Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


Utställningen Baltutlämningen

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser

 

 

Läraruppropet mot statlig historieförfalskning


Det är viktigt att det överordnade värdet för sökande efter kunskap i samhället är sökande efter sanning. Ingen kunskap står fri från värderingar, känslor och maktförhållanden. Även om målet att söka efter sanning inte alltid är möjligt att uppnå så är det ändå viktigt som gemensam grund för att med förnuftet främja kunskap om samhället grundad på erfarenheter och kritiskt tänkande. Skolan, folkbildning, vetenskapen, muséer och andra verksamheter bör därför ha strävan efter sanning som ett överordnat mål och därför stå så fria som möjligt till stat och företag med andra överordnade mål för sin verksamhet.


Vi ser med oro på risken för att strävan efter att tala sanning ersätts med andra uppdrag som blir överordnade. Särskilt när det leder så långt som till att en statlig myndighet tillsammans med institutioner på universitet, Riksantikvarieämbetet och offentligt drivna muséer producerar material som på viktiga punkter är historieförfalskning och skönmålning grundad på ideologiska skygglappar.

Vi tar vår utgångspunkt i kritiken mot Forum för levande historia och utställningen Baltutlämningen som denna myndighet producerat i samarbete med Historiska institutionen vid Lunds universitet, Landsarkivet i Lund, Föreningen Gamla Christianstad och Regionmuséet Kristianstad. Utställningen skönmålar balters deltagande i judeutrotningen på ett sätt som inte är acceptabelt. Den ger också en felaktig bild av Sveriges hjälp till tyska trupptransporter och Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten under ockupationen av delar av Sovjetunionen. Trots offentlig kritik i tidningar kvarstår skönmålningen och felen vilket gör det nödvändigt att föra ut diskussionen i en vidare krets. De ändringar som gjorts av utställningens bruk av
illustrationer efter kritiken har inte lett till att det kritiserade innehållet i utställningen i sak ändrats.

De principer utställarna ställt sig bakom för att tillbakavisa kritiken mot sakinnehållet visar att sanningen är satt på undantag. Deras överordnade värde är ett tudelat intresse att väcka känslor och intellektuell debatt med hjälp av bilder som inte
behöver vara sanna därför att syftet är att illustrera och inte dokumentera. Utställarna menar att kritiken är byggd på sakfel och okritisk argumentationskritik men belägger inte sitt påstående.


Samhällets institutioner för att söka och bevara kunskap har flera uppdrag än att värna om sanningen. Men dessa andra uppdrag kan rimligen inte överordnas och bli till skäl för att anpassa sanningen till vad staten anser är viktigt för ungdomars fostran.
Vi ser med oro på en utveckling där historia och historieundervisning brukas som i det gamla auktoritära samhället för att ingjuta den för tillfället rätta medborgarandan snarare än att ge kunskap om förfluten tid. Bruk av illustrationer för att väcka
känslor och förenklingar är nödvändiga pedagogiska hjälpmedel. Men de måste användas på ett sådant sätt att de inte ger en felaktig bild av historiska fakta. Vilka värderingar som står bakom val mellan olika perspektiv bör tydligt framgå.

Vi vill mot denna bakgrund:


Begära att Vandringsutställningen Baltutlämningens skönmålning av balters delaktighet i judeutrotningen och fel i bilden av Sveriges och Finlands roll revideras innan den skickas för visning i Baltikum.


Att Samhällets sökande efter kunskap om förintelsen och brott mot mänskligheten sker utan ideologiska skygglappar där politiska, ekonomiska och kulturella motiv granskas likvärdigt och inte minst Sveriges egen roll uppmärksammas.


Vädja till våra kollegor i nordiska och baltiska grannländer och i Ryssland att delta i värnandet om en historieskrivning där alla människors lika värde är grunden och alla parter granskas utifrån samma värderingar.


Lära av Tysklands uppgörelse med sitt förflutna och med den tyska arméns delaktighet i förintelsen. Folkbildning, muséer och forskningen har där bidragit till en öppen debatt som alla länder kan lära sig av.


Uppmana skolor, universitet, muséer, folkrörelser och intresserad allmänhet att delta i ett offentligt samtal om vilka principer som ska vara överordnade för offentligt ägda institutioner för förmedling av kunskap.

 

Lars Agetorp
lärare i bild- och form samt religion, Christian 4:s Gymnasium


Kjell Arvedson,
lärare i historia och samhällskunskap, Christian 4:s Gymnasium


Tord Björk,
lärare i expo (utställningsdesign och teknik) och mediekunskap, Christian 4:s Gymnasium


Roberto Finoli,
lärare i foto


Petra Magnusson
Lärare i historia och samhällskunskap


Lena Malmberg,
lärare i historia, Christian 4:s Gymnasium


Bronson B. Månsson,
lärare i textkommunikation och mediekunskap, Christian 4:s Gymnasium
Mats Åkesson,
lärare i historia oh samhällskunskap, Christian 4:s Gymnasium


Anders Åstrand,
lärare i svenska, engelska och filosofi, Christian 4:s Gymnasium

 

PRESSMEDDELANDE


Lärarupprop mot statlig historieförfalskning Vandringsutställningen Baltutlämningens skönmålning av balters delaktighet i judeutrotningen måste revideras innan den skickas för visning i Baltikum. Det begär gymnasielärare i Kristianstad i ett upprop riktat till Forum för levande historia, Historiska Institutionen vid Lunds Universitet, Landsarkivet i Lund, Föreningen Gamla Christianstad och Regionmuséet Kristianstad som tillsammans producerat utställningen.


Lärarna hävdar att utställningens bild av Sveriges hjälp till tyska trupptransporter och Finlands roll under andra världskriget är historieförfalskning. Finlands angrepp och ockupation av delar Sovjetunionen där den ryska civilbefolkningen utsattes för
brott mot mänskligheten är borta från utställningens texter och kartor. Efter offentlig kritik har smärre ändringar gjorts av utställningens bruk av illustrationer men utan att innehållet i utställningen i sak ändrats. Därför har lärarna nu valt att söka
stöd för sin uppfattning i en vidare krets och vidga debatten kring de frågor utställningens bruk av historia och bilder ställer.


En av initiativtagarna, Kjell Arvedson, är särskilt kritisk mot det sätt som historieämnet utvecklas: ”Det får inte bli som i det gamla auktoritära samhället att historia används för att ingjuta den för tillfället rätta medborgarandan snarare än att ge
kunskap om förfluten tid.”


Tord Björk, lärare i expo (utställningsdesign) är kritisk mot att illustrationer används för att väcka känslor snarare än förståelse: ”Visst är förenklingar nödvändiga när man gör en utställning men illustrationer måste användas på ett sådant sätt att de
inte illustrerar historien på ett missvisande sätt.”


Lärarna uppmanar i uppropet skolor, universitet, muséer, folkrörelser och en intresserad allmänhet att delta i en debatt utan ideologiska skygglappar om brott mot mänskligheten och hur samhället bäst förmedlar kunskap. Uppropet vädjar också till kollegor
i nordiska och baltiska grannländer och i Ryssland för att värna om en historieskrivning där alla människor ses som lika värda.


I två särskilda öppna brev har Tord Björk, en av initiativtagarna, riktat sig till Sveriges historiker och Ryska ambassaden. Detta för att påpeka nödvändigheten av att granska Forum för levande historias utställning och den statliga synen på historien,
pedagogik och vilka folkgruppers lidande som ska uppmärksammas som denna myndighet ger uttryck för.


Utställningen Baltutlämningen visas fram till 15 maj på den statliga myndigheten Forum för levande historia i Stockholm för att sedan vandra vidare i Baltikum och Sverige.


Kristianstad 15 maj 2005


Kontaktperson för uppropet: Tord Björk