en frihandelsvare der det til enhver tid er det

billigste produktet og den billigste produksjonsmåten som vinner markedet.

Matproduksjon er et nasjonalt og internasjonalt ansvar. En viktig del av den

enkelte nasjons identitet. Derfor brenner vi bål for å varsle norske

politikere om hva vi og de er i ferd med å miste! Nå handler det om å slåss

for retten til en nasjonal matproduksjon!

 

Linker til saker som omhandler WTO-forslaget:

 

http://www.bondelaget.no/nyheter/dbafile32158.html

 

http://www.adressa.no/nyheter/article.jhtml?articleID=411159

 

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_telemark/2549455.html

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/okonomi/article.jhtml?articleID=493250

 

http://www.smp.no/arkiv/artikkel.asp?id=44976&ka=2

 

http://odin.dep.no/ld/norsk/aktuelt/pressem/020061-070059/index-dok000-b-n-a

.html

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

6. Terroristlagar mot fredsaktivist på Island

 

Fredsaktivisten AstThor Magnusson anklagas för att vara terrorist på

Island. Hans påstådda terroristbrott är att ha ringt till civila

flygbolag och varnat för följderna av att isländska regeringen beslutat

att använda civilflyget för att hjälpa NATO i händelse av krig. För det

vill staten få honom dömd till tre års fängelse. Jan Myrdal varnar 19.1

i Folket i Bild/Kulturfront och Aftonbladet för följderna av de nya

terroristlagarna och uppmanar til solidaritet.

 

"Den 21 och 22 november var Islands statsminister David Oddsson i Prag

för Nato-mötet. Där gjorde han ett avtal med Nato. Ett som väckte

uppmärksamhet särskilt i vad som kallas Mellersta östern när det

rapporterades av nyhetsbyråer. Då uppgörelsen mellan Nato-landet Island

och Natos ledning faktiskt är uppseendeväckande citerar jag ur det

uttalande om "regeringens beslut att från fall till fall tillhandahålla

flyg för framtida Nato-operationer" som Islands utrikesminister Halldór

Ágrímsson avgav i alltinget tisdagen den 3 december. (Hela texten finns

att få från Islands ambassad i Stockholm.) "5 /" / Vi har bundit oss för

att tillhandahålla flyg upp till en kostnad av 300 miljoner IKR. Men

naturligtvis är det vederbörande flygbolags sak att besluta om det är

berett att åta sig begärda flygningar. Det måste ligga i vårt intresse

att våra åtaganden först och främst genomförs av våra isländska

flygplan." I klartext innebär detta att isländskt civilflyg i enlighet

med regeringens beslut nu omklassats till krigsflyg i

konfliktsituationer. Vilket innebär att sådant isländskt flyg då

riskerar att skjutas ned eller sprängas och det isländska civila flygets

passagerare får en himlafärd av annat slag än de tänkt sig när de köpte

biljett. Detta är för alla läsare uppenbart. Men om jag skreve det i

Island skulle jag av den terroristbekämpande isländska regeringen

ställas inför rätta som terrorist.

 

Ty det är vad Asthor Magnusson gjort. Han har skrivit till flygbolagen.

Han har varnat för de på grund av denna överenskommelse i Prag i en

konfliktsituation oundvikliga följderna för det civila isländska flygets

passagerare."

 

Källor Aftonbladet och FIB-kulturfront

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,240996,00.html

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Detta Nyhetsbrev sammanställs numera av Folkrörelsestudiegruppen

info@folkrorelser.nu, http://www.folkrorelser.nu

 

Syftet är att sprida information om frågor och aktiviteter som kan

vara intressanta för den EU-kritiska och globaliseringskritiska

rörelsen i Norden.

 

Om du inte vill prenumerera längre skicka ett blankt meddelande till:

gbg2001-nyhetsbrev-unsubscribe@yahoogrupper.dk

 

Gbg2001-nyhetsbrev

 

Din brug af Yahoo! Grupper er underlagt http://dk.docs.yahoo.com/info/utos.html