Folkrörelsestudiegruppens nyhetsbrev nr 6 2003
 
1. Inbjudan till det förberedande rådet för European Social Forum 2003 och
konferens om Europas framtid i Göteborg 24-28 september 2003
2. Thessaloniki 2003, sammanställt av Tord Björk
3a Kalendarium och sammanställning över sommarens aktiviteter
3b Sammanställningen med information om de olika evenemangen
4. Folkbildning eller medborgarutbildning, intryck från ett folkbildningsmöte på Åland
Tord Björk
5. José Bové gripen
6. Ny bok av Erik Wijk om rättsrötan i Göteborgsprocesserna
7. Hvor blev reformen af landbrugsstøtten af?
Pressmeddelande från Folkebevægelsen mod EU
8. Nytt namn på nyhetsbrevet? Tävling utlyses.
9. Nästa nyhetsbrev
 
 
1. Inbjudan till det förberedande rådet för European Social Forum 2003 och
konferens om Europas framtid i Göteborg 24-28 september 2003
 
 
För första gången kommer ett förberedande råd för European Social Forum, EFR,
hållas i Norden. Det blir det sista EFR inför European Social Forum som hålls i
S:t Denis i Paris i november 12-16.11 Det innebär en god möjlighet för nordiska
folkrörelser och andra organisationer att komma med i den europeiska processen
kring Social Forum. Olika arbetsmöten om kampanjer och seminarier som är
fristående men kopplade till ESF eller är en del av ESFs gemensamma program
kommer pågå parallellt under torsdagen och fredagen. De avslutas med en
rådgivande ESF församling på lördag och söndag där de slutgiltiga besluten ska
tas om det gemensamma programmet under ESF i Paris. Det finns stora möjligheter
att också ordna egna programpunkter under ESF under förutsättning att man söker
samordna sig med andra och anmäler sig i tid vilket kan ske fram till i
september. Närmare information framgår av bifogade material om ESF-processen.
 
Europas framtid
 
I anslutning till förberedelsemötet läggs en konferens om Europas sociala,
ekologiska och demokratiska framtid. En av förhoppningarna är att både stärka
östeuropeiskt och nordiskt deltagande genom att ta upp frågor som kan öka
kunskapen och bidra till aktiviteter under ESF i Paris och inför World Social
Forum i Mumbai i Indien 2004. Fem huvudteman föreslås inför konferensen:
 
- Privatiseringsfrågor. Hur sker motståndet mot privatiseringar och värnandet av
den offentliga sektorn och offentliga rummet ut lokalt, nationellt, i Europa och
världen? Vilka slutsatser kan folkrörelser dra av WTO-mötet i Cancun och vilken
är strategin framöver internationellt och för att länka lokal kamp och global?.
 
- Hållbart samhälle. Vad innebär östutvidgningen för miljön i Europa? Hur kan de
ekologiskt mer värdefulla transportsystemen och jordbruket förstärkas i
östeuropa och bli vägledande också i väst som led i omställning av Europa till
ett mer hållbart samhälle? Hur kan storföretagens ohållbara politik för
genmanipulering och industrialisering av jordbruket, energislöseri och hot om
ökade mängder av radioaktivt avfall och växthusgaser bekämpas?
 
- Demokrati. Vilka strategiska utmaningar står folkrörelserna inför och vilka
allianser behövs mellan olika rörelser? Vilket är och bör förhållandet vara
mellan folkrörelser och partier? Vilka erfarenheter finns att bygga på i Norden
eller andra länder? Hur kan kunskapen om demokrati och globalisering
demokratiseras så att varken empiri, teori eller folkbilding blir eurocentrisk
eller elitistisk på annat sätt?
 
- Social Forum. Vilka erfarenheter finns av att ordna lokala Social Forum och
nationella eller regionala och tematiska Sociala Forum? Vilka liknande processer
pågår? Hur kan erfarenhetsutbytet mellan lokala, nationella, regionala och World
Social Forum förbättras? Hur kan förhållandet till folklig kamp i vardagen,
folkbildning och folkrörelser utvecklas?
 
- EU:s framtid. Vad innebär integreringen av flera central- och östeuropeiska
länder med västeuropeiska länder för EU:s och Europas framtid? Vilken betydelse
har EU:s framtidskonvent? Vilka synpunkter bör ställas ur olika demokratiska
perspektiv som klass, kön, etnicitet och migration?
 
Syftet med konferensen är att öka kunskapen och om möjligt komma fram med
förslag som kan diskuteras vidare på ESF i Paris, när det gäller åtminstone
frågan om demokrati också på World Social Forum i Mumbai i Indien 2004.
Förberedelsematerial och rapport kommer att finnas på en hemsida. Vi är
tacksamma för synpunkter på detta preliminära program för konferensen Europas
framtid esf-prep@yahoogroups.com. Program med tider meddelas senare.
 
European Social Forum
 
European Social Forum hölls för första gången i november 2002 i Florens med över
1.000 seminarier och 60.000 deltagare och en anslutande demonstration för fred
med upp mot 1 miljon deltagare. European Social Forum förbereds genom fyra
större öppna konferenser och anslutande arbetsmöten för olika grupper som
arbetar med programmet som helhet eller särskilda frågor. Det brukar delta flera
hundra delegater på dessa förberedande råd. Även de förberedande arbetsmötena
lockar ett stort antal deltagare från Europas alla hörn. En del av arbetet sköts
i en mindre grupp med en represent från varje land samt fler från värdlandets
organisationskommitté. Beslut tas i konsensus.
 
Mötet lades i Göteborg efter förslag från den svenska delegationen på EFR i
Berlin i april med deltagare från antikrigsrörelsen, Attac, Miljöförbundet
Jordens Vänner och Ung Vänster. Förslaget har stöd från LO Idédebatt, SKTF,
föreningen Ordfront, Fältbiologerna och Kvinnor utan Gränser.
 
Hållpunkter och kontaktinfo
 
Nästa möte för EFR och de olika arbetsgrupperna är i Genua, 17-20 juli. För mer
information om processen, se bifogade informationsmaterial.
 
Hemsidan för årets ESF finns på http://www.fse-esf.org. Organisationer kan
registrera sig för att delta i forumet på
http://www.fse-esf.org/inscription/?lang=en. När ni har registrerat er får ni
tillgång till registeringsformulär för workshops och seminarier.
 
ESF har i dagsläget fyra maillistor: en allmän, och en för varje arbetsgrupp.
För att sätta upp dig på en lista, skriv till webmaster@fse-esf.org. Ange namn,
land och organisationstillhörighet.
 
Det finns en svensk maillista för ESF, som man går med i genom att skicka ett
tomt mail till esf-sverige-subscribe@yahoogroups.com. Här får du information för
att hålla dig uppdaterad om ESF-processen.
 
 
sommarhälsningar
 
För svenska programkommittén för EFR i Göteborg.
 
 
 
Helena Tagesson    Tord Björk
 
Attac Miljöförbundet jordens Vänner
 
helena@attac.se tord.bjork@mjv.se
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - -- - -- - --
2
 
Tessaloniki 2003
 
De folkliga protesterna i samband med EU-toppmötet i Tessaloniki 19-21 juni 2003
visade på fortsatt mobiliseringförmåga men också stark splittring bland de olika
grekiska nätverken. De större demonstrationerna och de flesta aktiviteterna
ordnades i Tessaloniki men på fredagen arrangerades också demonstrationer och
aktioner i anslutning till ministrarnas toppmöte som hölls på Chalkidiki 12 mil
från Tessaloniki. Fyra nätverk, alla dominerade av vänstern, arrangerade både
demonstrationer, festivaler och motkonferenser och uppges alla ha varit aktiva
både i Tessaloniki och vid de direkta protesterna mot ministermötet. Två större
nätverk arrangerade en demonstration på lördagen 21.6 och mängder av aktiviteter
under hela EU-ordförandeskapet. Två mindra radikala antikapitalistiska nätverk
organiserade olika inbrytningsförsök på toppmötet och logi och aktiviteter på
universitetsområdet där lokaler hade ockuperats för ändamålet. Dessutom ordnade
lokala nätverk och olika organisationer aktioner med genomslag som en stor
antirasistisk demonstration. Uppgifterna går ibland isär mer än vanligt om vilka
nätverk som gjort vad och framförallt när det gäller deltagarsiffror. Det totala
antalet deltagare i demonstrationerna uppges vara allt från 25.000 av
nyhetsbyrån Reuers till 100.00 av arrangörerna.
 
Aktion: Thessaloniki 2003 hade en politisk plattform som betonade kampen mot
militariseringen och krig med krav riktade både mot NATO, USA och EU. Andra krav
var rätten till offentlig och fri utbildning för ungdomar och gratis sjukvård
samt kamp mot EU:s jordbrukspolitik och antifolkliga åtgärder riktade mot
arbetare, bönder och ungdomar utifrån Maastrichtavtalet och beslut på EU
toppmöten. 20-22.6 ordnades ett anti-toppmöte på olika platser i staden och man
arrangerade också en stor demonstration där också andra nätverk deltog samt en
demonstration vid toppmötet på fredagen. Detta nätverk dominerades av det
traditionella kommunistpartiet som deltar i parlamentet och har 5% av rösterna.
 
Greek Social Forum samlade organisationer av olika slag, många närstående
EU-vänliga socialdemokratiska regeringspartiet Pasok och trotskistiska partier.
Denna blanding av nyliberal kritik och EU-reformism ordnade en motkonferens
18-21.6 och deltog i stranddemonstration vid själva toppmötet och med ett stort
block i lördagens demonstration.
 
Struggle Initiative Thessaloniki ordnade camping på universitetet vid
filosofiska faktultetet. Nätverket beteknade sig som motståndare till EU,
regeringen, kapitalism och imperialism. De samverkade vid flera tillfällen med
Greek Social Forum och Aktion: Thessaloniki. Nätverket bestod av olika
vänsterpartier som trotskister, alternativa ekologister, maoister,
stundetvänster, studentfack och lärarfack. De samarrangerade
antirasistdemonstration på torsdagen, ordnade ett inbrytningsförsök på fredagen
och demonstrerade på lördagen. "Vår framtid är inte kaptialim, det är revolution
och kommunism" vare ett av slagorden tillsammans med "På dessa gator, i detta
samhälle, en dag är revolutionen inte en utopi".
 
Anti-authoritarian Movement Salonika 2003 ordnade festival 14-21.6 på
Aristoteles universitetet och det ockuperade teologiska fakultetet. Denna
gruppering hade inget samarbete med andra. Här fansn grupperingar inställda på
att gå i direkt konfrontation med polisen med molotovcocktails och ointresserade
av dialog med andra rörelser.
 
Därutöver fanns andra initiativ som Resistence Thessaloniki 2003, ett mindre
antiimperialistiskt nätverk som ordnade en omfattande konferens och uppmanade de
andra nätverken att samarbeta men organiserade inga egna gatuaktiviteter.
 
Polisen hade förberett sig med 15.000 man. Förväntningarna på att det som så
ofta i Grekland skulle bli våldsamma sammanstötningar var stora på många håll.
 
Torsdagen
 
Första protestdagen ordnades två demonstrationer mot rasism. Tessalonikis
antirasistiska initiativ tillsammans med flera av vänsternätverk samlade minst
10.000 i en protestmarsch där afrikaner spred stor entusiasm och glädje i tåget.
Antiauktoritära anarkister samlade flera tusen i ytterligare en antirasistisk
protest där uppgifterna om antalet deltagare är mellan 2.500 och 5.000. Viss
materiell åverkan i form av omfattande graffitti förekom i anslutning till
anarkisternas tåg men inga större problem i övrigt.
 
Mest genomslag i förhållande till insatsen torde fackföreningen PAME fått med
sin aktion mot arbetsolyckor och bristande säkerhetsregler på arbetsplasterna.
rligen omkommer 200-300 arbetare i olyckor på arbetsplasterna. 4 likkistor
placerades framför grekiska myndigheters regionalkontor under stort uppbåd av
polis och massmedia. PAME är ett militant fackligt nätverk som organiserar
enligt Indymedia 30% av de fackanslutna i Grekland.
 
Fredagen
 
Med bussar anlände 8.000 eller 5.000 demonstranter till Neos Marmaras på
Chalkidiki. Två block med olika taktik sökte tränga in på EU-toppmötet. Det
ena,Anti-authoritarian Movement Salonika 2003 gick med 300 skyddsförsedda
aktivister i täten och sökte knuffa sig in. Bakom kom knappt tusen personer
varav flera kastade rödfärg och sten vilket väckte motstånd i de egna leden. De
bemöttes med batonger och tårgasattacker som blev mycket häftiga när det tycktes
som man lyckades bryta igenom. Därefter drog detta block sig tillbaka under
visst fortsatt bråk med polisen. The Struggle Initiative gick med mer än 1.000
personer längs stranden och klippte sig igenom taggtråd och kom förbi en
betongmur och började ropa slagord. De möttes först efter en stund av
tårgasattacker och tvingades dra sig tillbaka efter att ha försökt tas sig in
igen men konfrontationerna med polisen blev inte så våldsamma. Greek Social
Forum gick också längs stranden medan kommunistpartiet ordnade ett protestmöte
på stranden. En allvarligt skadad demonstrant rapporteras. På kvällen var det
fest i en amfiteater med politisk musik och grekisk folkdans. "Det lyder ret
fedt i en amfiteater når tusen mennesker råber det samme" meddelar en dansk
deltagare.
 
En annan aktion som inte lyckades men fick viss uppmärksamhet och riktade sig
mot allvarliga problem gjordes vid gränsen till Makedonien. 150 aktivister från
bl.a. kein Mensch ist Illegal i Tyskland, Ingen människa är illegal, sökte
solidarisera sig med 700 romer som bett om hjälp mot sina eländiga förhållanden
i läger på den makedonoska sidan av gränsen. Där lever romer sedan Kosovokriget
efter den folkfördrivning av hundratusentals som skett inte minst efter
NATO-ockupationen på vatten och små brödransoner utan medicinsk hjälp.
Aktivisterna försökte föra med sig mat och vatten till lägret och lyckades tas
sig ut ur grekland men släpptes inte in i Makedonien där det väntade ett stort
uppbåd militär och polis.
 
Lördagen
 
Två demonstrationer ordnades under lördagen. En större samlade Aktion
Tessaloniki och Greek Social Forum. Antalet i Social Forum blocket uppges vara
30.000 och totalt 100.000 i tåget, andra uppger mer och mindre. Kommunistpartiet
hade i förväg utlovat en människomur mellan provokativa demonstranter och
polisen för att hindra våld. Något som inte fullföljdes men man såg i praktiken
till att hindra andra att gå mot den egna demonstrationen.
 
En annan "antiautkoritär" demonstration med tre tusen deltagare utgick från
universitet mot centrum och USA:s konsulat. I förväg hade en av arrangörerna
annonserat i ett pressmeddelande att "anarkistiska grupper kommer att använda
molotovos, sten och påkar mot polisen, som har batonger och tårgas", man räknade
också med sammanstötningar med kommunistpartiet som hade samma mål för sin
demonstration. Konfrontationer med polisen när en demonstration nådde 500 meter
från kosultatet ledde till att tåget delades. Tårgas och andra medel för
bekämpning av upplopp användes i stor skala av polisen. En del sökte sig
tillbaka till universitet, ett annat block brände ut en Mac Donalds restaurang
och en annan affär, tre bilar samt allvarlig materiell åverkan på 21 andra
butiker och två banker med hjälp av molotovcocktails och tillhyggen. Butiksägare
hade sökt skydda sina lokaler med träplattor och järngaller men aktivister
använde brytjärn och slängde in moltovs. Bråk fortsatte i flera timmar. Ett
hundratal greps och 27 personer hölls kvar i häkte.
 
Kritiken har varit mycket hård från Aktion Thessaloniki och andra organisationer
mot den antiautkoritära anarkistiska rörelsen. Inte minst har det gällt de
extrema risker för de boende som uppstår när butiker i bostadshus bränns upp.
 
Domstolarna har arbetat snabbt. Två personer har redan fått sina straff, en
fransk och en italiensk kvinna har dömts till två år villkorligt i fängelse och
böter på 25.000 kronor i böter för olaga vapeninnhav. 19 har släppts men
ankalgeslerna kvarstår tills vidare. Sex av dessa fick böter på 12.000 kronor
vardera. Sju sitter fortfarande häktade och riskerar 7 till 25 års fängelse.
 
Polistaktiken
 
Också polisens arbetssätt ser annorlunda ut i sydeuropa jämfört med t.ex.
svenska polisens agerande vid EU-toppmötet i Göteborg. Betydligt färre
frihestberövas, ungeär en tiondel jämfört med Göteborg trots att det var fler
demonstranter i Tessaloniki. Trots att det fanns många farhågor om att polisen
slulle bryta mot det föärbud som finns i grekland mot att polis får gå in på
universitetsområden skedde inte detta. På universitret hade radikala grupper
upprättat boende, aktiviteter och samlingspunkter, bla.a. genom flera
ockupationer. Den ur polisiär synvinklel kontraprdouktiva metoden att storma
aktivistkonferenser och boende som skedde i Göteborg har inte upprepats i samma
skala efteråt. Detta trots att ett aktivistnätverk öppet hotat med inträngning
och bruk av molovotcocktails vilket aldrig gjordes eller användes i Göteborg.
 
Metoden är istället avvaktan till demonstranterna kommer i närheten av skyddae
mål. Där används massiva insatser med tårgas. pepparspray och våld med batonger.
Det genomförs också våldsamma attacker på vissa mer eller mindre godtyckligt
urvalda demonstranter efter att konfrontationerna börjat. Skillnaden gentemot
Göteborg där polisen startade samtliga kravaller med omfattande attacker och
angrep organisationernas konferenser och informatinskontor är påtaglig. Det som
är värre i Tessaloniki är att bildbevis sägs visa hur polisen misshandlar en
engelsk demonstrant. På första bilden har denne en blå ryggsäck på ryggen, på
nästa bild med samma polis har den blå ryggsäcken försvunnit och istället står
samme polis över demonstranten med batong och demonstranten har nu en ryggsäck
med molotovcocktails. Bilderna är utlagda på Indymedia där en organisation
uppger att demonstranten blir tvingad ta på sig ryggsäcken med moltovococktails
och sedan omdelbart blir gripen. Personen hotas nu med 7 till 25 års fängelse.
Om tolkningen av bilden och rapporterna är sanna innebär det en repetition av
italienska polisens plantering av molotovcocktails på en skola i Genua 2001.
Skolan stormades med mycket övervåld som skadade över 60 personer allvarligt av
polis som efteråt önskade rättfärdiga sin aktion.
 
Tord Björk
 
källor modkraft.dk, Indymedia i bl.a. Sverige. Norge, Grekland.
EU-toppmöte med USA-anpassning
 
EU-toppmötet i Grekland kännetecknades inte av några större beslut. Det högtidligaste som hände var överräckandet av förslaget om det framtida EU som är starten på en regeringskonferens som börjar nästa år. Små länder är kritiska, stora länder nöjda. Mest nöjd är Berlusconi, Italiens president.
 
Konflikterna inom EU i säkerhetsfrågor från Irakkriget skyldes över med ett uttalande om säkerhetens mjuka och hårda sidor. Länderna tolkade beslutet i motstridande riktningar beroende på hur mycket man är kritisk mot USA och intresserad av att EU bygger upp egen militär kapacitet. Kring EU tänker sig EUs säkerhetspolitiske telesman Solana i en plan att det ska finnas en ring av stater med regeringar som har rätt form för "gott" styre.
 
Allvarligt är att EU helt tycks följa USA:s intressen. Iran och Nordkorea varnades för sina kärnvapenprogram och man begärde att de skulle ställas under utländsk kontroll. Kuba kritiseras för antidemokratiska åtgärder. Exakt de länder som är USA:s mest tydliga fiender pekas också särskilt ut av EU som farliga. Svartlistning av så kallade terroristorganisationer genomförs också i linje med USA:s politik. Hamas och andra palestinska organisationer är på väg att tvingas ge upp sin väpnade kamp mot ockupation villkorslöst i linje med USA:s plan för konflikterna i Västasien. FN resolutionen 1483 om Irak ses som vägledande som om USA:s angreppskrig inte ändrat förutsättningarna utan tvärtom är ett genomförande av den gemensamma västvärldens vilja. På ett EU-USA toppmöte 25 juni strax efter toppmötet i Tessaloniki var det idel goda miner från EU:s företrädare när de mötte Bush i Washington. I ett gemensamt uttalande gick EU ovanligt långt och uteslut inte användandet av våld för att tvinga länder som innehar massförstörelsevapen att följa de regler som västvärlden ställer upp. Iran utpekades särskilt som ett land där internationella inspektioner utan förvarning bör genomföras. EU-kommisionens ordförande Prodi uttalade att "När Europa och USA är förenade inget problem och ingen fiende kan motstå oss". Bush hotade Iran med att ta itu med landets kärnvapeninstallationer på egen hand om inte frivilligt gav med sig för EU och USA-krav om inspektioner utan förvarning.
 
Flyktingpolitiken var ett stort tema på dagordning. Ytterligare samordning kommer att ske med ökade krav på möjlighet att identifiera alla medborgare och invandrare i EU, ökad gränskontroll och uppbygge av gemensam EU-administration av fyktingpolitiken och framväxten av en gemensam syn på integrationsfrågor. Tyskland hindrade dock att en gemensam politik fullt ut blev antagen i detta läge av rädsla för att alla inte tar sitt gemensamma ansvar för flyktingarna. Storbritanniens förslag om att upprätta läger utanför EU för flyktingar avvisades.
 
Det kanske viktigaste var beslutet att inbjuda till förhandlingar om att alla länder på Väöstbalkan kan bli medlemmar i EU. Alla länder i före detta Jugoslavien och Albanien är därmed aktuella för att påbörja möjligheten att bli medlemmmar.
 
Tord Björk, tord.bjrok@mjv.se
 
För mer information se hemsidan www.euobserver.dk och www.euobserver.com
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --
 
3a. Kalendarium och sammanställning över sommarens aktiviteter
 
Mångfalden av sommarläger som ordnas av olika organisationer är rätt intressant och utger
en stor del av detta kalendarium. Även aktiviteter som redan har ägt rum har denna gång
tagits med för att man ska få en bild av vad skom skett.
Här finns också ett axplock av presentationer av de funna evenemangen
 
31 maj Demokratimöte i Stockholm och bildande av Folkrörelsestudiegruppen
1-3 juni G8-möte i Evian-les-Bains i Frankrike
8 juni Polen folkomröstar om medlemskap i EU
0 juni Portugal Social Forum
ATTAC:s sommarläger på Brunnsvik 12-15 juni
Kvinnefrontens sommarläger i Oslo 13-15 juni
15-16 juni Tjeckien folkomröstar om medlemskap i EU
15-18 juni Åland nordiskt folkbildningsmöte om folkhögskolorna och framtiden
16-21 juni EU-toppmöte i Thessaloniki 20-21 juni och aktiviteter 16-21 juni
22-28 juni Sommer-SNU på Nesodden med Changemaker
24-29 juni Noregs mållag sumarlejr i Lillesand
26-29 juni nobordercamp i Krynki i Polen
27-30 juni Anarkistmöte i Östeuropa
27-30 juni Motståndsdagar i Göteborg, Hagabion
 
29 juni- 5 juli Rød sommerlejr 2003 KPID og DKP:ml
1-24 juli PGA-karavan Sydostasien
2-5 juli No border-läger i Vitryssland
3-11 juli Fältbilologernas sommarläger i Abisko
4-7 juli Marxism i London
5-11 juli Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisternas sommarläger i Stockholms skärgård
7-11 juli PGA-möte i Latinamerika
7-13 juli Politikervecka i Almedalen på Gotland
8-13 juli AKP-läger i Sandefjord
9-15 juli No border-läger
13-15 juli Kristna Fredsrörelsens sommmarläger, Sverige
18-20 juli AUF:s sommarläger på Utøya
21-27 juli No border-läger i Brindisi
25 juli - 11 aug EYFA bike tour från Polen till Ukraina
26 juli - 3 aug Nobordercamp, Apulia, Italien
28-30 juli, WTO-ministermöte, Montreal, Canada
29 juli - 3 aug Natur og ungdoms läger vid Mjøsa
30 juli - 2 aug Nordisk Folkriksdag i Lillehammer
31 juli- 10 aug No border-läger i Köln
 
4-10 aug Politik för framtiden 2003, Demokratiskt Alternativs sommarträff i Småland
5-10 aug Rød Ungdoms sommarläger på Utøya
11-15 aug Rättviseakademins motståndskollo, Frustuna, Gnesta
20-24 aug Carribian Social Forum, Haiti
20 aug-3 sept Ecotopia i Ukraina
23-24 aug EMU-seminarium i Stockholm
 
7-13 sept PGA-möte
10-14 september. WTO-möte i Cancun, Mexico
14 september Sverige folkomröstar om medlemskap i EMU
14 september Estland folkomröstar om medlemskap i EU
20 september Lettland folkomröstar om medlemskap i EU
23-24 september Möte för Världsbanken och IMF i Dubai, Förenade Arabemiraten
slutet av september, förberedelsemöte för Europenan Social Forum i Göteborg
 
15-16 okt No border-möte
 
12-16 november European Social Forum Paris, Frankrike
(S.t Denis, Bobigny och Ivry)
 
16-21 januari 2004 World Social Forum, Mumbai (fd Bombay), Indien
 
8-13 mars 2004, Americas Social Forum i Quito
 
----------------------------------------------------------------
 
3b Sammanställningen med information om de olika evenemangen
 
31 maj Demokratimöte i Stockholm och bildande av Folkrörelsestudiegruppen
1-3 juni G8-möte i Evian-les-Bains i Frankrike
8 juni Polen folkomröstar om medlemskap i EU
10 juni Portugal Social Forum
Universidade Popular do Porto http://www.upp.pt/
 
ATTAC:s sommarläger på Brunnsviks folkhögskola 12-15 juni
ATTAC-Sverige arrangerade sitt sommarläger på socialdemokratiska Brunnsvik
i samarbete med LO. Ett av temana var privatiseringar och Gats och där deltog socialminstern
Morgan Johansson, som inte visade sig så vidare kunnig om GATS enligt
arrangörerna. Därefter skrev ATTAC:s GATS-nätverk ett brev till ministern, där man
säger sig ha gemensamma intressen med fackföreningsrörelsen i frågor om GATS'
och privatiseringar, och kritiserar regeringens och riskdagens okunskap i frågan
och ovilja att delta i öppen diskussion och debatt. Man har bland annat
försökt få näringsministern till konferensen Fokus på Världshandeln som ska
hålla i Stockholm en vecka före WTO-mötet i Cancun men misslyckats.
 
Källa: Brev från ATTAC till folkhälso- och socialminister Morgan Johansson
 
 
Kvinnefrontens sommarläger i Oslo 13-15 juni
Kvinners økonomiske rettigheter og situasjon. Innledning lagd av
kvinnefellesskapet i Kvinnefrontgruppa i Stavanger. Diskusjon Familien &endash; et
hinder for kjærligheten! Innledning lagd av kvinnefellesskapet i Kvinnefrontens
arbeidsutvalg. Diskusjon Søndag: Kvinnekampen er internasjonal &endash; hvilke kamper
fører kvinner i Midt Østen. Ingrid Baltzersen som går på Nord Afrika og Midt
Østen studier på Universitetet i Oslo, arbeider i Al Quds og Palestinakomiteen,
og har reist i Midt Østen i våres, innleder til diskusjon.
 
15-16 juni Tjeckien folkomröstar om medlemskap i EU
15-18 juni Åland nordiskt folkbildningsmöte om folkhögskolorna och framtiden (se nedasn)
16-21 juni EU-toppmöte i Thessaloniki 20-21 juni och aktiviteter 16-21 juni
http://www.action-salonika2003.org/ http://www.resistance2003.gr http://thessaloniki.indymedia.org/
 
26-29 juni nobordercamp i Krynki i Polen
Conferences, actionday in warsaw and nobordercamp in krynki
anti-border conference http://www.zcnjn.most.org.pl
 
22-28 juni Sommer-SNU på Nesodden med Changemaker
Tema er makt og avmakt
 
24-29 juni. Noregs mållag sumarlejr i Lillesand
 
--------
----------
 
Motståndsdagar i Göteborg, Hagabion 27-30 juni
 
OBESVARADE FRÅGOR
 
Efter EU-mötet i Göteborg, juni 2001, åtalades ett stort antal unga människor
för anstiftan till och medverkan vid upplopp. De dömdes för brott, som med exakt
samma åtals-rubricering - i andra sammanhang, där nynazistiska grupper och
fotbollshuliganer varit inblandade - gett 3 - 4 månaders fängelse. I Göteborg
var var domarna på ett till tre års fängelse. Detta är ett hån mot den svenska
lagens grundprincip om lika straff för lika brott. Hur kunde det ske? Varför?
Var finns kritiken - och skammen - över dessa dommar? Finns det risk för
liknande rättsövergrepp i framtiden? Imorgon!?
 
 
Kom till Hagabion och ta del av visioner, kritik och provokationer! Kom även om
solen lyser - för solen når inte in i fängelserna till dom dömda...
 
 
- Långfilmer & dokumentärer -
 
BLOODY SUNDAY "Bloody Sunday" skildrar den ödesdigra dagen på Nordirland för 30
år sedan, den 30 januari 1972, då brittiska soldater sköt ned 13 obeväpnade
demonstranter som deltog i en marsch för medborgarrättigheter i staden Derry på
Nordirland. Den ödesdigra dagen kom att kallas Bloody Sunday och blev en
betydande vändpunkt i den moderna irländska konflikten och upptakten för IRA och
25 år av våld och terrorism. Regi: Paul Greengrass, Irland/Storbritannien.,
2002, 105 min.
 
HOTET MOT DEMOKRATIN
 
På morgonen den 14:e juni omringar polisen Göteborgsaktionens politiska centrum
under EU-toppmötesdagarna i Göteborg. Detta är upptakten till de våldammaste
kravallerna i Sverige i modern tid. Filmen handlar om proteströrelsens
förberedelser. Regi: Oskar Sjödin & Johan Söderqvist, Sverige, 2001, 65 min.
 
visas tillsammans med SÅ GÖR VI I GÖTEBORG EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001
samlade tiotusentals människor. De demonstrerade mot EU:s politik och för ett
mer rättvist och demokratiskt Europa. Detta är en film gjord av oberoende
mediaaktivister. Filmen skildrar i kronologisk ordning händelserna, och
människors reaktioner. Regi: IndyMedia, Sverige, 2002, 50 min.
 
HARLAN COUNTY USA
 
Dokumentär om kolgruvarbetarnas strejk i Brookside, Harlan i Kentucky 1973. Men
det är mer än en film om strejk, det är en film om hela det liv och kultur som
är gruvarbetarnas, och om deras ständiga kamp för en drägligare vardag. Oscar
för bästa dokumentärfilm 1977. Barbara Kopple, USA, 1977, 103 min.
 
SURPLUS
 
Den globala köplusten har varit låg sedan 11 september. Ett snabbtkrig mot Irak
sägs vara det enda sättet att återställa det. Men är shopping vår räddning? Om
en reklamfilm vill få dig att köpa , så kommer Surplus att få dig att tänka
varje gång du går in i en affär. Johan Söderbergs vågade "Read My Lips"-övningar
kombinerat med Carl Nilsson och Lukas Eisenhauers etstetiska 16mm-bilder gör
Surplus till ett känslomässigt och icke-faktabaserat angrepp på konsumismen.
Regi: Erik Gandini, Sverige, 2003, 54 min.
 
visas tillsammans med SACRIFICIO Bolivia. 1967-10-09. Sergeant Teran i den
bolivaianska armén går in i det rum där Che Guevara hålls fången. Han skjuter
honom. Under ett år har Che och ett fåtal gerillamän gäckat den bolivianska
armén. Nu är han död. En man utpekas som den som förrått Che och ritat porträtt
av alla de andra gerillamännen - Ciro Bustos. Malmö år 2000. Ciro Bustos lever
tillsammans med sin schäfer i en liten lägenhet. Han bär på en historia som inte
liknar den vi kan läsa i våra historieböcker. Regi: Erik Gandini, Sverige,
2001, 59 min.
 
TERRORISTER -En film om dom dömda Nu har det gått två år sedan
Göteborgskravallerna. Men fortfarande är såren inte läkta. Någonting hände under
och efter Göteborg, som kom att förändra Sverige. Idag höjs kritiska röster som
menar att laglösheten på gatan i Göteborg bleknar i jämförelse med laglösheten
under de efterföljande processerna och att efterspelet till kravallerna är en
stor rättsskandal. Vilka var aktivisterna som reste till Göteborg? Hur tänkte de
och hur såg de på världen? Detta ville de två filmregissörerna Lukas Moodysson
och Stefan Jarl ha svar på och reste runt till fängelserna för att tala med de
minst hörda, aktivisterna, de hittills drygt 60 dömda som tilldelats sammanlagt
45 års fängelse. Det blev ett omtumlande, provokativt och utmanande möte mellan
de unga aktivisterna och de två filmarna. Lukas Moodysson och Stefan Jarl: "Vi
har gjort en film om några av dem som var där, några av dem som dömdes till
fängelse efteråt. Vi ville höra deras röster, se deras ansikten. Vi ville ta del
av deras version av vad som hände i Göteborg. Vi ville veta deras åsikter om
tillståndet i världen." Regi: Stefan Jarl & Lukas Moodysson, Sverige, 2003, 85
min.
 
TÄLTPROJEKTET -VEM TILLHÖR VÄRLDEN? En filmisk dokumentation av det imponerande
Tältprojektet, som turnerade i landet 1977 och spelade upp scener ur
arbetarklassens historia. Några av de ledande fria musik - och teatergrupperna
låg bakom. Musik av Ulf Dageby m fl Christina Olofson/Göran Du Rées, Sverige,
1977-78, 84 min.
 
ÅDALEN 31 Bo Widerbergs klassiker om Ådalsstrejken. Efter att strejkbrytare
blivit misshandlade under en strejk rekvirerar Länsstyrelsen militärden 14 maj
1931. Militären öppnar eld mot demonstranter varvid fem människor dör.
Prisbelönt i Cannes 1969. Regi: Bo Widerberg, Sverige, 1969, 114 min.
 
 
- Förfilmer -
 
 
DOM FYRA SISTA SIFFRORNA
 
Maria och Gustav är i Göteborg vid EU-mötet, för att demostrera, men det visar
sig att Gustav egentligen är civilpolis. Regi: Gorki Glaser-Müller, Sverige,
2003, 10 min.
 
HÅRDARE TAG
 
En version av Vasaplatsen 15 juni 2001. Regi: Stefan Jarl, Sverige, 2001, 3 min.
 
JUNI 2001
 
Dokumentär om en uteliggare, som befann sig i Vasaparken mitt i våldet mellan
polis och demonstranter. Regi: Frans Huhta-Karlsson, Sverige, 2001, 10 min.
 
***************************************************
 
UTSTÄLLNING I HAGABIONS CAFÉ
 
"Kravallerna fortsätter!" Installation & bilder av Joakim Stampe & Stig
Centerwall - Foton av Lars Wiklund Utställningen pågår tom 31 augusti
 
 
*************************************************** Hagabion - Linnégatan 21 -
www.hagabion.nu 031-42 88 10 - hagabion@bostream.nu
 
***************************************************
_______
---------
 
 
27-30 juni Anarkistmöte i Östeuropa'
http://www.alter.most.org.pl/iam/
 
29 juni-5 juli Rød sommarläger 2003 . KPID og DKP:ml
Rød sommerlejr sætter fokus på faglig kamp, imperialisme og EU`s forfatning Det
sidste års tid har været fyldt til randen med aktiviteter mod regeringens
utallige angreb, kommunale nedskæringsbudgetter, EU-toppen og Irak-krigen. Efter
så megen aktivitet er der brug for at opsummere, udveksle erfaringer og lade op
til kommende kampe.
Fokus på imperialisme og krig Er imperialismen blevet afløst
af en helt ny type imperium, hvor suveræniteten ikke længere ligger hos de
enkelte stater, men hos internationale organisationer - få svaret på årets
sommerlejr
 
Det er KPiD og DKP/ML der arrangerer Rød Sommerlejr, men lejren er åben for alle
interesserede uanset partibog. Der er tradition for at lejren samler
kommunister, socialister og andre progressive i alle aldre fra alle egne af
landet. Det giver masser af spændende indfaldsvinkler i diskussionerne, fordi
mange vidt forskellige erfaringer bliver inddraget. http://www.kpid.dk
 
-------
 
1-24 juli PGA-karavan Sydostasien
http://india.indymedia.org/front.php3?article_id=3258
 
2-5 juli No border-läger på gränsen till Vitryssland
http://www.noborder.org
 
3-11 juli Fältbilologernas sommarläger i Abisko
Den svenska motsvarigheten till Natur og ungdom har sitt sommarläger i norra
Sverige med vandringar, botanik, fåglar, grottkrypning, föredrag och exkursioner.
http://www.faltbiologerna.se
 
4-7 juli Marxism i London, Socialist Workers party
Is the US Empire unstoppable? Is Britain a democracy?
What is the alternative to New Labour? Can Palestine be free? What is the
alternative to capitalism? or any other question, look through the timetable,
choose some meetings, and come to Marxism and join others in discussing the
answers. Contact: marxism@swp.org.uk
 
5-11 juli Elevkampanjen och Rättvisepartiet Socialisternas sommarläger i Stockholms skärgård
Stormöten & Debatter:
• Vänstervåg i latinamerika &endash; André Ferrari från Socialismo Revolucionario (CWI)
i Brasilien • Sverige: kommunalstrejken och EMU &endash; Per-Åke Westerlund och Lena
Ezelius, sektions orförande, Kommunal • Debatt om skolprivatiseringar, Mats
Pertoft (mp) Kommunalråd i Södertälje mot Gunilla Leijon, Rättvisepartiet
Socialisterna i Södertälje • Mellanöstern efter Bushs krig, Kevin Simpson,
redaktör för CWI online, Arne Johansson, Nätverket mot krig • En socialistisk
värld är möjlig &endash; talare från Brasilien, England, Sverige, Tyskland och Finland
• Irakkriget: demokratisering eller nykolonialism? &endash; Fredrik Malm, orförande LUF
mot Liv Gustavsson Rhodin, RS kommunfullmäktigeledamot i Luleå
http://www.socialisterna.org
 
 
7-11 juli PGA-möte i Latinamerika, Comarca Kuna Yala, Panama
http://www.agp.org
 
7-13 juli Politikervecka i Almedalen på Gotland
 
8-13 juli Rød sommerlejr 2003 i Sandefjord , AKP
 
Årets teman:
Norsk imperialisme og røverkrigene
Baku - Kabul - Bagdad: Norge som imperialist i Midt-Østen?
Innleder: Jon Michelet, forfatter og tidligere redaktør i Klassekampen
Den vanskelige overgangen til sosialisme
Strategi for revolusjon og sosialisme i Norge - melding fra de viktigste
aktørene Innledere og panel Vi inviterer blant annet AKP og RV til innledning
med utgangspunkt i diskusjonen om organisasjon som kom opp rundt RVs landsmøte.
SV 2003 - eit nytt administrasjonsparti
En grundigere studie av SV slik partiet nå framstår i kampen om taburettar og
regjeringsposisjon Innleder: Erling Folkvord, bystyrerepresentant for RV og
tidligere nestleder i RV, og arbeidsgruppe
Hvordan ser unge revolusjonære på Stalin-perioden i Sovjet
Panel
 
EU-kamp i endring
EU i endring - konventet 2004 - en plan for samling eller et opplegg for
sprengning av EU? Innleder: Arne Byrkjeflot, medlem av styret i Nei til EU,
leder av LO i Trondheim og medlem av landsstyret i RV
EU - hvem taper, hvem vinner på EU-medlemskap i dag?
Innleder: Magnhild Folkvord, journalist i Klassekampen
 
Kvinners liv - kvinnekamp
Kvinners liv - i et minefelt
Hvordan møte de mange og motstridende krav som stilles til kvinner?
Innledere: Turid Kjernlie, Astri Melheim og arbeidsgruppe
Kommunisme og feminisme i utopisk litteratur
nnleder: Ingrid Baltzersen m.fl.
 
Tariffoppgjøret 2004 - moderasjon, nei takk!
Seminarer og innledere er ikke klare
Vi håper å få med et seminar om pensjonsreformen som oppfølger fra fjorårets seminar
Normalarbeidsdagen
Samordningsgruppa for sekstimerdsdagen
 
Valgkamp!
 
Skolepolitikk: Hva holder Høyre og Clemet på med?
Vi avdekker Høyres privatiseringsplan for skoleverket
 
Miljøkampen i Norge idag - hvor trykker skoen?
Kurdistan - historie, kultur og politisk utviklingstrekk
 
http://www.akp.no
 
-------
-------
13-15 juli Kristna Fredsrörelsens sommmarläger
 
15-20 juli AUF:s sommarleir på Utøya
Arbeidernes ungdomsfylking har sommarleir og Jens Stoltenberg kommer. Det vil bli
politiske verksteder med dyktige innledere, spennende debatter og fotball- og
volleyballturnering. Detvil være verksteder på politiske tema som miljø, skole og
Midtøsten. LO vil ogsåha egen stand under leiren.
http://www.auf.no
 
21-27 juli No border-läger i Brindisi i Italien
workshops and actions against the borderregime in the mediterranean sea, against
detention-camps and about the working conditions from migrants in the
agricultural sector http://www.noborder.org/camps/03/ita/display.php?id=232
 
25 juli - 11 aug EYFA bike tour från Polen till Ukraina
Se Ecotopia nedan och http://www.eyfa.org
 
 
26 juli - 3 aug Nobordercamp, Apulia, Italien
(against the borderregime in the mediterranean sea and about the working
conditions from migrants in the agricultural sector)
http://www.noborder.org | http://italy.indymedia.org
 
28-30 juli, WTO-ministermöte, Montreal, Canada
 
29 juli - 3 aug Natur og ungdoms läger vid Mjøsa
På sommerleiren kan du lære om den miljøsaken som interesserer deg mest. Det
blir også masse annet gøy: verksteder (bl.a sjekkeverksted, scenekamp,
tegneserie og masse annet), konsert med Pornshot, Goliat, EU-debatt, turnering
og nok av tid til å bade og klatre i trærne hvis du har lyst til det.
http://www.nu.no
 
30 juli - 2 aug Nordisk Folkriksdag i Lillehammer
Den nordiska folkriksdagen som arrangeras av Folkeriksdagens Venner i Norge,
Nei til EU i Norge, och foreningen Frit Norden i Danmark kommer ägnas EU
och EMU. Folkriksdagen är öppen för alla intresserade.
Program och praktiska upplysningar har gått ut tidigare med detta
nyhetsbrev. Se även http://www.fritnorden.dk/
 
31 juli- 10 aug No border-läger i Köln
samt konferens, http://www.nadir.org/nadir/kampagnen/kongress03/
 
4-10 aug Politik för framtiden 2003
Demokratiskt alternativs sommarträff i Vrigstad i Småland
 
Ur programmet:
Vad är det för tid vi lever i?
Hur kan vi initiera en ekologisk samhällsomställning på stadsdelsnivå?
Deltagande demokrati, de jordlösas rörelse. Praktiska övningar
i bland annat sång och föredrag.Workshops om feminism, ideologier, kommunalism och lokalsamhällen.
Debatt om globaliseringsrörelsens dagordning mellan Miljöförbundet Jordens Vänner, SAC,
Globale rödder och Globalisering Underifrån.
 
Upplysningar: Henning Åström på mobiltelefon 0702-034508
eller mejla norrkoping@demalt.org. Anmälan senast 20 juli
 
---------
---------
 
5-10 aug Rød Ungdoms sommarläger på Utøya
5.-10. august møtes 200 ungdommer på Utøya i Tyrifjorden for å diskutere hvorfor
USA går til krig mot Irak, hvorfor forskjellene i verden blir større og større,
men først og fremst: Hva vi kan gjøre med det?
I tillegg kan du lære mer om:
 
* Sosialisme - om demokrati, revolusjon og rettferdighet
* Bøllekurs - sjøltillitskurs for jenter
* Ny europeisk supermakt? - om EU
* Overarbeida og underbetalt - om ungdom i arbeidslivet
* Kan gutter være feminister? - om gutter og jentekamp
* Når fiolin, fotball og flatfyll ikke er nok - om alternativ ungdomskultur
* Kampen om kunnskapen - om gratis læremidler og skole
* The bunny strikes again, hvorfor trenger vi et jenteopprør? - om feminisme
 
 
Men sommerleir er også stedet der du kan la den kreative spiren vokse og gro.
Endelig kan du gi kunstneren du har gått rundt med i magen livets rett:
 
* Vil du lære å lage radio, bli filmstjerne, eller sitte i regissørstolen? Vi
har radio og filmkurs!
* Vil du bli den lokale feminine varianten av eminem? Vi har ræppkurs for jenter...
* Har du det mest i fingrene er kanskje grafittiverkstedet eller tegnekurset noe for deg.
* Er fysisk aktivitet din greie? Bedriv dagene med volleyball eller sats på hesteskokast!
* I det flørtende hjørnet? Gå arbeiderbeveglsens sagnomsuste kjærlighetssti
på Utøya, eller kryp inn i armkroken til din utkårede under nattkinoen.
* Ute etter spenning? Jakt på krabber, snuble i teltbarduner og kjenn
nakkehårene reise seg før du trasker den tradisjonsrike spøkelsestien.
* Badenymfe? Svi leggene gyllenbrune eller vinn stupekonkurransen.
*
 
Om som om det ikke skulle være nok:
 
* Leiravis
* Gjøgling
* Capoeira
* Konserter
 
For påmelding: Ring: 22 98 90 70, send en mail til ru@sosialisme.no
 
---------
-------
 
11-15 aug Rättviseakademins motståndskollo, Frustuna, Gnesta
Kollot kommer vara fyllt med intressanta föreläsningar, trevligt folk och
smaskig mat. rattviseakademin@swecoop.se
 
20-24 aug Carribiaan Social Forum, Haiti
http://www.movimientos.org/apcaribe
 
20 aug-3 sept Ecotopia i Ukraina
Ecotopia" is the biggest international camp in
Europe, involved in environmental and social issues, that has been held for over
13 years moving from country to country each year and is organized by a local
grassroots environmental organization that is part of the of EYFA - European
Youth Forest Action Ecotopia is not only a camp or a non-formal educational
event, but something extraordinary created when 300-2000 activists form their
own ideal society for two weeks. Ecotopia is trying to be an eco-utopia in
practiceThe main themes of "Ecotopia 2003 - Ukraine" are YOUNG PEOPLE AND CULTURAL
PERSPECTIVES ON HUMAN RIGHTS and on a very important for the region subjects -
the Carpathian Convention and green tourism.
http://www.eyfa.org, All the questions about Ecotopia 2003 send on ecotopia2003@eyfa.org
EYFA telephone number +31-20-6657743.
 
23-24 aug EMU-seminarium i Stockholm
Om EMU, fred solidariet och miljö inför folkomröstning. Arrangörer är Miljöförbundet
Jordens Vänner och Färnebo folkhögskola. Ur programmet: Åtta år med EU, debatt om EU
och världen, om EU EMU och rättviserörelsen.Upplysningar så smånigom på http://www.mjv.se
eller kontakta lars.igeland@folkbildning.net
 
7-13 sept PGA-möte
10-14 september. WTO-möte i Cancun, Mexico
http://www.s2bnetwork.org, http://www.wto.org
 
14 september Sverige folkomröstar om medlemskap i EMU
14 september Estland folkomröstar om medlemskap i EU
20 september Lettland folkomröstar om medlemskap i EU
23-24 september Möte för Världsbanken och IMF i Dubai, Förenade Arabemiraten
slutet av september, förberedelsemöte för Europenan Social Forum i Göteborg
 
15-16 okt No border-möte
 
12-16 november European Social Forum Paris, Frankrike
(S.t Denis, Bobigny och Ivry)
http://www.fse-esf.org, http://fse2003ldh-france.org
 
16-21 januari 2004 World Social Forum, Mumbai (fd Bombay), Indien
 
8-13 mars 2004, Americas Social Forum i Quito
http://www.forosocialamericas.org
 
---------------------------------------------------------------------------------
4. Folkbildning eller medborgarutbildning, rapport från ett folkbildningsmöte på Åland
 
På Åland samlades veckan innan midsommar, folkhögskollärare och andra folkbildnings-'
engagerade från runt om i Norden för att dryfta folkbildningens situation
och framtid. Den geografiska och ideologiska spridningen var lika påtagligt stor
som den idemässiga dynamik och påtagliga samhörighet som uppstod.
 
Här fanns deltagare från folkhögskolor med stark förankring i lokalsamhällen.
Från Kalixbygdens finska minoritet i Sverige och Ålands svenska minoritet i
Finland eller det i Danmark perifera Ærø söder om Fyn. Men också från nya
folkrörelsers folkbildning i lokal mobilisering på Vestkysten och fjälldalar i
Norge utanför folkhögskolan men arbetande på liknande sätt som folkhögskolor som
mobiliserar lokalbefolkning. 
 
Här fanns också aktiva i folkbildande rörelser på idemässig grund. Evangeliska
folkbildare från Helsingfors och norska kristna folkhögskoleföreningen,
folkbildare i arbetarrörelsen och nya folkrörelser för miljö och solidaritet.
Men också folkbildare med bakgrund i folkhögskolekultur, utbildning, media och
forskning. Dessutom gäster från Indien och Finland som arbetar med global
folkbildning genom likvärdigt aktivistutbyte mellan de två länderna samt dialog
för global demokrati, Vasudhaiva Kutumbakam och Finnish Social Forum, Asia
Social Forum och World Social Forum.
 
Danmark på väg ut ur Norden?
 
Vad månde kunde komma ut av detta? Mycket sjungande blev det av alla de slag.
När inte nordens alla folkhögskole- och folkrörelsesångböcker räckte till kom
vaktmästaren Glenn på skolan direkt från konsert med Bruce Springsten, tog fram
gitarren och rev av en låt tillsammans med den upplivade folkhögskolerektorn
Thomas och trubaduren Per. På logementet diskuterade långt ut på natten
svenskar, finnar och Vijay Pratap från Indien om att göra Norden till en viktig
fråga på nästa World Social Forum. Vad har 150 års folklig kamp och
samhällsbygge i Norden betytt för världen? Håller den nordiska samhällsmodellens
framgångar i att forma ett jämlikt samhälle på att brytas ner och vad kan man
lära av den nordiska modellens utveckling internationellt? Nordens anseende i
tredje världen som en självständig kraft i världspolitiken och en samhällsmodell
att inspireras av har varit stor. Nu vill man veta vad som hänt och varför och
vad vi kan lära oss av detta i en värld som behöver förmåga att bygga jämlika
samhällen mer än någonsin. Andra teman som Vasudhaiva Kutumbakam intresserar sig
för inför att Worl,d Social Folrum ska hållas i Indien för första gången är
demokratiseringen av kunskap och arbetarrörelsens, bonderörelsen, miljörörelsens
och andra folkrörelsers möjlighet till att bygga nya allianser och vinna segrar
för folkmajoriteten idag och mänskligheten i framtiden.
 
Norden och EU
 
Danska folkhögskoleföreningen önskar föra Norden in i EU:s
vuxenutbildningssystem. På mycket annat sätt gick det inte att tolka den
broschyr som gått ut till nordiska folkhögskolor inför ett nordiskt
folkbildningsmöte i Kungälv i augusti. En till synes politiskt korrekt version
av aktivt medborgarskap lanseras samtidigt som man håller tyst om tvillingen i
EU:systemet, att arbetarstyrkan ska vara ett mänskligt kapital som uppdaterar
sin kompetens för att vara anställbar.På ett elitistiskt akademikerspråk
framsprunget i en politisk kultur på avgörande punkter annorlunda än den
nordiska förklaras det folkliga nordiska tillhöra något förgånget som riskerar
hamna i ett vi mot dom tänkande och närmast rasism. Istället ska vi nu skapa
tillhörighet till nya politiska gemenskaper som EU och värdesätta det
multikulturella. Experter som uppifrån ska belära folket att de inte längre är folk utan
medborgare som ska ha de rätta åsikterna och känna lojal tillhörighet till de
rätta framgångsrika politiska gemenskaperna, allt med välsignelse av danska
folkhögskolan.
 
Hur skulle det nu gå att föra en diskussion om det nya ideerna i en så brokig
skara? Det visade sig gå alldels utmärkt. Inte minst när det hela tiden blandas
med sång. För kristna är politiska institutioner något tillfälligt som kommer
och går och som knn problematiseras och inte ses som en överordnad tillhörighet.
För folkhögskolor engagerade i lokalsamhällets överlevnad är centralmakterna ett
problem vare sig de sitter i en nordisk huvudstad, Bryssel eller på annat håll.
För folkbildare förankrade i gamla eller nya folkrörelsers kamp för
samhällsförändring är det inte heller svårt att se gemenskap med evangeliska
synsätt eller med lokalsamhällets konflikt med storsamhället. Gamla och nya
folkrörelser kan till tider vara samhällsbyggare av stora mått när de inte
angrips men kommer överordnade värden i konflikt med etablerade politiska
institutioner kan det vara nödvändigt att ta en konflikt även med materiella
medel. Huvudproblemet med aktivt medborgarsskap är varken att det är en EU-ide
eller att den är alltigenom fel, huvudproblemet är när den inriktar sig på att
skapa lojala medborgare och på så sätt osynliggör avgörande samhällskonflikter i
världen. Diskussionen lär fortsätta men ett steg framåt togs på Åland på en
nordisk, internationalistisk och folkligt grundval.
 
Det praktiska Norden
 
Vardagen i folkbildningens tjänst var ett minst lika debatterat tema som mer
övergripande diskussioner. Mest eldfängd blev diskussionen om massmedia.
Flera exempel nämndes på hur massmedia kan ljuga eller förvränga händelser,
eller uppförstora småsaker för att skapa egna nyheter. Men kanske var detta
enbart undantag från regeln att massmedia har nyhetskriterier som i stort
sett fungerar bra och att det gäller att lära sig hur man kan påverka via
massmedia. Aldrig lär vi väl glömma historierna om resande folkbildning
bland Laestadianska samer och flottare i Tornedalen eller den glada
utstrålningen från de som varit med på Nordens Folkliga Akademi i Kungälv i
slutet av 1970-talet i en miljö som skapat levande folkbildare för årtionden
framåt. Avrundningen med Åländskt midsommarfirande blev en höjdpunkt för de få
som var kvar. En stångkapten övervakade resningen av den långa tungt dekorerade
midsommarstången. Byns män stagade i aftonsolen allt högre i höjden tills bulten
kom på plats med hävstångseffekten från järnspettets hjälp exakt hål mot hål.
Hurraropen skallade och ur stångkaptenens strupe och andras munnar kom
Ålandssången som hyllade alla villiga händer som reste stången, besjöng hagarna,
vinden och havet.
 
Ovanstående är Tords egen rapport. Tord var inbjuden som inledare på mötet.
En mer utförlig rapport över vad som skedde på hela mötet är under sammanställning.
Följande uttalande gjordes av en enskild arbetsgrupp på mötet:
 
 
Folkbildning eller medborgarutbildning
Aktivt medborgarskap kan vara folkbildningens motsats
 
Arbetsgruppen enades om följande uttalande:
 
Folkbildningen och folkhögskolorna behöver förnya sitt förhållande till
folkrörelserna, samhället och världen. Därför behövs en syn som framhäver
folkbildningens aktiva roll utanför sig själv.
 
Folkbildningen och folkhögskolorna har haft och har olika grenar som framhävt
betydelsen av att delta i en större gemenskap. Det kan vara för att främja
landsbygdsbefolkningens intressen och behov, att delta i arbetarrörelsens kamp
för internationell solidaritet och ett jämlikt samhälle, stärkandet av samvetet
och gemensamt handlande utifrån kristna värderingar eller bygga nya folkrörelser
för att värna om naturen och global rättvisa. Ett gemensamt värde för dessa
olika grenar är att bygga på deltagarnas erfarenheter för att tillsammans växa
som människor, gärna i ett större kollektivt sammanhang.
 
Folkbildningens tvetydiga förhållande till medborgarutbildning
 
Möjligheten att delta och skapa kollektiva sammanhang är hotad när
folkbildningen blir uppbyggd av alltför specialiserade och individualiserade
program där gemenskap i en folkbildande rörelse och samhället kommer i
bakgrunden. Folkbildningens karaktär hotas av att bli uppslukad av ett system
för individers kompetensutveckling inordnad i ett officiellt
vuxenutbildningsväsende. Begrepp som livslångt lärande står i motsatsställning
till folkbildningstanken och kollektiva sammanhang när det används av staten och
näringslivet för att individen ska ta ansvar för att ständigt vara flexibel och
anställbar.
 
Ett sätt som använts både för att föra människor in i en större gemenskap och
samtidigt skapa kompetens för deltagande i det etablerade samhället har varit
utbildning i medborgerliga färdigheter användbara i kommun, stat eller det
folkrättsliga mellanstatliga systemet. Folkbildningen har haft ett tvetydigt
förhållande och bör ha ett tvetydigt förhållande till medborgarutbildning. Det
kan till tider vara en kvantitativt omfångsrik del av folkbildningen men aldrig
begränsa folkbildningens kärna som går betydligt längre än att skapa nyttiga
medborgare.
 
Medmänsklig solidaritet kan gå före nationalstaten eller EU
 
Tvetydigheten gäller också till det begrepp som EU nu för fram som centralt för
folkbildningen, aktivt medborgarskap. Detta står i motsatsställning till
folkbildningstanken när det används för att människor ska sätta tillhörigheter
till existerande politiska gemenskaper som nationalstaten eller EU före vidare
gemenskaper i världen som bygger på allas lika värde och kan komma i konflikt
med etablerade politiska institutioner. För folkbildningen kan medmänsklig
solidaritet eller den globala folkmajoriteten intressen gå före lojaliteten till
den egna nationalstaten eller EU:s intressen.
 
Det medborgarbegrepp som nu lanseras av Ove Korsgaard och andra handlar på det
politiska planet om tillhörighet. Korsgaard sammanfattar synen på medborgarskap
som " Citizenship drejer sig nemlig i sidste instans om reglerne for medlemskap
af og tilhørsforhold til et politiskt fælleskab." Medborgarskap i vidare globala
sammanhang ses endast som subjektiv moralisk möjlighet och inte som en objektiv
politisk möjlighet. Existerande institutioner överordnas en politisk
organisering över institutionernas gränser som kan ifrågasätta dessa inte bara
på det ideologiska planet. Claus Haas uttrycker ett möjligt förhållningssätt än
mer tydligt på ett sätt som kan uppfattas som odemokratiskt: Hvis hensigten med
at arbejde for aktivt medborgarskap er at skape sammenhæng og identitet i
samfundet, er det avgørande, at borgerne i demokratiet føler sig loyale overfor
samme samfund. Den enkelte ska i større eller mindre grad utvikle følelsen af at
høre til.
 
Allians mellan ett folkrörelsesmässigt, ett dialogiskt och ett konfrontativt
synsätt?
 
Vi ifrågasätter ett program för utbildning av lojala medborgare där
folkbildningens uppgift blir att i symbios med det etablerade systemet bidra
till individer som ser sitt ansvar i att göra sig anställbara och anpassar sig
till former för deltagande som accepteras av den rådande ordningen. Men det
finns olika synsätt på folkbildning. Ett humanistiskt där dialog och
självförståelse är centralt, ett konfrontationsinriktat och ett
folkrörelseperspektiv där mobilisering i olika kollektiva former är det viktiga.
Emot det symbiotiska synsättet vill vi peka på möjligheten av en allians mellan
dessa tre synsätt som tillsammans kan betona ett självständigt förhållande och
en aktiv folkbildning grundad på allas lika värde.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
5. José Bové gripen
 
José Bové, en av de tongivande inom den franska bonderörelsen och en kändis i
globaliseringsrörelsens kretsar, greps förra södagen för att vid olika
tillfällen ha förstört genmodifierade plantor. Bové ska avtjäna ett tiomånaders
fängelsestraff för att ha ryckt upp genmodifierad gröda, bl.a. ris och majs.
Domen har mött hård kritik. Dels på grund av att aktionen mot majslplantorna i
början av 1998 skedde ett år efter att Juppés regering förbjudit genmanipulerad
majs. Jospins regering drog tillbaka förbudet ett halvår efter att det trätt i
kraft (ett halvår före aktionen) i strid med opinionen i Frankrike och Europa.
 
Gripandet av Bové skedde just under den tid då frågan om genmodifierad mat
kommit på tal igen; så sent som för någon vecka sedan meddelade den amerikanske
presidenten George W. Bush att EU:s förbud mot genmodifierad mat orsakade
svälten i Afrika. För många framstod det som att den amerikanska regeringen hade
andra intressen än Afrikas bästa för sina ögon - den amerikanska matexporten
skulle tjäna miljarder dollar per år på en öppnad europeisk marknad.
 
En stor protestvåg mot gripandet har lett till att justitieministern Perben i
princip lovat att Bové skulle benådas av presidenten på nationaldagen 14 juli.
Bové har inte själv ansökt om nåd, men enligt Internationalen har 127 000
ansökningar kommit in till ministern.
 
http://www.vanster.nu samt http://www.indymedia.se/ 29 juni/1 juli
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
 
6. Ny bok av Erik Wijk om rättsrötan i Göteborgsprocesserna
 
Erik Wijk belyser rättsrötan efter Göteborg i boken Orätt. Erik Wijk blev av en
slump vittne till kravallerna på Götaplatsen under EU-toppmötet i Göteborg i
juni 2001. Sedan dess har han gett ut två dokumentsamlingar och skrivit ett
femtiotal artiklar om händelserna och det rättsliga efterspelet. I boken Orätt
tar han ett eget samlat grepp på detta nutidsdrama.
 
Han ifrågasätter myterna kring kravallerna och de dömda personerna och
analyserar själva upploppen; en delvis ny och okänd bild av skeendet träder
fram. Men tonvikten i boken ligger på den rättsskandal som seglat upp i
kravallernas kölvatten. När närmare två år gått har många rättegångar ägt rum,
ansökningar om överklaganden har avslagits ? och många unga människor sitter nu
i fängelse.
 
Orätt ? Rättsrötan efter Göteborgshändelserna av Erik Wijk. Omslag Eva
Jais-Nielsen. Mjukband med flikar. 224 s. ISBN 91-7037-003-6. Juni 2003.
 
Saxat från förlaget Ordfronts hemsida: http://www.ordfront.se
 
-------------------------------------------------------------------------------
7. Hvor blev reformen af landbrugsstøtten af?
Pressmeddelande från Folkebevægelsen mod EU, 27 juni
 
- EUs utilstrækkelige små step ændrer ikke den skandaløse politik der
fremmer overproduktion og skader ulande, landmænd og forbrugere, udtaler
Thorkild Sohn
 
EUs landbrugsministre har netop vedtaget en såkaldt reform af EUs
landbrugspolitik som især skulle afkoble den direkte produktionsstøtte til
landbruget og dermed gøre det mere markedsorienteret.
 
- Men EU-ministrene er ikke kommet et reelt skridt videre.
Markedsforvridende landbrugsstøtte vil fortsat udgøre den væsentligste post
i det EU-budget, som vi borgere er tvunget til at financiere. EUs
landbrugsordninger er fortsat et planøkonomisk, uliberalt tiltag, som
forvrider de frie markedsmekanismer til skade for samfundets samlede velfærd
ˆ hvor overproduktion er en af følgerne, udtaler Thorkild Sohn fra
Folkebevægelsen mod EU og udtrykker stor forståelse for frustrationen
indenfor især dansk landbrug, hvor mange har ønsket en reel afkobling af
støtten til fordel for en landbrugsproduktion med udgangspunkt i de reelle
behov på markedet.
 
- EUs ordninger er til skade for hele handlen med fødevarer på
verdensmarkedet. Især fattige lande, som relativt let kunne starte en
landbrugsproduktion med eksport for øje, stilles i en umulig situation. De
skal konkurrere med EUs overskudsproduktion, der dumpes på verdensmarkedet
til spotpriser, siger Thorkild Sohn og peger på, at EU fortsat vil have
eksportstøtte og toldmure, som påvirker markedsforholdene til skade for især
ulandene. - EUs landbrugspolitik er fortsat et galimatias. Danmark burde
have retten til at vælge en bedre model, fastslår Thorkild Sohn, som
opstiller for Folkebevægelsen mod EU ved EU-parlamentsvalget i 2004.
 
Ønsker I yderligere oplysninger, kan I kontakte: Thorkild Sohn, kandidat for
Folkebevægelsen mod EU til EU-parlamentet, på telefon 97 49 54 07. Ib
Roslund, redaktør og informationschef i Folkebevægelsen mod EU, på
mobiltelefon 20 16 65 67 Ib Roslund kan også kontaktes mandag-fredag kl.
9.30-16.00 på Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39A, 2200 København N.
Telefon 35 82 18 00.
  
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
8. Nytt namn på nyhetsbrevet? Tävling utlyses.
Det som nu är Folkrörelsestudiegruppens nyhetsbrev startade år 2000 som en
utskickslista till dem som var intresserade av aktiviteter i Göteborg, under
namnet GBG-2001-nyhetsbrev. Vi funderar nu på att byta namn på nyhetsbrevet men
kan inte riktigt komma på vad. Därför utlyser vi härmed en tävling. För den som
kan ge den bästa motiveringen för ett nytt namn på nyhetsbrevet, utgår ett pris
bestående av ett "bokpaket" bestående av restexemplar av Folkrörelsestudiegruppens
tidigare utgivning, under dess olika namn och skepnader. Detta är ett unikt
tillfälle att tillskansra sig litteratur som troligen inte ens Kungliga
biblioteket i Stockholm. haft under sina ögon. Pris kommer att ges till bästa
motivering, inte nödvändigtvis till det förslag som går igenom.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
9. Nästa nyhetsbrev
Nästa nyhetsbrev planeras komma ut senare under juli månad eller i början på augusti.
Det kommer att innehålla en del om EU och EMU inriktat på den svenska kampanjen,
och en rapport från Folkrörelsestudiegruppens formella bildande. Låter det inte tillräckligt
upphetsande för dig så bidra gärna med material!
 
__________________________________________________________________________________
 
 
Nyhetsbrevet utges av Folkrörelsestudiegruppen, http://www.folkrorelser.nu
 
För att börja prenumerera skicka ett tomt meddelande till
gbg2001-nyhetsbrev-subscribe@yahoogrupper.dk
För att sluta prenumerera skicka ett tomt meddelande till
gbg2001-nyhetsbrev-subscribe@yahoogrupper.dk