Folkrörelsestudiegruppen

 

Folkrörelsestudiegruppen samlar olika rörelsers erfarenheter och sprider dem i olika former. Verksamheten startade 1983 i Stockholm på initiativ av personer aktiva i Alternativ Stad med ett seminarium där aktiva i hyresgäströrelsen, solidaritetsrörelsen, miljörörelsen och fredsrörelsen deltog. Temat var Att nå segrar och handlade om olika erfarenheter som direktörer, militärer och folkrörelseaktivister haft i konsten att vinna segrar. Gruppen formulerade manifestet Folkrörelser kan förändra världen som en programförklaring.


Verksamheten har sedan gradvis vuxit genom att gruppen på egen hand eller i samverkan med andra ordnat seminarier, gett ut häften och aktivistkalendrar samt deltagit i olika större folkrörelsemöten på olika håll i världen för att stärka kunskapen om folkrörelser. Gruppen inbjöds tidigt till Finland och Uruguay och har sedan dess bidragit med folkrörelsekunskap på möten i Argentina, Brasilien, Chile, Danmark, Estland, Indien, Nederländerna, Norge, Spanien och Tyskland. Medlemmar i gruppen har också startat mer omfattande studier, särskilt kring folkrörelsernas globala historia, nya folkrörelsers historia i Norden och folkrörelsers internationella samarbete i samband med toppmöten.


1998 startade gruppen en hemsida som året därefter fick webbadressen www.folkrorelser.nu. Här finns beskrivning av många folkrörelser, ett mindre folkrörelselexikon och ett flertal egna producerade texter. Gruppen ger också ut ett elektroniskt nyhetsbrev ett par gånger om året.


Folkrörelsestudiegruppen var länge en arbetsgrupp inom Miljöförbundet Jordens Vänner men blev på 2000-talet självständig. Gruppen har samarbetat med Rörelsenätverket kring seminarier om Gandhi 2005, Göteborgshändelserna 2006 och folkrörelseteorier och praktik 2007 och ordnat seminarier på sociala forum. En medlem i gruppen driver hemsidan www.internetliv.se som kartlägger nordiska communities, forum och wikis.

Samarbete sker också med finska och indiska folkrörelser inom Vasudhaiva Kutumbakam. Det har skett bl.a. för att främja firandet av Saltmarschjubiléet, hundraårsminnet av civil olydnadsrörelsen mot rasistiskt förtryck och imperialism och uppmärksamma Gandhis inflytande i Norden. Flera bidrag har gjorts till Network Institute for Global Democracy. 2006 startade också en arkivgrupp inom Folkrörelsestudiegruppen för att undersöka möjligheten att bättre dokumentera och arkivera nya folkrörelser. 2007 genomfördes en studie om folkrörelsebegreppet.

 

Du är välkommen att delta i arbetet.

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org