Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


 

Start Saltmarschen

 

Start Saltmarschen

 

Bakgrundsinformation

Delta!

Saltmarschen

Ickevåld

Självtillit

Antirasism

Kamp och konsensus?

Vad kan indiska folkrörelser lära oss idag?

Återta Gandhi

Global strategi

Norden och Indien:

1. 1917 - 1947 Folkbildning och solidaritet

2. 1948 - 1969 Fred

3. 1970 - 1989 Miljö

4. 1990 - 2005 Global demokrati

Fler länkar

Gandhi och Norden

Mer om Gandhi

 

Pressen om Saltmarschen

 

"Politiker-helgonet Gandhi har som förut omtalats startat sin ohörsamhetskampanj. Det skedde på onsdagen i Ahmedabad. Han återföljdes av ett hundratal lärjungar, alla till fots, liksom ledaren själv. Avfärden skedde under bön och åkallan. ”Det historiska ögonblicket” övervakades av talrika människomassor som gav sin livliga tillfredsställelse med att ohövlighetskampanjen som är avsedd att skänka Indien fullt oberoende av Storbrittannien, äntligen kommit i gång. I tåget går det för övrigt, enligt vad som meddelas, särdeles temperamentsfullt till. Till stämningens höjande bidraga de deltagande medlemmarna av tredje internationalen, vilka tydligen här anses sig ha funnit sin stora chans. Överhuvudtaget lägger man märke till en nära nog krigisk anda hos medlemmarna i det stora pilgrimståget, som föresatt sig att genomvandra så stora delar av det vidsträckta landet de orkar med. Gandhi själv verkar betydligt aktiv och oförfärad.”


Aftonbladet 13 mars 1930

 


" Profeten Gandhi har nu med sin vandring till saltdammarna vid Cambayviken norr om Bombay börjat den aktion, genom vilken han vill frigöra "Indien" från en "satanisk regeringsmakt". Det är behövligt att sätta citationstecken ej blott kring hans beteckning för den engelska regimen i Indien utan kring själva denna geografiska term, vilken icke har någon klar betydelse och allra minst i politiskt hänseende..."
" ...Men antingen det är en köttätande jordvarelse eller ett vegetariskt helgon, som umgås oförsiktigt med elden, blir eldsvådan lika betänklig. Inom mycket vida kretsar av Gandhis egna landsmän är man nu mycket orolig för eldfara och hoppas varmt, att den indiska regeringen skall förstå att hindra det bål att fatta eld, vilket Gandhi vill påtända."

 

Svenska Dagbladet 13 mars 1930

 


" Gandhi, den indiska nationalismens stora helgon, omgiven av beundrande skaror, hämtar upp lite salt ur vattnet. Detta är förbjudet, och det är just därför Gandhi gör det. Han vill bryta mot det lagstadgade, statliga saltmonopolet för att utmana England. Ceremonin är väl förberedd. Sedan den 12 mars har Gandhi, åtföljd av sina apostlar från Ahmedabad vandrat mot kusten med det salta vattnet: de har sovit hos barmhärtiga människor i byarna och utspisats av dem. Mot ett så väl förberett och så effektfullt regisserat lagbrott kan den anglo-indiska regeringen inte vara overksam. Den måste häkta Gandhi - och därmed skulle, föreställer sig denne svärmare, Indien ta ett stort steg mot befrielsen..."
" ...Gandhi är en märklig man, men det sällsammaste i hans karriär är att han råkat komma i spetsen för en praktisk-politisk rörelse av gigantiska mått för vars utvecklingmöjligheter han väl må sägas vara fullständigt blind. I en tid då den ena efter den andra av Asiens folk reser sig mot Europa för att, tack vare europeisk utbildning, begagna sin makt efter europeiskt mönster - Japan, Turkiet, Persien och, ehuru något på efterkälken, även Kina - vill Gandhi befria Indien genom att predika vad han kallar ett "sannings"-evangelium där gamla hinduiska föreställningar äro blandade med tillsatser av Jesus och Tolstoj.
Det finns mycken höghet i detta evangelium, och som en enskild individs dröm om mänsklighetens fullkomning och frid på jorden är det intressant och i vissa stycken fängslande. Men predikat i avsikten att vara praktisk politik och ett rättesnöre i en nationell frigörelsesträvan är det ett fantasteri utan motstycke.
Gandhi vill återföra indierna till det primitiva stadium varpå de befunno sig innan de "förstördes" av den genom England förmedlade kontakten med europeisk kultur..."

 

 

Dagens Nyheter 8 april 1930

 

källor: Aftonbladet och Gandhi idag: http://www.gandhitoday.org/sv/MKG.salt2.html