Tillbaka till Morelos' zapatister

 

Ayalaplanen

 

 

Detta var de första "zapatisternas" program för den mexikanska revolutionen och programmet för den första jordreform i världen (näst den irländska) som gynnade bönderna.

Morelos bonderörelse reste frågan om jordreform i den globala debatten och inspirerade bönder över hela världen att slåss för rätten till den jord de odlade. Som massbas för de antikoloniala rörelserna bidrog de därmed till att avskaffa kolonialväldena. Jordreformer genomfördes också i hela världen när de antikoloniala rörelserna hade kommit till makten. Resultaten av denna varierade; oftast gjorde de nya makthavarna vad de kunde för att jordreformen skulle gynna stadsborna i form av billig mat och statskassan i form av exportintäkter. Men dagens bönder är socialt starkare än sina förfäder. Det är Ayalaplanens resultat bönderna i Chiapas kämpar för än idag.

 

 

Deklaration från bönderna i Morelos publicerad i Diario del Hogar den 15 dec 1911.

 

 

Morelos' söners befrielseplan, i samarbete med den upprorsarmé som försvarar genomförandet av San Luis-planen med de reformer denna har sett som riktiga att genomföra till fördel för det mexikanska fosterlandet.

Vi som skriver under detta, konstituerade som revolutionär kommitté för att stödja och genomföra de löften den just genomförda revolutionen den 20 november 1910 gav landet, deklarerar högtidligt i hela den civiliserade världens åsyn och inför det land vi hör till och älskar, förslag som vi har formulerat för att få ett slut på det tyranni som förtrycker oss och rädda vårt land från de diktatorer som har påtvingats oss, vilka bestämts i följande plan:

1. I beaktande av att det mexikanska folket, lett av Don Francisco I. Madero, riskerat sitt liv för att återta de fri- och rättigheter som förtrampats, och inte för att en man skulle ta makten och våldföra sig på de principer han svor på att försvara under parollen "effektiv rösträtt och inget återval" och på det sättet våldföra sig på folkets tilltro, rättvisa och frihet; i beaktande av att den man vi syftar på är Don Francisco I. Madero, samma man som startat ovannämnda revolution, och som påtvingat sin vilja på den provisoriska regering som leds av advokat Francisco L. de Barra och därmed orsakar ständig blodsutgjutelse och mångfaldiga olyckor för landet på ett löjligt och falskt sätt, och som inte har några andra avsikter än att tillgodose sina egna personliga ambitioner, sina ändlösa tyranniska instinkter och sitt djupa förakt för de lagar som härstammar från 1857 års odödliga lagstiftning, skrivna med Ayutlas revolutionära blod;

I beaktande av att den så kallade ledaren för den befriande mexikanska revolutionen Don Francisco I. Madero, på grund av sin brist på integritet och på grund av sin svaghet inte har för den revolution han så ärofullt med Guds och folkets hjälp började till ett lyckligt slut, eftersom han lämnade kvar vid makten de flesta av de styrande och korrupta förtrycksredskapen från Porfirio Díaz diktatoriska regim, som inte på något sätt kan sägas representera den nationella suveräniteten och som oftast är bittra motståndare till oss och de principer vi försvarar, och som skapar olycka för landet och öppnar nya sår i dess kropp för att få blod att dricka; i beaktande av att ovannämnde Señor Francisco I. Madero, republikens nuvarande president, försöker undvika att inlösa de löften han gav till landet i San Luís Potosí-planen, där löftena från överenskommelsen i Ciudad Juárez inskränktes genom falska löften och åtskilliga intriger mot landet vilka förföljde, fängslade och dödade de revolutionärer som hade hjälpt honom att inta det höga presidentämbetet;

I beaktande av att den här så ofta upprepade Francisco I. Madero har försökt använda grovt våld för att tysta och dränka i blod de byar som har anropat och bett honom att hålla revolutionens löften genom att kalla dem banditer och rebeller, utsatt dem för utrotningskrig utan att ge en enda av dem de rättigheter förnuft, rättvisa och lag föreskriver; i beaktande även av att republikens president Francisco I. Madero har gjort den effektiva rösträtten till ett skämt och redan emot folkets vilja insatt advokat José M Pino Suárez som vicepresident och satt in folk föreslagna av honom som delstatsguvernörer som den så kallade general Ambrosio Figueroa, förtryckare och tyrann över folket i Morelos, och ingått i skandalöst samarbete med folk ur científico-partiet [det liberala ’utvecklings’-partiet som åberopade sig på "vetenskaplig" nationalekonomi, ö.a], feodala godsägare och förtryckande politiska bossar, fiender till den revolution han själv utropat, för att smida nya kedjor och följa ett mönster av en ny diktatur, mer skamlig och förfärlig än Porfirio Díaz', för det är helt klart att han har kränkt delstaternas suveränitet och trampat på lagarna utan respekt för liv eller intressen, vilket har skett i Morelos och andra ställen, och orsakat den mest ohyggliga anarki vilket visas av vad som har hänt här.

Av dessa skäl förklarar vi nämnde Francisco I. Madero oduglig att förverkliga löftena från den revolution han själv startade, eftersom han har förrått dess principer och lurat folket för att själv nå makten: oduglig att regera eftersom han inte har någon respekt för byarnas lag och rättvisa och en förrädare mot landet eftesom han har förödmjukat med blod och eld de mexikaner som vill ha frihet, endast för att behaga científicos, godsägare och bossar som förslavar oss, och från och med idag ska vi fortsätta den revolution som han påbörjade, tills vi lyckas avsätta de diktatoriska makthavare som finns.

2. Señor Francisco I Madero erkänns inte längre som revolutionens ledare och republikens president, av de skäl vi nämnt, och vi avser att avsätta denne ämbetsman.

3. Istället erkänner vi som ledare för revolutionen General Pascual Oroxco, Don Francisco I. Maderos ställföreträdare, och om han inte tar emot denna känsliga post erkänner vi som revolutionens ledare Don Emiliano Zapata.

4. Morelos revolutionära kommitté gör veterligt för nationen under formell ed att den erkänner San Luís Potosí-planen som sin egen, med de tillägg som uttrycks nedan till fördel för de förtryckta byarna, och kommer att försvara dess principer till seger eller död.

5. Morelos revolutionära kommitté kommer inte att godta några förhandlingar eller kompromisser innan den har avsatt Porfirio Díaz' och Francisco I. Maderos diktatoriska element, för nationen är trött på falska människor och förrädare som sprider löften som befriare men glömmer dem när de kommer till makten och etablerar sig som tyranner.

6. Som ett tillägg till planen gör vi alla uppmärksamma på att de byar eller medborgare som har lagfart på odlingsmark, skog eller vatten som stulits av godsägare, científicos eller politiska bossar omedelbart kommer att ta tillbaka dessa, och behålla dem med vapenmakt; de inkräktare som anser sig ha rätt till dem må uppvisa denna inför de speciella domstolar som kommer att etableras när revolutionen har vunnit.

7. Eftersom den stora majoriteten av Mexicos byar och medborgare inte äger mer jord än de kan sätta fötterna på och lider av fattigdom utan medel att förbättra sina sociala villkor på något sätt eller bidra till jordbruk eller industri, eftersom jorden är monopoliserad i några få händer, av detta skäl kommer en tredjedel av dessa monopol att exproprieras från sina mäktiga ägare, mot ersättning, så att Mexicos byar och medborgare ska få jord att så och arbeta på, och så att Mexicos brist på välstånd ska åtgärdas en gång för alla.

8. Beträffande de godsägare, científicos och politiska bossar som motsätter sig denna plan, direkt eller indirekt, kommer deras egendom att nationaliseras och de två tredjedelar som annars skulle ha tillhört dem kommer att bekosta krigföringen och gå pensioner till änkor och föräldralösa efter dem som dukar under i kampen för denna plan.

9. För att verkställa nödvändiga åtgärder för denna nämnda egendom ska lagarna om ersättning och nationalisering tillämpas som de kan, och som norm och exempel kan de lagar användas som stiftades av den odödlige Juárez beträffande kyrklig egendom, vilka drabbade de despoter och konservativa som alltid har försökt lägga ett despotismens och efterblivenhetens ok på oss.

10. De rebelliska militärledare som reste sig med vapen i hand på Francisco I. Maderos uppmaning för att försvara San Luís Potosí-planen men som militärt bekämpar den nuvarande planen ska dömas som förrädare mot den sak de kämpade för och mot fosterlandet, eftersom just nu många av dem, för att behaga tyrannerna och för en näve pengar eller av flathet dödar de av sina bröder som vill att de löften Don Francisco I. Madero gav landet ska uppfyllas.

11. Kostnaderna för kriget ska bäras i enlighet med San Luís Potosí-planens artikel 11, och alla de åtgärder som vidtas under revolutionen ska vara vara i enlighet med de instruktioner denna plan bestämmer.

12. När den revolution har segrat som vi nu vill förverkliga ska en kommitté av de viktigare revolutionära ledarna från varje stat utse en interimpresident för republiken, och denne ska utlysa val till den federala maktens institutioner.

13. De främsta revolutionära ledarna i varje delstat kommer att gemensamt utse guvernörer för de stater de hör till, och denne ämbetsman ska utlysa val till de offentliga organen, i syfte att undvika påtvingade utnämningar till olycka och skada för byarna, likt den välkända utnämningen av Ambrosio Figueroa i Morelos och andra som driver oss till blodig konflikt och som hålls vid makt på grund av nyckerna hos diktatorn Madero och de científicos och godsägare som har påverkat honom.

14. Om president Madero och andra diktatoriska delar av denna regim eller den förra vill undvika den ofantliga olycka som drabbar fosterlandet, och om de har någon verklig känsla och kärlek för det, låt dem då omedelbart lämna de poster de uppehåller och med detta kommer det att i någon mån ha gottgjort de sår de givit vårt land, men om de inte gör detta kommer våra bröders blod och förbannelser att falla över deras huvuden.

15. Mexikaner: beakta att en mans slughet och bedräglighet orsakar blodsspillan på ett skandalöst sätt på grund av hans oförmåga att regera; beakta att hans sätt att regera stryper landet och undertrycker våra institutioner; och att vi som reste oss för att höja honom till makten reser oss igen för att hans löften till det Mexikanska folket har svikits och den revolution han initierade har förråtts; vi är inga hantlangare, vi kämpar för principer och inte för personer.

Mexikanska folk, stöd denna plan så kommer ni att skapa välstånd för vårt land.

Ayala 25 november 1911

(Undertecknat)

 

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.nu

www.folkrorelser.nu