Mobiliseringar
1800-talets kvinnorörelser
Det tidiga 1900-talets arbetarkvinnorörelser
Kinas kvinnorörelse
Det sena 1900-talets feminism
 
 
Tillbaka till Kvinnorörelser

Läs fulltext om folkrörelser här!

 

Det sena 1900-talets feminism

 

 

 

 

 

Mellan tjugotalet och sextitalet förekom föga av kvinnorörelsemobiliseringar. De flesta var upptagna med keynesiansk välfärdspolitik av typen "förmåner för kvinnor", alternativt, i Sydländerna, med statsbyggarprojekt. Det som skapade grogrunden för en ny mobilisering var framför allt:

I Nordländerna att alltfler kvinnor behövdes på de växande arbetsmarknaderna och för att platsa där skickades till skolor och politiserades i sextitalets ungdomsrörelse (där de fick nöja sig med att sitta i bakgrunden).

I Sydländerna att det ställdes alltstörre krav på kompletterande icke-lönearbete under lågkonjunkturen efter 1973 samt att alltfler kvinnor rekryterades dels till lågavlönade offentliga tjänster, dels till industriarbete i den nya världsmarknadszonerna.

Formerna för kvinnorörelsepolitiken var också olika i Nord och Syd.

I Nord fästes föga uppmärksamhet -- med undantag för åren runt 1970 -- på arbete, vare sig lågavlönat lönearbete eller ickeavlönat hushållsarbete. Fokus var istället dels förtryckande ideologier om hur kvinnor skulle vara, dels abortfrågan och när den hade misslyckats, frågan om våld mot kvinnor. På grund av att dessa skenbart klasslösa frågor har legat i fokus har kvinnorörelserna i hög grad dominerats av folk från övre medelklassen som efterhand har fört över fokus till frågan om kvinnors rätt att göra karriär, bli chefer -- och ha andra kvinnor som tjänstefolk.

I Syd ligger försörjningen mycket mer i fokus. Sålunda har kvinnliga fackaktivister i Sydostasien, böndernas kvinnosektioner i Maharashtra, slumaktivister i Latinamerika och grupper för lokal överlevnad i Kenya kunnat stå i spetsen för kvinnorörelsen. Svagheten i detta är förstås att det ibland kan vara svårt att hitta det gemensamma för kvinnomajoriteten.

Litt: Flora Davis: Moving the mountain, University of Illinois Press 1999, Drude Dahlerup: Rødstrømperne, Gyldendal 1998, Monica Threlfall (ed): Mapping the women's movement, Verso 1996, Amrita Basu (ed): The challenge of local feminisms, Westview Press 1995

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org