Nyhetsbrev 3-2003 från Folkrörelsestudiegruppen
 
1. Indiens folkrörelser tackar ja till World Social Forum, Tord Björk
 
2. EU/EMU:
2a. EU truer norske distriktsarbeidsplasser, Nei til EU, Norge
2b. Ja-sidan bluffar om inflytande i EMU, Hans Lindqvist
 
3. WTO/GATS
3a. Attac Sveriges synpunkter på GATS, ATTAC Sverige
3b. Europeiska kampanjaktiviteter mot GATS, 13 mars, Källa: gatswatch.org
 
4 Stöddemonstration för hungerstrejkande Göteborgsfånge
4a. Omotiverade gripanden och oprovocerat polisiärt våld i Göteborg,
Alarm och Solidaritetsgruppen i Göteborg
4b. Flygbladstext: "Vi är alla den fete hårdrockaren",
Alarm och solidaritetsgruppen i Göteborg
5. Kalendarium
 
Bidra gärna med stort och smått till kalendariet!
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
1. Indiska folkrörelser tackar ja till World Social Forum
 
Indiska folkrörelser har nu tackat ja till att arrangera World Social
Forum 2004. Det blir första gången mötet ordnas på annan plats än Porto
Alegre i Brasilien. På Asia Social Forum i januari framförde Chico
Whitaker från världskommitten för World Social Forum, Samir Amin från
Afrika och europeiska deltagare önskemål om att Indien tog på sig
värdskapet för World Social Forum 2004. Kontakter med indiska folkrörelser
har pågått en längre tid och principbeslut har tidigare fattats av
världskommittén om att hålla WSF i Indien.
 
Det indiska mötet som beslutade att välkomna World Social Forum till
Indien hölls 15-16.3. I Nagpur hålls nästa möte 21-22.3 för att besluta om
plats, organisering, syfte och andra frågor.
 
Det finns viss tveksamhet från flera folkrörelser i indien mot att hålla
WSF i Indien 2004. Den egna kampen mot hindufundamentalismen uppfattas som
ett så akut hot att det är svårt att samtidigt vara värld för ett så stort
möte. Indien kommer att behöva hjälp.
 
Kontakterna mellan Indien och Brasilien inleddes bl.a. i Helsingfors i
juni 2001 med Vijay Pratap och andra representanter för indiska
folkrörelser som deltagit på Göteborgsaktionens motkonferens under
EU-toppmötet. Mötet i Helsingfors ordnades av finske utrikesministern.
Dit kom också representanter för organisationer som startat WSF i
Brasilien. Finska staten och folkrörelser har varit mycket aktiva när det
gäller att följa WSF, bl.a. har två böcker om global demokrati med WSF som
främsta exempel getts ut på engelska. Finska och indiska folkrörelser har
under tio års tid byggt upp det som idag går under namnet Vasudhaiva
Kutumbukam, ett indiska ord för globasl demokrati. Vasudhaiva Kutumbukam
spelade en viktig roll under Asia Social Forum i januari och i kontakterna
med WSF. Forkrörelsestudiegruppen återkommer med en rapport om indiska
folkrörelser och Asia Social Forum inför WSF 2004.
 
Tord Björk
 
-----------------------------------------------------------------------
 
2. EU/EMU
2a EU truer norske distriktsarbeidsplasser, Nei til EU, Norge
 
30.000 arbeidsplasser i distriktene står i fare når EU nå krever at
Norge fjerner store deler av den differensierte arbeidsgiveravgiften.
Nei til EU krever at Norge står i mot presset og nekter å etterkomme EUs
krav.
 
 
Totalt betyr ordningen en avgiftslettelse på mellom 7 og 8 milliarder
kroner for virksomheter i distriktene, hvorav fordelen for det private
næringslivet er rundt fire milliarder kroner i året.
Brundtland-regjeringen bedyret i sin tid at arbeidsgiveravgiften lå
utenfor EØS-avtalens virkeområde. I dag godtar regjeringen at
Brussel-byråkratenes nytolkning av avtalen er overordnet en fornuftig og
nødvendig politikk som et bredt politisk flertall i Norge støtter.
Differensiert arbeidsgiveravgift er bærebjelken i norsk
distriktspolitikk. Det er bred enighet i det politiske miljøet i Norge
at den differensierte arbeidsgiveravgiften er et enkelt, funksjonelt og
ubyråkratisk virkemidler for å skape arbeidsplasser i distriktene.
Regjeringen prøver å finne alternativer til fritak for
arbeidsgiveravgift som kan tillates i tråd med EØS-avtalens konkurranse-
og statsstøtteregler. Finansministeren vedgår at andre løsninger vil bli
mindre treffsikre og medføre mer byråkrati. Langtfra alle bedrifter vil
dessuten kunne dra nytte av slike kompenserende ordninger. Sverige har
forsøkt å få aksept for en mindre omfattende ordning enn den norske ?
uten å lykkes. Det er naivt å tro at resultatet ville ha blitt
annerledes dersom Norge var medlem av EU. For EU er slike regler klart i
strid med konkurransereglene og anses som ulovlig statsstøtte. Vi kan
fastslå at norske myndigheter har forsømt mulighetene til positiv
påvirkning av en eventuell tilpasning i tiden etter at Sverige fikk
avslag på sin ordning. Mulighetene til å føre en fornuftig
distriktspolitikk tilpasset norske forhold, ville blitt ytterligere
begrenset ved et EU-medlemsskap. Innenfor EU ville Norge mottatt flere
ganger så mange rettsakter og pålegg fra EU, uten vetorett eller
forhandlingsmuligheter. I tillegg ville sentrale områder som landbruk,
fiskeri og pengepolitikk vært underlagt EUs kontroll. Som EU-medlem
hadde det vært umulig å sette ned foten for EU. Som forhandlingspart om
en felles avtale med EU kan Norge sette grenser for hva vi kan akseptere
at våre handelsavtaler innebærer. Når vi ser dette i sammenheng med de
mange andre pålegg vi får fra Brussel, må vi fastslå at våre politiske
myndigheter må sette en grense for hva vi kan akseptere. De folkevalgte
må gå inn for å få en handelsavtale med EU i stedet for EØS-avtalen. I
mellomtiden må våre folkevalgte sette klare grenser for hva vi kan godta
fra Brussel på grunn av EØS-avtalen.
 
For spørsmål og kommentarer, ring
Nei til EUs leder Sigbjørn Gjelsvik på 911 61 675.
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
2b. Ja-sidan bluffar om inflytande i EMU
 
Pressmeddelande 2003-03-12
Hans Lindqvist
Fd EU-parlamentariker ( c)
Ledamot i styrelsen för Nej till EMU
 
 
Ja-sidan bluffar om inflytande i EMU Bosse Ringholm säljer ut Sverige
Lars Heikensten blir bara avbytare
 
-Ja-sidan bluffar om inflytande i EMU. - Regeringen håller som bäst på
att förhandla bort det enda lilla inflytande Sverige skulle få i
styrelsen för den europeiska centralbanken -Ett land - en röst gäller
inte längre i EU.
 
Det säger Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker( c ) och ledamot i Nej
till EMU:s styrelse på Botkyrkacenterns årsmöte på onsdagen.
 
Hela ja-sidans argumentering håller på att totalt rasa ihop. Ja-sidan
har redan övergett ekonomin som argument för medlemskap. Det går ju
bättre för Sverige på alla områden jämfört med Tyskland och övriga
EMU-länder. De politiska ja- argumenten om "ökat samarbete" har också
tystnat; eftersom samarbetet mer och mer tar formen av en EU-stat med
egen konstitution, president och armé där EMU är en hörnsten i bygget av
EU-staten. Återstår då det gamla hederliga ja- argumentet från
folkomröstningen 1994 om att sitta med vid bordet och få inflytande.
-Men nu faller också det. Ett nytt förslag har lagts fram av EU:s
Centralbank där de stora länderna skall få vara med och rösta oftare än
de små, som Sverige, något som finansminister Bosse Ringholm tydligen
gått med på. -Fullständigt ofattbart. Sverige skulle ju med i EU för att
påverka, men den lilla påverkan vi skulle få i EMU förhandlar vi bort.
Enligt Europeiska Centralbanken skulle de stora länderna få rösta på 80
procent av alla möten medan de små- och medelstora länderna skulle få
rösta på mellan 38 och 57 procent av mötena. -Då faller ju hela
EU-systemet ihop om principen ett land en röst inte längre gäller.
Förändringen motiveras med att det blir krångligt med 25 medlemmar i EU?
Blir det inte lika krångligt i ministerrådet, kommissionen och
EU-domstolen. Skall man begränsa ländernas rösträtt där också? -Sverige
skulle ju med i EU för att påverka. Ja-sidans prat om inflytande och
sitta med vid bordet har nu också fallit som argument för medlemskap i
EMU. - Om det blir ett ja i folkomröstningen får Sveriges riksbankschef
Lars Heikensten bara sitta på avbytarbänken, säger Hans Lindqvist som om
några veckor kommer med sin andra Motbok mot EMU.
 
Hans Lindqvist, tel 070/ 5485819
 
---------------------------------------------------------------------------------------
3a. Attac Sveriges synpunkter på GATS
 
Skrivelse den 5 mars 2003 till riksdagens näringsutskott, inför
fastställandet av utskottets betänkande i vissa utrikespolitiska frågor.
 
Attac-rörelsen har gjort världshandelns regelverk till en prioriterad
fråga. Vi vill förändra regelverket så att det blir förenligt med
strävandena mot global demokrati och rättvisa.
 
I vårt arbete har vi särskilt kommit att arbeta med WTOs
tjänstehandelsavtal GATS. Skälet är att detta avtal är något helt annat
än ett traditionellt frihandelsavtal. Det handlar alltså inte om tullar
och importkvoter. I stället berör GATS i hög grad grundläggande frågor
om mänskliga rättigheter och tillgången till de livsnödvändiga och
oumbärliga nyttigheter som ett demokratiskt välfärdssamhälle ska
garantera sina medborgare.
 
Den uttalade målsättningen för GATS är en fortlöpande och snabb ökning
av tjänstehandelns liberalisering. Genom en inbyggd agenda med krav på
upprepade förhandlingsrundor har målsättningen gjorts tvingande för
medlemsländerna. På så vis har avtalet öppnat för en utveckling där
kontroll och inflytande över medborgarnas grundlagsreglerade rättigheter
successivt överförs från våra demokratiska institutioner &endash; regeringen,
riksdagen, landstingen och kommunerna &endash; till företagsjättarna på den
globala tjänstemarknaden och till WTO.
 
I vad mån denna hotbild blir verklighet avgörs i den demokratiska
offentligheten &endash; i Sverige, hos alla andra WTO-medlemmar och i det
globala civilsamhället.
 
Därför gäller vår oro inför framtiden till att börja med frånvaron av
kunskap och diskussion om GATS-avtalet, bland politiker och i de
dominerande massmedierna, hos intresseorganisationer och sociala
rörelser samt hos medborgarna i allmänhet. Detta förhållande har blivit
blixtbelyst under de pågående GATS-förhandlingarna inom ramen för
Doha-rundan. Dessa förhandlingar är nu på väg in i ett avgörande skede
utan att någon, utanför en begränsad krets av aktörer inom regeringen
och bland de direkt berörda tjänstemännen, känner till vad som pågår.
 
För att möjliggöra en offentlig diskussion i sak, beträffande GATS och
de pågående förhandlingarna, är det viktigt att:
 
* EUs och Sveriges krav ("requests") gentemot andra WTO-medlemmar i
de pågående förhandlingarna offentliggörs i sin helhet.
 
* kraven frånandra WTO-medlemmar på nya svenska åtaganden
offentliggörs i sin helhet (inklusive uppgifter om från vilken WTO-medlem
respektive krav kommer).
 
* EUs utkast till bud ("offer") som överlämnades till den svenska
regeringen och till EU-parlamentet 6 februari i år offentliggörs i sin
helhet.
 
* regeringen offentliggör sitt ställningstagande till detta
bud (enligt EUs tidplan överlämnat till 133-kommittén senast 26
februari).
 
* riksdagen tar olika initiativ till diskussion och analys, t ex genom
offentliga utskottsförhör
 
* kommunerna och landstingen av regeringen direkt informeras om
GATS-avtalet och ges möjligheter att påverka regeringens agerande
i GATS-processen.
 
* lättillgänglig information om GATS framställs och sprids (som t ex
sker när det gäller regelverk och andra förhållanden inom EU som är av
vikt för medborgarna att känna till). Särskilt akut är behovet av en
pedagogisk framställning på svenska av Sveriges åtaganden under GATS
(den sk bindningslistan). Attac erbjuder sig att medverka i utarbetandet
av sådan information.
 
 
Vår oro och kritik gäller också själva GATS-avtalets konstruktion och
det konkreta innehållet i de pågående förhandlingarna. I starkt
sammandrag mynnar den ut i följande krav på riksdag och regering:
 
* GATS måste utvärderas och analyseras med avseende på avtalets
konsekvenser i socialt, ekolo-giskt och ekonomiskt avseende. Den svenska
regeringen bör ta initiativ till sådana åtgärder inom EU och WTO.
 
* En sådan genomlysning måste föregå nya särskilda åtaganden och
följas av viktiga förändringar i avtalets konstruktion och innehåll.
Dessa förändringar ska bl a avse: avtalets målsättning; möjligheterna
att ta tillbaka gjorda åtaganden, så att medborgarna och nytillträdande
regeringar behåller sin demokratiskt grundade handlingsfrihet; en
"fridlysning" av vissa tjänstesektorer, där mänskliga rättigheter och
basservice ska garanteras av samhället, oavsett om
"tjänsteleverantörerna" är offentliga institutioner eller privata
aktörer (det vill säga att den oklara och motsägelsefulla artikel 1:3
ersätts med nya skrivningar); risken för att nationella lagar och andra
regleringar som fastställts eller fastställs av respektive WTO-medlem
inom WTO-systemet definieras som handelshinder (det vill säga som
"onödigt betungande" för serviceföretagen). De politiska församlingarnas
rätt att reglera tjänstesektorn genom nationella lagar och andra regler
måste fastställas i bindande paragrafer. * Sveriges agerande i
GATS-förhandlingarna är inte bara en fråga om näringspolitik. Det är i
högsta grad ett uttryck för vår bistånds- och utvecklingspolitik. Det
måste råda överensstämmelse mellan olika politikområden &endash; koherens, som
Globkom, utredningen om Sveriges globala samarbete, skriver &endash; och bara
en tillgång till de hemliga dokumenten och en offentlig analys och
diskussion av dem kan garantera att så blir fallet. Det är oacceptabelt
att Sverige och EU (att döma av de dokument som läckts ut på Internet)
ställer krav på liberaliseringar i andra länder, inte minst i u-länder
och övergångsekonomier, som den allmänna opinionen aldrig skulle
acceptera om de ställdes på vårt eget land. Ekonomiskt starka makter som
EU och USA får inte framtvinga en utveckling som innebär att tillgången
till basala tjänster i de fattiga länderna styrs av de transnationella
företagens intressen. Detta gäller inte minst vattenförsörjning.
 
* Riksdagen har ett ansvar för att de svenska positionerna vid WTOs
ministermöte i Cancun i september &endash; då utvecklingen inom hela
Doha-rundan, där GATS-förhandlingarna ingår, står på dagordningen &endash;
fastläggs efter offentlig diskussion och möjligheter till demokratisk
påverkan. Regeringen måste lägga en skrivelse om sina intentioner inför
Cancun under vårriksdagen.
 
Vi bifogar för kännedom Attacs pressmeddelande med anledning av de
läckta dokumenten med EUs "requests" (Bilaga 1) och ett brev till
ansvariga ministrar som Attac undertecknat tillsammans med ett antal
organisationer och enskilda (Bilaga 2)
 
Stockholm/Göteborg den 5 mars 2003
 
Gemensamma arbetsgruppen för Attac Sverige genom
 
Jens Ergon, Lena Klevenås, Karin Tornberg och Åsa Wohlin
 
NOT:
Denna skrivelse: http://www.attac.nu/index.php?sc=590
Bilaga 2 http://www.attac.nu/index.php?sc=575
 
----------------------------------------------------------------------
 
3b. Europeiska kampanjaktiviteter mot GATS, 13 mars, Källa:
gatswatch.org
 
Torsdagen den 13 mars genomförs en europeisk kampanjdag mot GATS.
Aktiviteter planeras bl.a i Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, och
Holland.
 
Belgiska organisationer genomför en upptakt onsdagen den 12 mars i
Bryssel, utanför dörrarna till "Comité 133" den arbetsgrupp som har
förberett EU:s gemensamma ståndpunkter i WTO-frågan.
 
I Köpenhamn kommer det att genomföras en auktion i ett tillslutet tält
på Rådhusplassen. Tältet dekoreras med ett antal skyltar med budskap som
"Tillträde förbjudet", "Obehöriga äga ej tillträde" och liknande.
Budgivningen annonseras genom högtalaren och folk på torget får nöja sig
med att gissa vad som pågår. Information om GATS sprids samtidigt genom
affischer eller anslag och flygblad.
 
På kvällen visas filmen "The New Zealand Experiment" som en inledning
till en debatt om GATS.
 
I Sverige genomförde ATTAC den 11 mars en uppvaktning av riksdagens
näringsutskott för att framföra sina synpunkter på GATS-avtalet, och
medförde ett brev som också undertecknats av en mängd andra
organisationer och enskilda.
 
Mer information: Gatswatch: http://www.gatswatch.org Attac Sveriges
gatsnätverk http://www.attac.nu/index.php?sc=464,1
 
-------------------------------------------------------------------------------
4a Omotiverade gripanden och omotiverat polisärt våld i Göteborg,
Alarm och solidaritetsgruppen i Göteborg
 
PRESSMEDDELANDE 2003-03-05
 
Idag klockan 12.30 kedjade vi igen grindarna till tingsrätten i
Göteborg som en protest mot ett rättssystem som gått över styr.
Eftersom rättssytemet uppebarligen inte fungerar så ville vi för en
stund stänga av det helt. Vi hade även en lugn stillastående
manifestation och delade ut flygblad. (Se bilaga.) Vi hade två
banderoller (‰Vi är alla den fete hårdrockaren‰ och ‰Rättvisa åt EU-
fångarna‰) samt en skylt med texten ‰Ur funktion‰ som fästes på den
mittersta grinden.
 
Trots att manifestationen gick lugnt till valde polisen att slå till
hårt och oprovocerat. När manifestationsdeltagarna protesterade mot
polisens omotiverade omhändertagande av en person tillkallade polisen
förstärkning och började uskiljningslöst att misshandla och gripa
personer på platsen. Sammanlagt 9 personer greps utan att polisen kunde
ange en anledning till varför.
 
Genom vår manifestation ville vi visa att rättssytemet inte fungerar.
Polisens agerande visade att vi har rätt.
 
/Alarm och Solidaritetsgruppen i Göteborg
 
För information om Den fete hårdrockaren, kontakta författaren Erik
Wijk, 0730-633468
 
------------------------------------------------------------------------
 
4b. Flygblad: Vi är alla den fete hårdrockaren,
Alarm och solidaritetsgruppen i Göteborg
 
Sedan den 22 januari i år hungerstrejkar en 32-årig man på
Skänningeanstalten i Östergötland. Han är dömd till 6 månaders fängelse
för ‰våldsamt upplopp‰ i samband med gatufesten under EU-toppmötet
2001. Mannen, som refererar till sig själv som ‰en fet hårdrockare som
gillar fotboll, EU och röstar på sossarna‰, är dömd enbart på två
polismäns vittnesmål. Mannen, precis som många andra som dömts till
långa fängelsestraff hävdar att han är oskyldig.
 
Under processerna efter EU-kravallerna har över 80 personer åtalats och
dömts till långa fängelsestraff. Straffen har varit exceptionellt
stränga och man har inte tagit ställning till de dömdas låga ålder
eller att många har varit förstagångsförbrytare. Ibland har de åtalades
politiska åsikter används för att motivera längre fängelsestraff.
Dessutom har polisen förstört och förvanskat bevis, och de åtalades
försvarsadvokater har nekats tillgång till filmmaterial som antagligen
hade friat vissa av de fällda. Samtidigt har inga polismän eller
polisledningen dömts för de övergrepp som delvis var anledningen till
att kravallerna uppkom.
 
Men spelar det egentligen någon roll att ‰den fete hårdrockaren‰ är
oskyldig? Kravallerna i Göteborg sommaren 2001 var dels en konsekvens
av missnöjet mot EU:s nyliberala politik, men även en direkt konsekvens
av polisens våldsamma och respektlösa beteende mot oss demonstranter.
Det var polisledningen som satte demokratin ur spel när de omringade
Hvittfeldska gymnasiet, när de attackerade demonstrationen på
Benzliegatan fredag morgon, och när de omringade och attackerade
gatufesten på fredag kväll. Samtliga kravaller var en direkt följd av
polisens våldsamma insatser, inte bara i Göteborg utan även mot Ekofin-
mötet i Malmö några månader tidigare. I Göteborg rann bägaren över.
 
Den fete hårdrockaren hävdar att han är oskyldig, men ingen tror honom.
Efter snart 7 veckors hungerstrejk är det fortfarande ingen som tror
honom. Plitarna på Skänningeanstalten sprider rykten till media om
att han springer till kiosken hela tiden, och de försöker knäcka
honom psykiskt och fysiskt genom att medvetet placera honom i nerkylda
celler. Tyvärr är den fete hårdrockaren inte ensam om att bli
misshandlad av Svea Rikes Lag - vi är alla den fete hårdrockaren! Och
idag säger vi ifrån. Rättssystemet är ur funktion och vi har därför
beslutat oss för att stänga ner skiten. Vi accepterar inte
deras ‰rättvisa‰.
 
Rättvisa åt EU-fångarna!
Vi är alla den fete hårdrockaren!
 
- (A)larm och Solidaritetsgruppen i Göteborg
 
------------------------------------------------------------------ ----------------
 
5. Kalendarium
 
13-16 mars Europeisk kampanjdag mot GATS. Kontaktpersoner till ATTAC-
Danmark och ATTAC- Sverige Kenneth Haar och Lars Olof Karlsson
 
15 mars. Många demonstrationer mot ett krig i Irak.
 
16 mars. Meeting for a "Carta of the Social Rights", Bryssel,
Europamarschnätverket
 
14 mars Internationell aktionsdag mot dammbyggnader (International
rivers network) Finns det någon i Norden som jobbar med detta?
 
21 mars. Internationell aktionsdag mot rasism. (Deklarerad av FN. Källa:
United) Finns det någon i Norden som jobbar med detta?
 
21 mars. Facklig demonstration i samband med extra toppmötet och
den ska Lissabonprocessen.
 
23 Mars Slovenien folkomröstar om medlemskap i EU
 
29-30 mars TEAM arrangerar årsmöte i Tallinn helgen
 
1 april Vem ska bestämma över våra pensionspengar Föreläsning och
diskussionsmöte på ABF-huset,Stockholm ATTAC-Stockholm
 
12 april Ungern folkomröstar om EU-medlemskap på landets oavhängighetsdag
 
12 april Utbildningsdagar om Skuldfrågan på Solidaritetsrörelsens hus i
Stockholm. Nätverket Jubel
 
17 april World Peasant figtht Day Via Campesina (Finns det någon i
norden som jobbar med detta?)
 
16-22 april EYFA Easter meeting
 
25-27 april Uppsala social Forum
 
1 maj!
 
6 maj Inför WTO-mötet i Cancun, Föreläsning och diskussionsmöte på
ABF-huset, Stockholm, ATTAC-Stockholm
 
11 maj Litauen folkomröstar om medlemskap i EU
 
16-17 maj Slovakien folkomröstar om medlemskap i EU
 
22 maj Patent på liv-dag
 
30 maj- 2 juni G8-möte i Evian-les-Bains
 
5 juni Världsmiljödagen
 
8 juni Polen folkomröstar om medlemskap i EU
 
15-16 juni Tjeckien folkomröstar om medlemskap i EU
 
Ecotopia 22 aug-5 sept i Ukraina. Med EYFA Biketour från Polen
 
10-14 september. WTO-möte i Cancun
 
14 september Sverige folkomröstar om medlemskap i EMU
 
14 september Estland folkomröstar om medlemskap i EU
 
20 september Lettland folkomröstar om medlemskap i EU
 
Övrigt: Svenska Freds debatt-turné "Europa , freden och framtiden"
Frågeställningar: Hur ser Natos framtida roll ut? Är EU på väg att
utvecklas till en militärallians? Kan EU:s krishanteringsförmåga bidra
till FN? Föreläsare: Jens Petersson, generalsekreterare på Svenska
Freds. PÅ olika orter runt om i Sverige 12 mars, Stockholm, 17 mars ,
Umeå, 22 mars, Nässjö, 26 mars, Gävle, 26 mars, Lund, 27 mars-Lund 2
april Växjö, 23 april Göteborg och Tyresö, 25 april Malmö, 28 april,
Örebro
 
----------------------------------------------------------------
 
Detta Nyhetsbrev sammanställs numera av Folkrörelsestudiegruppen
info@folkrorelser.nu, http://www.folkrorelser.nu
 
Syftet är att sprida information om frågor och aktiviteter som kan
vara intressanta för den EU-kritiska och globaliseringskritiska
rörelsen i Norden.
 
Om du inte vill prenumerera längre skicka ett blankt meddelande till:
gbg2001-nyhetsbrev-unsubscribe@yahoogrupper.dk
 
Om du vill prenumerera skicka ett blankt meddelande till:
gbg2001-nyhetsbrev-subscribe@yahoogrupper.dk