Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


Utställningen Baltutlämningen

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser

 

 

Balter och förintelsen

Så säger statens utställning:

 

"I dagens självständiga republiker pågår en debatt som handlar om vilken roll de egna SS-förbanden spelade i utrotningen av judar i Baltikum. Ganska tidigt under den tyska ockupationen hade Estland blivit förklarat "judefritt", samtidigt som utrotandet av judar i Lettland och Litauen fortgick fram till krigets sista dagar. Dessa övergrepp förövades oftast av de tyska SS-trupperna och det är idag fortfarande inte klarlagt i vilken utsträckning de baltiska SS-förbanden deltog i dessa övergrepp. Klart är att ett lettiskt SS-förband deltog i mord på judar 1941.

I synnerhet i Lettland har denna debatt pågått ett antal år. Skalla man hylla de estniska och lettiska krigsveteraner som idag fortfarande lever för att de stred för sitthemlands frihet mot Stalins Ryssland? Eller ska man i dagens historieskrivning
istället rannsaka eventuella övergrepp på judar? Den forskning som har bedrivits i Baltikum har haft svårt att komma med konkreta svar eftersom så få källor finns tillgängliga."


Utställningens hela text om balters delaktighet i förintelsen på en onumrerad skärm med rubriken "Efterkrigstidens syn på Baltutlämningen".

 

Både militära och civila flyktingar tas upp.

 

"Omkring 2700 tyska och 167 baltiska militärer flydde vid denna tid till Sverige. Även ett stort antal civila baltiska flyktingar flydde till Sverige under krigsslutet, för deras del var utlämning aldrig aktuell från svenskt håll."

Utställningens skärm 7

Ingenting om civila balters deltagande i judeutrotningen nämns i utställningen.

Förintelsen i utställningen


Förintelsen intar en central plats i utställningen. I texten på utställningens skärmar är judar de första offren som nämns när bakgrunden till andra världskriget beskrivs. Judar är också de enda civila offren som utställningen avbildar med ett foto från Auschwitz.

Skärm 4

Vakttorn ger också en association till koncentrationsläger.

Vakttorn i Kristianstad

Den enda folkgrupp utöver judar som nämns som civila offer i utställningen är balter som utsätts för sovjetisk terror både i början och slutet av kriget.

"Sovjetisk terror mot
ledande balter påbörjades. En del människor
avrättades och mycket omfattande
deportationer till Sibirien genomfördes."

Men judarna intar en särställning i kraft av att de utsattes för utrotningsförsök och det stora antalet drabbade:

"Baltikum införlivades
snabbt i det stortyska riket som Ostland
med omfattande judeutrotning som följd.
Av de baltiska staternas 250.000 judar överlevde
få förintelsen."

Judeutrotningen intar alltså en central plats i utställningens uppläggning. Tyska arméns folkmordspolitik som riktades mot ryssar, vitryssar och andra sovjetiska folk där man beräknade att döda 30 miljoner människor och lyckades döda omkring 20 miljoner civila offer är överhuvudtaget inte medtaget. Detta trots att massmorden utfördes av den armé som de tyska och baltiska soldatflyktingarna kom ifrån.

Genom att reducera frågan till judeutrotning blir det lättare att undvika frågor om det fanns oro i Sovjetunionen för vad tyska soldater tillsammans med baltiska soldater kunde göra om de fick chansen till ett angrepp.

Utställningen använder sig av förintelsen som ett fokus för att väcka känslor. Judarna drabbades av kriget, det gjorde balterna också.

Det blir därför extra viktigt att granska vad utställningen säger om balters deltagande i judeutrotningen.

 

Omoraliskt bruk av offerbilder

 

Under den första visningen av Baltutlämningen i Kristianstad dominerade stora bilder av förintelseoffer och angav tonen för hela utställningen. Utnyttjandet av förintelsen för att väcka känslor fick på detta sätt ett extra kraftigt uttryck.

Detta bruk av illustrationer av förintelseoffer på ett sätt som bildmässigt likställer offer för den svenska interneringen och utlämningen av soldater från den armé som deltog i judeutrotningen har fått kritik i Miljömagasinet och Kristianstadsbladet.

I Stockholm har de stora bilderna av förintelseoffer inte längre använts. De har tagits bort utan att denna ändring har förklarats eller öppet blivit erkänd. Förintelsen som fokus för att väcka känslor med bild och text kvarstår dock på utställningens skärmar.

 

 

 

Utställningens första rum som den visades i Kristianstad

Så säger utställarnas fördjupningsmaterial:

 

"Vi vet genom modern historisk forskning att estniska, lettiska och litauiska förband var inblandade på alla nivåer både i Förintelsen av judar, liksom i massmorden på kommunister, krigsfångar, romer och andra. De hjälpte till att spärra av de områden som offren leddes genom, de deltog i jakten genom gatorna och skogarna och de lät sig lånas till exekutionsplutonerna."

 

Mats Deland på Forum för levande historias hemsida

hela artikeln: Fanns det krigsförbrytare bland balterna?

Ovanstående text med ett helt annan bild av verkligheten än utställningens publicerades på hemsidan 21 mars två dagar efter att utställningen öppnade i Stockholm.

 

I Baltutlämningens skugga

 

Till utställningen har också boken "I Baltutlämningens skugga" producerats av Föreningen Gamla Christianstad. Alla utställarna refererar till den som sitt fördjupningsmaterial.

 

Här tas frågan om balter och judeutrotning upp på något mer än en sida av Kristian Gerner. Boken inleder temat med en svensk anknytning:

"Det svenska projektet 'levande historia' presenterades även i Ryssland och de baltiska staterna. I Estland, Lettland och Litauen inrättades parallellt med detta särskilda kommissioner för att granska esters, letters och litauers förhållningssätt under de sovjetiska och tyska ockupationerna 1940-1941 respektive 1941-1944. Enskilda esters, letters och litauers roll i förintelsen av judar kom också blickpunkten.

Det nya intresset för Förintelsen i Sverige och uppmärksamheten på esters, letters och litauers beteende gentemot judar under den tyska ockupationen placerar historien om interneringslägret i Rinkaby i ett nytt perspektiv. Var de balter som slogs i tysk tjänst medskyldiga till förintelsen av Europas judar?

Vissa lettiska historiker hävdar att det var tyskarna som i stort sett ensamma stod för utrotningen och att det var den tyska propagandan som avsiktilgit utmålade letterna - och esterna och litauerna - som villiga judemördare. Avsikten skulle ha varit att få grymheten mot judarna att framstå som ett uttryck för primitiva östeuropéers beteende med tyskarna i en närmast återhållande roll.

Den ledande lettiske experten på området, Andrew Ezegailsis, framhåller att en lettisk avdelning under den tyske generlaen Stahlecker, Arajs-kommandot (dess ledare hette Viktor Arajs) mördade omkring trettio tusen judar. Många av judarna miste livet den 30 novemeber och 8 decemeber 1941 i Rumula utanför Riga.

Den svenske journalisten Ingvar Lundin har med stöd i samtida rapporter och vittnesmål givit en detaljerad och nyanserad bild av judemorden i de baltiska staterna under den tyska ockupationen. Det framstår klart att det var ockupationsmakten som organiserade massakrerna. Det är lika klart att enskilda ester, letter och litauer deltog villigt och aktivt i morden. Det är relevant för historien om lägret i Rinkaby och de där internerade vad Lundin skriver om de letter som som slogs i de tyska Waffen SS-förbanden. De kämpade för Hitler. Men tillägger Lundin: 'Det är nu en historieskrivning som inte godkänns i Lettland. Det lettiska soldaterna i Waffen SS betraktas som hjältar, som kämpade för ett fritt Lettland.'

Lundin lägger till att dagen för den lettiska Waffen SS-legionens tillkomst den 16 mars 1943 år 1998 högtidlighölls med manifestationer vid Frihetsmonumentet i Riga. Denna manifestation har därefter ägt rum varje år, senast den 16 mars 2004.

Niklavs Lapukins i Upsala Nya Tidning kritiserade Lundin för bristande balans. Lapukins argument var: 'Bland legionärerna fanns det alla sorter. Även krigsförbrytare sökte sig dit för att om möjligt sopa igen spåren. Finns de i livet måste de svara för sina ogärningar. Men att den överväldigande majoriteten av legionärer inte var krigsförbrytare är en ståndpunkt som knappast någon seriös bedömare idag bestrider.

Av de 166 internerade balterna var 126 ur den lettiska SS-legionen. Fanns det judemördare, krigsförbrytare bland dem? Den frågan låter sig intge besvaras. Lundins och Lapukins' skilda skilda sätt att beskriva de lettiska Waffen SS-soldaternas roll kan betecknas som ett perspektiv utifrån, och ett perspektiv inifrån som distansering respektive identifiering. Båda är svenska medborgare, men Lapukins är som namnet anger lett, och det är uppenbart att han identifierar sig även som lett och inte bara som svensk.

Lika smärtsamt som minnet av avvisandet av judiska flyktingar år 1939 är för många svenskar, är minnet av deltagande i Waffen-SS för många letter. Historiemedvetandet har att göra med berättelser och identifikation. När man som individ identifierar sig med en grupp - svenskar respektive letter i detta fall - vill man kunna känna respekt för denna grupps historia. Antingen kan man erkänna och skriva om illdåd som begåtts i den egna statens namn, eller också kan man förtiga sådant, eller till och med förneka det.

Av Europas folk är det bara tyskarna som kollektivt har gjort upp med sin historia, och det var något de tvingades till av de allierade segermakterna. Särskilt USA och Storbritannien genomförde avnazifiering i sina ockupationszoner. Tyska historiker präglade en särskild term, Vergangeheitsbewältigung, för strävand att erkänna illdåd begågna i nationens namn och att granska historien kritiskt. Termen kan översättas med att 'göra upp med det förflutna'. Det svenska projektet 'levande historia', som numera är myndigheten Forum för levande historia, handlar i första hand om att kritiskt granska den mörka delen av historien. det är en svensk motsvarighet till Vergangenheitsbewältigung.

Historien om Rinkabylägret är en tragedi

Lägret i Rinkaby tillhör både den svenska och den baltiska, och ävben den tyska historien. Den historiska utställningen om lägret och om utlämnandet av interner därifrån till Sovjetunionen är en uppmaning trill en kritisk granskning av historienför både svenskar, ester, letter, litauer och tyskar samt ryssar. Rinkabylägrets historia måste sättas in i den stora berättelsen om andra världskriget och de två totalitära staterna Nazityskland och Sovjetunionen. Denna berättelse har både förövare och offer. Men den hanldar om människor som var både förövare och offer. Historien om andra världskriget kan inte reduceras till en rättsprocess. Den måste gestaltas som tragedi."

 

Hur gör man människor till mördarmaskiner?

 

Med denna rubrik inleder Mats Deland en recension av Christopher Browning bok The Origins of the Final Solution om förintelsen i Aftonbladet. Recensionen och boken tillhör inte det material som utställarna hänvisat till som fördjupningsmaterial.

Deland tar upp den nya generationen av främst tyska historiker till vilka han också räknar Browning.

"Under det senaste decenniet har dessa historiker inta bara gjort upp med fixeringen vid Hitler och försöken att lägga hela skulden för brotten antingen hos SS-apparaten och redan dömda förbrytare, eller som hos Hannah Arendt och Zygmunt Baumann, ett anonymt mordmaskineri, utan även med myten om den "rena" reguljära krigsmakten och den opolitiska poliskåren, samt lögnerna om överfallet på Sovjetunionen som ett preventivt försvarskrig."

"Massakrerna skedde inte bakom Wehrmachts rygg; åtskilliga Wehrmachtförband deltog i Förintelsen. Men framförallt möjliggjordes massakrerna av av de avrättningsorder som den reguljära krigsmaktens överkommando utfärdat innan anfallet inleddes. Ordern att skjuta alla politiska kommissarier växte samman med den bergfasta övertygelsen hos många officerare att bolsjevismen var ett judiskt påfund. Därifrån var det inte långt att mörda alla judiska män, och därefter - det handlade om ett par månaders tvekan - även kvinnor och barn.

Följaktligen var de först när anitsemitismen förenades med antikommunismen, den minst uppmärksammade av 1900-talets massmördarideologier, som avgrunden verkligen öppnades."

"Till detta kommer imperialismen. Både Himmler och Göring konstaterade innan man anföll Sovjetunionen att kriget inte kunde vinnas utan massmord på civila. Den militära styrkan som krävdes var så enorm att den inte kunde livnäras på annat sätt än genom att ta maten ur munnen på tiotals miljoner människor. Himmler och Göring räknade kallt med 30 miljoner ihjälhungrade. De finska och tyska arméerna avstod från att inta Leningrad därför att de hellre lät civilbefolkningen hungra ihjäl. Flyende, dödshungrande civila sköts framför fronten. Och när det var brist på mat var det i ett antisemitisktg samhälle gvitevis judarna som skulle offras först. Då kunde man lika gärna mörda dem istället."

 

 

 

 

 

Så säger kritikers syn på fakta:

 

Antikommunismen hade fört till högerdiktaturer eller autoritära regimer i hela Baltikum under 1920- och 1930-talet. Kampen mot judebolsjevismen var ett centralt tema. Det var ett uttryck för sammanblandning av berättigad oro för en diktatorisk stormaktsgranne, rysskräck, motstånd mot kommunism och judehat. I Lettland sattes socialdemokrater och kommunister i koncentrationsläger.


Baltiska högerextremister deltog på eget initiativ i judeutrotningen. Bedömare
menar att den mycket snabba och effektiva judeutrotningen som försiggick öppet i byar och städer, utan hjälp av dödsläger där avlivandet hade industrialiserats, inte kunnat
ske utan aktiv medverkan från befolkningen.


I Danmark som också ockuperades av Tyskland
lyckades man rädda 90 procent av judarna, i Baltikum rådde det omvända förhållandet och drygt var tionde av judarna överlevde.

Judeutrotningen ingick i Tysklands krigsstrategi mot Sovjetunionen där antikommunism sammanblandades med judehat. I Baltikum passade detta med den utbredda kampen mot judebolsjevismen som byggde på det riktiga påståendet att några eller flera ledande kommunister varit judar. Judarna i Baltikum drabbades också extra hårt av Stalins deportationer till tvångsarbetslägren i Gulag då det rätt eller fel ansågs att många judar tillhörde "kapitalistklassen".

Detta blev märkligt nog räddningen för många som fick en bättre chans att överleva tack vare deportationerna. De flesta baltiska judar som överlevt förintelsen gjorde det i Stalins tvångsarbetsläger som många senare kunde återvända från.

Balternas delaktighet i förintelsen uppmärksammades också av Simon Wiesental och andra som försökte avslöja de baltiska krigsförbrytare som flytt till Sverige och få dem utlämnade till domstol. Sverige vägrade dock att lämna ut anklagade krigsförbrytare till något land överhuvudtaget med undantag av en person som utlämnades till Norge 1948.

 

Källor:

Ingvar Lundin, Baltikums judar: Fördrivna, förföljda, förintade, Mölndal, Warne förlag 2000

Anders Bojs och Leif Mårtensson, red., I Baltutlämningens skugga: Internering och utlämning av tyska militärflyktingar via lägren i Rinkaby och Gälltofta 1945 - 1946, Kristianstad: Föreningen Gamla Christianstad, 2004

Christopher Browning, The Origins of the Final Solution - The Evolution of nazi Jewish policy, September 1939 - March 1942, University of Nebraska Press/Yad Vashem 2004

 

Ingvar Lundin har gjort omfattande undersökningar av de judiska balternas öde. Förutom i boken angiven ovan finns hans material också tillgängligt i två artiklar som publicerats i nyhetsbrev utgivet av Svenska Kommittén mot antisemitism. Här nedan hittar du länkar och citat ur artiklarna.

 

”Idag kan jag rapportera att vårt mål att lösa judefrågan i Litauen har uppnåtts”


"... Förintelsen, det metodiska massmördandet av judar, började inte i Polen. Det började i de baltiska länderna, i Estland, Lettland och Litauen.

När det första förintelselägret i Polen, Chelmno, togs i bruk den 8 december 1941 var majoriteten av de baltiska judarna redan mördade. En dryg vecka innan massmördandet började i polska Chelmno hade SS-Standartenfürer Karl Jäger, med Litauen som ansvarsområde, rapporterat hem till Berlin om sina exempellösa framgångar. Rapporten är daterad den 1 december l941:
”Idag kan jag rapportera att vårt mål, att lösa judefrågan i Litauen har uppnåtts. I Litauen finns nu inga judar, frånsett judiska arbetare och deras familjer, i Sjauliai 4500, i Kaunas 15 000 i Vilnius 15 000.”

Karl Jäger var chef för Einsatzkommando 3 , med uppgift att mörda judar, zigenare, kommunister, homosexuella och andra avvikande grupper. Ingen tvekan råder om vilken av dessa grupper som stod högst på listan: judarna. Jäger prisar de tappra litauiska partisaner som assisterat i massmördandet. Allt har gått så smidigt och lätt. Han använder termen ’Parade-schiessen’ när han beskriver insatsen . Efter fem månaders kampanj med start den 22 juni 1941, efter det att Hitler inlett ’Operation Barbarossa’, summerar Karl Jäger offrens antal i Litauen till 137.346."

"I Wannsee utanför Berlin hölls, med början den 20 januari, den konferens som skulle samordna alla krafter för ett snabbt genomförande av vad som kallades ”den slutliga lösningen” av judefrågan. Adolf Eichmann presenterade ett arbetsmaterial där antalet judar rapporterades land för land. I Estland fanns inga judar. Estland förklarades att som enda land vara Judenrein.


Förintelsen i Baltikum har få likheter med det som skedde i Polen. I de polska lägren bedrevs massmördandet i industriella former under 3år. Här fanns enorma resurser till förfogande. I de baltiska länderna pågick visserligen mördandet ända fram till befrielsen, men majoriteten av judarna mördades redan under andra halvåret 1941. De tyska resurserna som var avsatta för att uppnå målet att förinta judarna, var synnerligen små. Utan den omfattande och effektiva assistansen av ester, letter och litauer, hade massmördandet inte blivit så framgångsrikt."

"Om inte inhemska nazister hade angett och arresterat judar, och om inte invånarna i de små samhällena på landsbygden hade angett sina judiska grannar och vaktat dem i väntan på de dödande skotten, så hade tusentals judar undgått Förintelsen. Flyktmöjligheterna fanns under ockupationens första dagar och åtskilliga judar satte sig också i säkerhet på andra sidan östgränsen. De flesta baltiska judar som överlevde Förintelsen överlevde i Sovjetunionen. Men det snabbt upprättade sambandsarbetet mellan tyskarnas mordkommandon och baltiska frivilliga stängde flyktvägarna."


"Sommaren l941 härjade nazisternas mördarband i de baltiska länderna, de länder som snart skulle bli tyskarnas Ostland. I de tre ockuperade staterna fanns uniformerat baltiskt manskap med i mordkommandona."

"Polacker som bodde i närheten av förintelselägren kunde, ofta utan att bli trodda, hävda att de inte visste vad som hände innanför taggtråden. Mördandet skedde utan publik. Så icke i Baltikum. I varje stad, varje samhälle där det fanns judar, visste också ester, letter och litauer vad som skedde. De såg processionerna av fängslade judar på väg mot den skogsglänta där de skulle mördas. De hörde de smattrande skottsalvorna från polishusens bakgårdar. När plågade judar marscherade ut från gettot på väg till slavarbete för nazisterna, stod deras landsmän som åskådare till deras lidande. Balterna, var de än bodde, visste vad som hände med deras landsmän, judarna. I Baltikum förblev Förintelsen under decennier en berättad men ej nedtecknad historia."

"Fortfarande idag på 2000-talet hörs aggressiva samtal om den påstådda judiska skuldbördan för de stalinistiska deportationerna under kriget. Budskapet är övertydligt: judarna fick vad de förtjänade. I tidningarnas insändarspalter utpekas alltjämt judarna som ansvariga för den stalinistiska terrorn."

Ingvar Lundin

Baltikum och minnet av Förintelsen

"För att söka förstå Förintelsen, vidden av katastrofen, förstå varför så många balter blev angivare medlöpare, nazistpoliser , gettovakter och också mördare går det inte att starta berättandet med krigsutbrottet l939.
Fram till 1917 var 4,9 miljoner judar fångar i det judiska bosättningsområdet som sträckte sig från Östersjön ner till Krim. Hela det område som nu är Litauen låg i bosättningsområdet. Här bodde judarna i en strikt reglerad tillvaro. Mycket var förbjudet, litet var tillåtet. Hundratals lagar och förordningar styrde judarnas liv. I Estland, Livland och Kurland som låg utanför det tillåtna området fick formellt inga judar bo. De fanns där ändå eftersom deras kunskaper och tjänster var efterfrågade. Men ester och letter lyssnade till de lutherska prästerna som var lika nitiska som sina katolska och ortodoxa kolleger. De predikade om judarna som Kristi fiender och balterna lärde sig att judar var människor av sämre sort.
Om allt detta, om judiskt liv under tsarernas förtryck, må också berättas."

"... pinsamt var det att lyssna till den litauiska premiärministern Andrius Kubilius när han på Förintelsekonferensen i Stockholm 2000 äntrade talarstolen och deklarerade att hans hemland alltid varit befriat från antisemitism. Ett hårresande osant påstående. Kubilius gjorde avbön när han var på hemmaplan igen och erkände att han varit felinformerad. Det är inte meningsfullt att skjuta på sittande fågel, vi lämnar Kubilius därhän. Men han illustrerar tydligt hur det står till med historiekunskaperna bland hemvändande exilbalter och alla andra som ger sig in i politiken där ju onekligen uppgörelsen med det förflutna hör hemma.
Årskullar av skolbarn och universitetsstuderande har under de elva år som gått efter befrielsen från sovjetoket inte fått någon undervisning om Förintelsen och balternas delaktighet."

 

"Ingen rättegång mot misstänkta krigsförbrytare för delaktighet i Förintelsen har slutförts i de baltiska länderna. De uteblivna krigsförbrytarrättegångarna välkomnas i stora kretsar i de baltiska länderna. Inga vittnen behöver höras, ingen kan skuldbeläggas. Till och med Rigajudarnas ordförande Grigorij Krupnikov som tidigare envetet hävdat att misstänkta krigsförbrytare måste ställas inför rätta menar idag att det kanske var bäst som skedde. Han fruktar att en rättegång skulle ha släppt loss antisemitiska krafter.
Det går inte att frigöra sig från känslan av otålighet i Baltikum i väntan på vad som kunde sägas vara ”den biologiska lösningen”. SS –veteranernas skara minskar år från år, 1940- talets unga krigare har blivit 80-åringar. De många balter som frivilligt gick nazisternas ärenden löper nu på gamla dar föga risk att avslöjas. Gettots veteraner, de överlevande från Förintelsen är i samma ålder. Mordoffer, krigsförbrytare och medlöpare dör undan i raskt takt. Snart är de borta. För sju år sedan fanns det i Lettland omkring 120 överlevande från Förintelsen. Nu är den lilla skaran halverad. De avlidna väntade förgäves på att uppgörelsen med det förflutna skulle komma igång och de som ännu är i livet är vissa om att deras vittnesmål aldrig kommer att efterfrågas."

Ingvar Lundin