Rörelsenätverket


 

 

 

 

 

Kontaktinformation

 

Målsättning

 

Verksamhetsplan

 

Seminarier

 

Texter

Verksamhetsplan

 

 

Hittills har beslutats om:

 

 • Att med hjälp av Folkrörelsestudiegruppen (www.folkrorelser.nu) utveckla en informativ hemsida för nätverket och en artikelbank.

 • Att med hjälp av en interimistisk arbetsgrupp utveckla arbetsformerna för nätverket.

 • Att undersöka möjligheterna för en Nordisk rörelsekonferens (förhoppningsvis i samband med ett nordiskt socialt forum).

 • Regelbundna informella möten som håller kontakten mellan människor levande (hittills sker de i Stockholm).

 • Dialogmöten mellan rörelser och akademiker.


Vidare finns förslag om att:

 

 • Göra den verksamhet vi redan har till studiecirkelverksamheter, eventuellt efter speciell teman (ex fredsrörelseforskning). Intresse finns i Göteborg. Och Öresundskommittén för Saltmarschjubileet (se www.folkrorelser.nu/saltmarschen/) kanske ombildas till en grupp för fortsatt diskussion kring rörelser och demokrati.

 • Besluta om tid och ansvariga för två träffar i taget (skapar längre framförhållning).

 • Dokumentera vad vi gjort hittills (i de olika endagsträffarna sedan 2003).

 • Söka nätverksbidrag (eller andra bidrag för organiseringen).

 • Söka konferenspengar för en rörelsekonferens (svensk eller nordisk med inbjudna föreläsare).

 • Organisera offentliga debatter mellan företrädare för akademin och rörelser (ex under sociala forum).

 • Sprida kunskapen om nätverkets existens i fler organisationer/nätverk/tidskrifter osv. via pressmeddelanden, artiklar, annonser osv.

 • Göra en nordisk antologi med centrala och aktuella rörelseteoretiska texter

 • Teman för kommande träffar: "Parti och rörelse", "Rörelser och historiska föreställningsstrukturer", "Folkbildning och rörelse", "Vilka faktorer främjar en kraftfull rörelse?", "Folkrörelser igår, idag och imorgon", "Demokrati", "Hur blir vi fler?", "Hur sätta punkt för en kamp?", (vad mer? - kom med förslag!).

 • En långsiktig målsättning är att bygga upp ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan gamla, nya och framväxande folkrörelser genom hemsida och mötesverksamhet. En annan långsiktig målsättning är att via våra olika akademiska institutioner bilda en forskarskola med inriktning på rörelseforskning och en centrumbildning för rörelseforskning knutet till något universitet. Likaså skulle vi kunna arbeta för olika utbildningsformer för rörelseaktiva där kunskaper från nätverket gör utbildningen både rörelserelevant och rörelsekritisk (i stil med Globalverkstan www.globalverkstan.net eller kurserna på Museion, Göteborgs Universitet; Sociala och Rättsliga Rörelser på www.museion.gu.se/utbildning/Socialaochrattsligarorelser.htm och kursen Makt, motstånd och social förändring från och med vårterminen 2008). Vidare kan vi på sikt bygga upp ett centrum för rörelsestudier med resurser (bibliotek, konferenslokaler osv.).


Grupper att kontakta och bjuda in

Några idéer:

 

 • Lokala sociala/socialistiska forum i Sverige (Göteborg, Örebro, Umeå, Stockholm, Skåne, Linköping osv.)

 • Globaliseringsseminariet vid GU (har ibland rörelseteman)

 • Ibero-amerikanska institutionen (har ibland rörelseteman)

 • E-postlistan för civilolydnadsforskning (Sverige) och listan för ickevåldsforskning (Göteborg)

 • Studenter från kursen Sociala och rättsliga rörelser (SoRR vid Museion, GU).

 • Studenter vid Globalverkstan (Projektledarutbildning för NGOs och rörelser)

 • Fronesis, Arena, Cogito och andra tankesmedjor i kritiska föreningssammanhang

 • Demokratiforum Vasudhaiva Kutumbakam i Finland.

 • Offensiv folkbildning (de rörelseorienterade folkhögskolorna och bildningsförbunden).

 • Fritt Norden

 • Invandrargrupper, t ex Resocal

 • Flyktingrörelsen, t ex FARR och IMäI

 • MIMER, Linköpings Universitet

 • Folkhögskolor, ex Brunnsvik Folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan och Offensiv Folkbildning

 • … (vilka fler?) …