Index

Förord

Göteborgsaktionen inför EU-toppmötet 2001

Makten över resurserna.

Fackliga och sociala rättigheter i Europa

EU och globaliseringen av militarismen

Schengen och demokratiska rättigheter

Talare vid demonstration och protestmöte

Utmana storföretagen för internationell solidaritet

Göteborgsaktionens slutdokument

För ett annorlunda Europa - plattform.

Ordförklaringar

 

För ett annorlunda Europa - plattform

Vi önskar en folklig mobilisering för alternativ till dagens utveckling. Det behövs i en värld med växande klyftor inom och mellan länder och ökad miljöförstöring. Tillväxtmål på storföretagens villkor tillåts vara viktigare än sociala och miljömässiga värden.

Vi vill ha demokrati, jämlikhet, god miljö och solidaritet. Vi motsätter oss att ekonomisk globalisering och EU hotar dessa värden.

Vi protesterar mot EU som är odemokratiskt, och vi säger nej till grundlagsfästningen av den nyliberala politiken i EMU. Vi arbetar mot att offentlig sektor och miljö görs till handelsvara. Vi är emot militariseringen av EU, rasism och utvecklingen av fästning Europa.

Folkrörelser i alla Europas länder måste sluta sig samman i solidariskt samarbete med folkrörelser i andra delar av världen. Därför har nordiska folkrörelser bildat Göteborgsaktionen 2001. Detta för att organisera folkliga ickevålds aktiviteter i samband med Sveriges ordförandeskap och EU toppmötet i Göteborg 14-16 juni och inbjuda till interna tionellt samarbete. Syftet är att koordinera aktiviteter och gemensamma demonstrationer där olika grupper kan framföra sina krav.

I samarbetet finns organisationer som reser olika krav, men som inte nödvändigtvis omfattas av alla, t.ex:

* Arbetslivet: Förkorta arbetstiden! Stärkta rättigheter för arbetare och arbetslösa!

*Demokrati: Nej till utvecklingen av ett Europas Förenta stater.

*Ekonomi: Demokratisera ekonomin! Nej till EMU!

*Fred: Nej till militarisering av EU! *Förtryck och rasism: Nej till fästning Europa!

*Offentlig sektor: Gör inte offentlig sektor till en handelsvara! Nej till utvidgning av WTO!

*Miljö och hälsa: Avbryt satsningar på atomkraft. Hälsa och miljö gör före kortsiktiga vinst- och handelsintressen!

*Jordbruk: Ekologisk omställning av jordbruket!

*Internationell solidaritet: Rättvis handel! Betala industriländernas miljöskuld till tredje världen! Avskriv tredje världens ekonomiska skulder!

*Solidariskt stöd till öst och syd: Mot IMF:s, WTO:s, EU:s och Europeiska investeringsbankens nyliberala diktat.

*Norden: För ett nordiskt demokratiskt samarbete, där man inspirerar varandra underifrån. Återta framtiden För solidaritet, jämlikhet, miljö och demokrati!