Index

Förord

Göteborgsaktionen inför EU-toppmötet 2001

Makten över resurserna.

Fackliga och sociala rättigheter i Europa

EU och globaliseringen av militarismen

Schengen och demokratiska rättigheter

Talare vid demonstration och protestmöte

Utmana storföretagen för internationell solidaritet

Göteborgsaktionens slutdokument

För ett annorlunda Europa - plattform.

Ordförklaringar

Ordförklaringar

Attac

Den mest kända organisationen i den globaliserings kritiska rörelsen med ursprung i Frankrike. Attac finns i Sverige sedan januari 2001 och deltog i nära samarbete med Göteborgsaktionen i planering av framför allt det praktiska mottagandet av demonstranter och aktivister i staden och i förberedelserna för demonstrationen 16 juni. Var inte formellt med i Göteborgsaktionen då de inte stödde mer än två av parollerna bakom demonstra tionen och hade heller inte rösträtt på planeringsmötena

Europamarscherna

Protestmarscher mot arbetslöshet, otrygghet och social utslagning, med sitt ursprung i tidigare marscher mot arbetslöshet i Frankrike och Spanien. Den första Europamarschen gick till EU-toppmötet i Amsterdam 1997.

European Futures Congress, EFC

EU-kritiskt nätverk startade 1997 och bedriver opinions bildning inte minst i Östeuropa framför allt genom återkommande konferenser. Startat på initiativ av Alternativ till EU i Finland. Engagerar en del av de EU -kritiska organisationer inom TEAM som vill ha ett samarbete också i freds-, miljö- och andra sakfrågor.

Friends of the Earth International, FOEI

Internationell miljöorganisation som startades 1971. Innefattar nu organisationer i över 60 länder me bl.a. Miljöförbundet Jordens Vänner och har en styrelse där numera organisationer från tredje världen är starkt representerade.

G8

Världens sju rikaste industriländer som sedan 1975 träffats för att diskutera världspolitik och ekonomi och då kallats G7. Sedan några år deltar också Ryssland vilket ändrat namnet till G8.

GBG2001

En internationellt marknadsförd beteckning för alterna tiva aktiviteter i samband med EU-toppmötet i Göte borg, Använd både av Göteborgsaktionens organisatio ner och andra. Detta följer en konvention som utvecklas att gärna tala om olika toppmötesprotester med hjälp av bokstavsförkortningar. Användes även som förkortning på Göteborgsaktionen som nätverk.

GMO - Genetically modified organisms

Genförändrade organismer. Växter och djur vars arvsmassa har manipulerats med hjälp av genteknik.

Icke-våld

Idéer och praxis om hur man kan eller bör göra mot stånd mot förtryck och organisera politiska protestaktio ner utan att använda fysiskt våld. Icke-våld är både en ideologisk strömning och en praktisk tradition med många olika förgreningar där det ofta pågår intensiva diskussioner om vad som är den rätta metoden eller visionen.

NGO

Engelsk förkortning för ²Non-governmental-organisation² Icke-statlig organisation. Begreppet har utvecklats med hänsyn till sådana organisationers närvaro vid internationella förhandlingar mellan stater. Begreppet är ganska luddigt och innefattar ibland också företag, ibland inte. En renodlad NGO är en professionell organisation som är specialiserad på att bevaka eller driva en viss sakfråga. Kan ibland sättas i motsättning till folkrörelser som istället engagerar många människor som organiserar sig demokratiskt kring frågorna.

Peoples¹ Global Action, PGA

En av de viktigaste organisationerna/nätverken inom den globaliseringskritiska rörelsen då den styrs av stora bondeorganisationer och andra viktiga massrörelser i tredje världen. Saknar dock vidare förankring och bredd i Europa.Bildades 1998.

Platform Fortress Europe?

Nätverk och webplats, tidigare även nyhetsbrev som ägnas åt polissamarbete och flyktingpolitik i Europa. SAC Syndikalisterna Syndikalistisk radikal fackförening bildad 1910. Schengenavtalet Avtal om polissamarbete och flyktingpolitik som idag omfattar hela EU och närstående länder som Norge. Transeuropean Network against Maastricht,

TEAM

Nätverk av organisationer i Europa som vänder sig mot Maastricht-avtalet och ett federalt EU. Politiskt mycket brett nätverk.

Third World Network

Radikal NGO bildad i Malaysia 1984 som arbetar för tredje världen.

World Food Summit +5

Uppföljningskonferens på FN internationella konferens om mat. FN håller regelbundet stora konferenser om olika frågor, där både officiella representanter och NGO:s brukar delta, ofta i parallella arrangemang med mer eller mindre kontakt sinsemellan.

WTO - World Trade Organisation

Världshandelsorganisationen bildad 1994. En stor internationell organisation med en hög andel av världens stater som medlemmar, vilken arbetar för att utvidga den sk frihandeln, med varor och tjänster. Handelsreglerna skrivs dock mycket på de rika ländernas villkor varvid många folkrörelser och länder i tredje världen är kritiska eller emot dem.