Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nugt


Nordisk folkrörelsehistoria

 

 

Vad är alternativrörelsen?

Rötterna 1800 - 1950

Världsmedborgar-rörelsen och poliskravallerna i Karlskrona

Fler artiklar

 

Toppmötes-protester i Norden

Gandhi och Norden 1917 - 2004

 

Landbeskrivningar:

Danmark, Norge, Sverige.

Leksikon.org:

Danmark

Finland

Färöarna

Grönland

Island

Norge

Sameland

Sverige

 

 

 

Toppmötesprotester

i Norden

 


Toppmötesprotester har sedan WTO-mötet i Seattle 1999 fått stor uppmärksamhet. Mindre känt är att toppmötesportesterna började i Norden. Det var här som de första våldsamma konfrontationerna uppstod kring internationella förhandlingar som anpassade sig till USA:s utrikespolitiska intressen. Det var också här som en ny modell växte fram för både konfrontation och dialog mellan folkrörelser och politiker vid toppmöten som sedan blev stilbildande i resten av världen.

Lidingö 1968

Köpenhamn 1970

Stockholm 1972, kortare text, längre artikel i pdf-fil, jämförelse mellan Stockholm 72 och Rio 92.

Göteborg 2001, temasida med länkar till 500 artiklar

Köpenhamn 2002, temasida

 

Lidingö 1968

Den första kända toppmötesprotesten genomfördes av De Förenade FNL-grupperna, DFFG,
på Lidingö 1968 när finansministrar från 10 industriländer träffades. I hemlighet hade
demonstrantgrupper förberett sig för att protestera mot att finansministrarna stödde en
ekonomisk politik som stärkte USA:s valuta och var däremd viktig för krigöfringen i
Vietnam. Man stormade förbi polisen och lyckades ta sig 50 meter från entren på hotell
Foresta där ministrarna sammanträdde. Den oppositionella folkrörelsen DFFG hade inför
finansministermötet också överläggningar med statsminister Tage Erlander och tågade vid
samma tid också sida vid sida med både utbildningsminister Olof Palme och Nordvietnmans
ambassadör i demonstrationståg mot Vietnamkriget.

 

Köpenhamn 1970

1970 blev protesterna mycket mer omfattande vid Världsbanksmötet i Köpenhamn. En större
demonstration ordnades av Världsbanksgruppen som också arrangerade möte på universitet
om den ekonomiska världsordningen och USA:s krig i Vietnam. Utanför demonstrationen
uppstod omfattande kravaller i många dagar. Polisen använde mobila motorcykelenheter som
körde in i demonstrantleden och förföljde människor som sökte fly undan. Aktivister kastade
molotovcocktails och brände på så sätt upp polismotorcyklar. I mindre skala skedde också
kravaller vid Världsbanksmötet i Göteborg 1971 där bl.a. delegater träffades av äggkastning.


Stockholm 1972

Det första toppmötet någonsin där det organiserades folkliga aktiviteter med motkonferenser
och demonstrationer i ömsesidig dialog med det officiella mötet var FN konferensen om den
mänskliga miljön i Stockholm 1972. I Stockholm etablerades en form för folkligt deltagande
som demokratiserade internationell politik. Denna Stockholmsmodell har sedan blivit ett
mönster för andra toppmöten både arrangerade av FN och senare också andra internationella
organisationer som Världsbanken, IMF, WTO och EU. Det största folkliga deltagandet och
politiska tydliga budskapet bärs upp av demonstrationer, ofta en samlande större gemensam
demonstration. I Stockholm samlade denna demonstration 7.000 deltagare och riktade sig mot
miljömordet i Vietnam.

En eller flera motkonferenser ordnas också där många organisationer samlas för att ofta både i
gruppdiskussioner och större plenumsdebatter ta upp olika frågor. I Stockholm organiserade
de demonstrerande organisationerna Folkets Forum och FN-förbundet tillsammans med
Ungdomsorganisationernas landsråd Miljöforum. Sammanlagt deltog ungefär tusen personer
på dessa motkonferenser. Bägge dessa alternativkonferenser betonade frågor som arbetsmiljö
och USA:s användning av miljögifter i Vietnamkriget. Pådrivande för en självständig kritisk
hållning var Folkets Forum och den samlande demonstrationen. Det gjorde att diskussionen
på det betydligt mer statligt välfinansierade Miljöforum blev skarp i frågan om
befolkningskontroll och särskilt tvångsåtgärder för att minska befolkningsökningen i syd.
Även frågan om tillväxtens gränser som lanserades av företrädare för experter och storföretag
i Romklubben kritiserades av flera företrädare för tredje världens miljörörelse som kunde
delta tack vare alternativrörelsens kontakter och SIDA-finansiering. Utöver de bredare
motkonferenserna ordnades också flera mindre seminarier i olika miljöfrågor och utställningar
om urbefolkningar och alternativ teknik.

Ömsesidig dialog fördes också mellan folkrörelser och det officiella mötet. Folkrörelserna
kunde framföra sina synpunkter direkt till delegaterna och företrädare för den amerikanska
delegationen kom till Miljöforum för en direkt konfrontation kring miljöfrågorna och
Vitenamkriget. Friends of the Earth International tillsammans med tidningen Ecologist gav
också ut den dagliga tidningen ECO där den officiella konferensen och folkliga aktiviteter
togs upp vilket skapade en offentlighet kring alla arrangemang. Det var den enda nyhetskällan
för alla på plats och lästes av både officiella delegater, folkrörelseaktiva och jorunalister. En
sådan särskild dagstidning har senare blivit tradition vid många toppmöten, ibland i många
olika konkurrerande projekt.

Ett förslag som senare fått genomslag i samband med toppmöten avvisades dock. Förslaget
hade stöd i brittiska och amerikanska intressen i FN konferensens sekretariat där många stod
nära storföretagen. Det gick ut på att ordna en mässa där olika frivilligorganisationer fick
möjlighet att ställa ut och ordna seminarier i form av en marknad. Svenska regeringen och
folkrörelser önskade istället ett mer aktivt politiskt folkrörelseinfytande där ett gemensamt
program för Miljöforum kom fram. Det blev i praktiken en möjlighet för De Förenade FNLgrupperna och OI kommitteen som bestod av ett 60-tal miljöaktivister från tredje världen och
många andra att få genomslag för sina synpunkter i kraft av sakinnehållet och inte hur mycket
resurser de hade för att med egna medel ställa ut och ordna seminarier. Miljöforum som
uppstått på regeringens initiativ radikaliserades också inte minst av att det fanns ett helt
fristående konkurrerande Fokets Forum som kritiserade försök från FN-sekretariatet eller
regeringen att styra över folkrörelsernas samarbete.

Lokala aktiviteter sågs också som viktiga. Alternativ Stad ordnade alternativ sight-seeing för
journalister och delegater för att visa upp en annan verklighet än den officiella bilden av det
miljövänliga Stockholm. Internationellt uppmanade det folkrörelsesamarbete där Alternativ
Stad deltog till att ordna internationella aktiviteter lokalt hemma snarare än att komma till
toppmötet och delta i folkliga aktiviteter där.

I denna fråga uppstod konflikt med amerikanska aktivister som hoppades på massuppslutning
av ungdomar från hela världen vilket knappast infriades alls. De amerikanska aktivisterna från
Hog Farm visade sig vara nära knutna til en fond som använts av CIA för att finansiera
verksamhet som skulle avleda protester från politisk verkan. Med stöd av svenska
myndigheter fick Hog Farm mycket fria händer att sprida hasch och ordna ett ungdomsläger
dit FN-konferensens generalsektrerare Maurice Strong kom under mediabevakning och
betonade hur mycket han hade gemensamt med ungdomarna. Aktivister från Hog Farm
organiserade också aktioner för valar och livet. Man sökte också störa Folkets Forums
presskonferenser och slutdebatten på Miljöforum för att hindra kritik av miljömordet i
Vitenam. Vid ett tillfälle ingrep man med handgripligt tvång mot en person som sökte föra
fram samma kritik på ett offentligt möte på Sergels torg. Dessa amerikanska aktivister befann
sig också i första ledet vid de konfrontationer som uppstod när protester av mindre grupper
genomfördes vid riksdagshuset där FN-konferensen arrangerades.

 

Stockholmsmodellens spridning

Stockholmsmodellen med motkonferens, demonstration, ömsesidig dialog, daglig tidning och
mer sällan lokala samtidiga aktioner internationellt slog igenom. Till en början bara vid FNmöten
men senare under 1980-talet också i andra sammanhang. Några nya moment har
knappast tillkommit sedan dess med undantag av den marknadsinriktade mässmodellen för att
organisera frivilligorganisationers och folkrörelser medverkan samt civila olydnadsblockader.
Dessutom har kravaller som förekom innan Stockholmsmodellen fick genomslag vid
Världsbanksmötet i Köpenhamn åter blivit aktuella.

Marknadsmodellen med en mässa för folkliga organisationer och NGOs har fått en
dominerande roll vid många tillfällen med särskilt genomslag under Riokonferensen 1992 där
Global Forum samlade 20.000 internationella deltagare och 500.000 besökare medan den
största demonstrationen i Rio samlade bara 10.000 deltagare.
Provokatörer som finansierats för att manipulera protesterna vilket skedde 1972 i Stockholm
har under lång tid inte funnits eller märkts av. Förrän nyligen då det särskilt vid protester mot
Världsbanken i juni 2001 i Barcelona och mot G8 i Genua kommit fram många
vittnesuppgifter om sådana fall.

Civil olydnad genom blockad utnyttjades med framgång i samband med ministermötet om
hållbar utveckling i Bergen 1990 och i än större skala vid WTO mötet i Seattle 1999.
Under resten av 1970-talet blir det inga mer kombinerade demonstrationer och
motkonferenser. Rollen för oppositionella folkrörelser utviskas. Istället får vi en ensidig betoning av NGO-Forum i nära samverkan med det officiella arrangemanget. Särskilt omfattande blir
deltagandet vid alternativmöten i samband med kvinnokonferensen i Nairobi 1975 och fem år
senare i Köpenhamn. Då samlades 6.000 kvinnor i Nairobi och 9.000 i Köpenhamn.

 

Mer finns i artikeln Toppmötesprotesternas historia i pdf-fil.

 

Tord Björk