Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


 

Start Saltmarschen

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

Gör skillnad! - fira modet!
Saltmarschen 75 år

Nordiska aktiviteter till minnet av Saltmarschen i Indien
f–r att fr”mja folkr–relser f–r sj”lvtillit och global r”ttvisa
12 mars ‚ 6 april 2005

Vi vill med detta brev uppmana till bildandet av Saltmarschkommittéer för att främja framåtsyftande aktiviteter i Norden för självtillit och global rättvisa i samband med 75-årsjubiléet för Saltmarschen. När den indiska självständighetsrörelsen startade Saltmarschen den 12 mars 1930 skakades västvärldens kolonialvälde. Indierna gick emot britternas monopol på salt genom att ta saken i egna händer. Det livsnödvändiga saltet skulle tillverkas av indierna själva ur havsvattnet utan att betala skatt till britterna. Det var målet för marschen när den nådde stranden den 6 april. Bakom kravet stod hela Indien när marschdeltagarna sökte tränga sig ner till havet för att påbörja salttillverkningen. De möttes av polisens batonger men upphörde inte att olydigt gå emot lagens företrädare. Genom massivt icke-våldsmotstånd och modig konfrontation skulle den brittiska kolonialmakten knäckas. Det lyckades. Britterna sökte tysta ner händelsen och nyheter om det växande motståndet genom censur. Men det alltmer växande motståndet mot britterna under Indiska Nationalkongressens och andras ledning ledde till seger. En av ledarna för Saltmarschen och kongressen var Mohandas Gandhi. Hans betoning av mod, folklig mobilisering, icke-våld, självtillit och utveckling anpassad till lokala förutsättningar och kultur är omstridd men har betydelse än idag. 1947 blev Indien fritt som första stora kolonialland. Hundratals länder kunde snart befrias. Men kampen för global rättvisa och en utveckling anpassad till människa och miljö fortsätter. Indiska folkrörelser som kämpar mot WTO och för miljö och social rättvisa med betoning på civil olydnad och icke-våld fortsätter vara inspiration i den kampen.

Vi hoppas att många med oss önskar delta i ett firande av Saltmarschen och uppmanar till bildande av Saltmarschkommittéer i alla nordiska länder. Målet för dessa kommittéer kan vara

a. Främja arrangerande av framåtsyftande Saltmarschaktiviteter 12.3-9.4 2005.

b. Informera folkrörelser och media om jubiléet och möjlighet att delta.

c. Bidra till en nordisk artikelsamling om Saltmarschen, Gandhi och de indiska folkrörelsernas betydelse i Norden och världen.

d. Om möjligt översätta Gandhis artikel ”Hind Swaraj” till alla nordiska språk för publicering digitalt eller i annan form, gärna med kommentarer om dess betydelse idag.

Vi ser fram emot att det i varje nordiskt land kan bildas Saltmarschkommittéer, gärna både lokalt och nationellt. För att främja nordisk samordning har initiativtagarna till detta brev fått hjälp av finska föreningen Vasudhaiva Kutumbakam – Demokratiforum som samordnar informationen.

Folkrörelsestudiegruppen har upprättat en temasida om nordiska Saltmarschjubiléet med mer information om Gandhi och Norden, indiska folkrörelser och internationellt firande av 75-årsjubiléet.

Undertecknare: Tord Björk, miljöaktivist, Sverige Satu Hassi, MEP, Finland Per Warming, trubadur, Danmark Demokratiforum Vasudhaiva Kutumbakam, Finland Arrangörskommittén för socialt världsforum i Finland Arbetsgruppen för Öresundskommittéen för Saltmarschjubiléet, Danmark och Sverige

Kontaktadress i Finland är vasudhaivakutumbakam@kaapeli.fi eller brev. Saltmarschen, c/o Thomas Wallgren, Maskuvägen 4 A 11, 00280 Helsingfors, Finland

Kontaktadress i Sverige är info@folkrorelser.nu elelr brev: Saltmarschen ,c/o Tord Björk, Fredrik Bööks väg 5, 291 45 Kristianstad, Sverige

Kontaktadress i Danmark, perwarming@hotmail.com, eller brev Saltmarschen, Per Warming, Halfdans gade 57, Köpenhamn, Danmark

Mer information: www.folkrorelser.nu/saltmarschen (Folkrörelsestudiegruppens temasida om jubiléet, numera Saltmarschkommitténs) www.demokratiaforumii.fi (vasudhavia Kutumbakam – Demokratiforums hemsida)