Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


Utställningen Baltutlämningen

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser

 

 

Debatten

Ett flertal recensioner och artiklar har uppmärksammat utställningen Baltutlämningen och boken I Baltutlämningens skugga. Särskilt många hittar man i Kristianstadsbladet där de är lättillgängliga via hemsidan www.kristianstadsbladet.se då man söker på ordet baltutlämningen.

Debatten om att utställningen ger en förljugen bild av historien startade i Miljömagasinet nr 11 utgiven 18 mars 2005 av Tord Björk och i Kristianstadsbladet 24 mars. Svar på kritiken i Miljömagasinet har bara kommit indirekt via epost fråm Forum för levande historias pressavdelning och ett referat i Estniska dagbladet. Svar på kritiken i Kristianstadsbladet kom 9 april. Åsa Linderborg tog upp kritiken i Aftonbladet 12 april och den 19 april svarade utställarna. I ett direkt svar krävde Linderborg att utställningen läggs ner.

15 maj gick 9 lärare på Christian 4:s Gymnasium i Kristianstad ut med ett upprop mot statlig historieförfalskning. Samtidigt startade Folkrörelsestudiegruppen denna temasida om utställningen Baltutlämningen för att göra det möjligt för en intresserad allmänhet att skaffa sig en egen uppfattning i frågan. Sidan kommer att byggas ut med fler länkar och material. Här nedan finns länkar till de första tidingartiklarna med några citat också ur epost korrespondens.

 

Miljömagasinet

 

I nr 11 startade debatten. Här kan du ladda ner de tre sidorna som pdf fil sid 8, sid 9, sid 10 skrivna av Tord Björk. I nr 14 på sista sidan skriver Jan Fjellander en kommentar efter att utställningen ändrats på några punkter. Där publiceras också ett brev till Forum för levande historia angående ett referat av artikeln i nr 11 på Forum för levande historias anslagstavla och begäran om svar på frågor.

Framsidan:

Foto (som ovan) av utställningen med rubriken: Angelägen statlig utställning ger fel bild av historien sid 8-10.


"Alla vanliga invändningar som inte minst forskare, borgerliga partier och vänstern har mot att statliga myndigheter ska ansvara för information om historia istället för fristående institutioner lades åt sidan. I sista stund hördes kritik från Vänsterpartiet
och historiker, men de fick inte gehör. Myndigheten fick sitt politiska uppdrag och riksdagen struntade i kritiken att detta kunde föra till att välgrundad kunskap sattes åt sidan. Resultatet kan vi nu se i den av Forum för Levande historia och Regionmuseet Kristianstad producerade utställningen” Baltutlämningen ”. Här sprider den statliga myndigheten och museet en felaktig bild om både Sveriges och Finlands roll i
kriget. Den visar falska kartor och foton som förstärker den av tradition felaktiga
bilden. Den statliga satsningen på en myndighet för förintelsen har spårat ur. Det är dags för frivilliga att granska den statliga historieideologin och återta historien från staten och kompromissmakarna i riksdagen som sviker sina ideal."

"Utställningen har den angelägna uppgiften att berätta om interneringen i Sverige av 2 500 tyskar och 146 balter vilka hade flytt till Sverige vid krigsslutet och som sedan lämnades ut till Sovjet. De var soldater som stridit på Tysklands sida i Baltikum och som utlämnades till ett osäkert öde i Sovjet.Flera begick självmord, hellre än att bli utlämnade. Det liknar mycket situationen idag i Sverige,då många flyktingar som hotas av utvisning begår självmord inför hotet. Utställningen domineras i början av tre
större fotografier som hänger från golv till tak för fönstren med fångar klädda i randiga dräkter från koncentrationslägren. I mitten av rummet står ett trätorn som också för tankarna till dödslägrens vakttorn.Väl synligt och belysta hänger två lika långa röda fanor nedåt från en höjd strax ovanför och bakom trätornet. Färgmässigt dominerar de två fanorna rummet. Högst upp på den ena,finns ett svart hakkors mot vit rund botten och på den andra syns hammaren och skäran i gult.På golvet finns många fotografier på
Hitler och Stalin inplastade och fastklistrade,så att man kan trampa på dem.(Se
fotot på framsidan.)

Bildmässigt likställer utställningen förintelsens offer med illa behandlade re-presentanter
för de arméer som verkställde förintelsen och som internerats i läger i Sverige. Bildarrangemanget är märkligt. Det öde som drabbade soldater från de arméer som utrotade judar och romer, där flera deltagit i förintelsen om än inte de flesta, jämställs med det som drabbade judarna och romerna. Offren för förintelsen likställs med förövarna. Utställningens texter gör inte saken bättre. Tvärtom förskönar och till och med förfalskar de historien,på viktiga punkter.

Missbruk av uppdraget


För en myndighet som ska föra ut information om förintelsen är utställningen ett missbruk både av historien och uppdraget att levandegöra minnet av förintelsen.För
Regionmuseet är saken inte bättre. Ett i grunden bra material om det lidande som orsakats av den svenska staten för den tidens soldatflyktingar, både tyska och baltiska, kombineras i utställningen med en förskönande ideologisk inramning. Det mänskliga lidandet används för att hävda att utländska extrema ideologier som nazism och kommunism är likvärdiga och lika skyldiga till det onda. Små stater och deras befolkning är offer. De är möjligen skyldiga till realpolitiskt nödvändiga eftergifter.

Utnyttjade situationen


I själva verket försökte både Sverige och Finland att utnyttja situationen och strävade efter att ockupera grannländers territorium för att vinna fördelar av kriget. Sverige försökte utnyttja den norska regeringens trängda situation och föreslog att Sverige skulle ockupera Narvik med exporthamnen för den svenska malmen. Det skulle då bli som en buffert mellan ett tyskockuperat södra Norge och ett Nordnorge i den norska regeringens händer. Tyskarnas snabba framgångar gjorde dock förslaget inaktuellt."


"Vem som bar skulden för judeutrotningen i Baltikum utöver tyskarna, framställs av utställningen som något som är höljt i dunkel. Det påpekas att lettiska SS-förband massmördat judar, men att det skett under tyskt befäl. I övrigt hänvisar utställningen till att det pågår en debatt om de egna SS-förbandens roll i dagens självständiga baltiska stater. Var de frihetskämpar i kriget mot Sovjetunionen eller finns det anledning att rannsaka deras roll som utövare av ”eventuella övergrepp på judar”.

Utställningen får det närmast att framstå som att övergrepp på judar knappast alls förekommit, annat än när tyskarna stått för det. Det utställningen till slut har att säga om balternas bidrag till den snabba judeutrotningen är: ”Den forskning som har bedrivits i Baltikum, framförallt i Lettland, på ämnet sedan Sovjetunionens sammanbrott, har haft svårt att komma med konkreta svar eftersom så få källor finns tillgängliga från tidsperioden ifråga.” Det är en skandal att denna bild av balters delaktighet i förintelsen som en eventualitet sprids av myndigheten Forum för levande historia, inte minst med tanke på att utställningen ska vandra vidare till Baltikum."


"Omedveten förfalskning


Det är knappast troligt att utställningen medvetet förfalskar och förvränger historien. Den svenska metoden att försköna och undvika att ställa sig obekväma frågor om den egna statens roll, har kanske reflexmässigt överförts också till små grannländers historia. Men även omedvetet genomförd historieförfalskning och försköning är något vi kan förvänta oss att det rättas till. Revidera därför utställningens allmänna bild av andra världskriget
och ge ut information där kritik av utställningens bild redovisas. Vi behöver
en offentlig diskussion om svensk, nordisk och baltisk försköning och historie-förfalskning av den egna rollen under andra världskriget."


Tord Björk

 

Artikeln innehöll också illustrationer av felritade kartor och felaktiga foton som utställningen påstod illustrerade transitering av Engelbrechtdivisionen. Balters delaktighet i judeutrotningen, Sveriges och Finlands roll presenterades i separata faktarutor och utdrga publicerades ur general Dietls dagbok samt en intervju med lokförare Hubert Nordvall lokförare från Sveriges televisions program ”Sverige” av Kirsi Vantaja. Flera foton från striderna i Narviksmorådet och general Dietls krigsdagbok kommer från Bjerkviks skolas hemsida: www.bjerkvik.gs.nl.no

 

Kristianstadsbladet


Förfalskar regionmuseet i Kristianstad historien?


24 mars 2005


"Det finns anledning att skarpt ifrågasätta utställningen ur flera perspektiv. Det gäller både utställningens design, dess vetenskaplighet och dess hållning till ett demokratiskt folkbildande uppdrag."


"Erfarenheter av att göra en utställning om allvarliga frågor tas inte tillvara. Frågor om behandling av flyktingar, förintelsen och brott mot mänskligheten hanteras inte genom att maximera upprördhet hos besökarna.

I en vandringsutställning i Tyskland om dess armés förbrytelser under andra världskriget sökte man göra upp med den felaktiga bilden att SS och extrem nazistisk ideologi ensidigt hade skulden för folkmord.

Med ett upprörande bildmaterial visades att vanliga tyska soldater deltagit i massmord på judar och andra övergrepp på civilbefolkning. Men det visade sig vid närmare granskning att några foton som påstods visa tyska övergrepp i stället visade sovjetiska
soldaters övergrepp.

Efter massiv kritik fick utställningen stängas. Med stor grundlighet gicks historien igenom återigen, utställningen reviderades och öppnades på nytt med mer dokument än bilder. Än tydligare fastslogs att tyska armén aktivt deltagit i brotten mot mänskligheten. Det var inte bara en avskild extremt ideologiskt övertygad del av det tyska samhället som genomfört förintelsen.

Denna gång fick utställningen allmänt gensvar för sitt budskap. Det demokratiska folkbildningsidealet visade sig vara det rätta för att få genomslag för sanningen och sätta stopp för försöken att förtränga den egna delaktigheten och skylla allt på extrema
ideologier.

Utställningen Baltutlämningen gör raka motsatsen. Här är det extrema utländska ideologier och upprördhet som sätts i centrum."


"I texten omnämns enbart det enastående försvaret av Finlands självständighet i vinterkriget mot Sovjet vilket utställningen ger en startpunkt 1939 men inget slut. Den senare rollen i fortsättningskriget från 1941 och framåt som både anfallare och utövare
av terror riktad mot den ryska civilbefolkningen nämns däremot inte vilket förstärker den falskritade kartans bild."


"Att judeutrotningen i Baltikum var mycket omfattande nämns men baltiska SS-soldater framhävs som frihetskämpar mot Sovjet och deras roll i övrigt som utövare av "eventuella övergrepp på judar". Om baltiska SS-soldater deltar i massmord så betonas att det
sker under tyskt befäl. Kritiken från Simon Wiesenthal-centret och andra mot att Sverige inte lämnat ut civila baltiska flyktingar anklagade för att vara krigsförbrytare och delaktiga i förintelsen hålls undan besökaren."


"Resultatet av hur utställningen valt att undanhålla kunskap och utnyttja bilder av koncentrationslägerfångar för att skapa upprördhet gentemot extrema ideologier hos stormakter blir till en extrem paradox. Förintelsens offer har hamnat mitt emot en text
där det framstår som gott att deras civilklädda baltiska bödlar inte lämnades ut.
Antingen det är Regionmuseet Kristianstad eller den statliga myndigheten Forum för levande historia med uppdraget att sprida kunskap om förintelsen som är ansvariga för detta är det lika illa.

Det är dags att följa det tyska exemplet. Gör upp med utställningsdesign som snyltar på upprörande bilder och undviker det folkbildande och demokratiska uppdraget. Sluta förtränga det egna ansvaret och lägga över det på extrema ideologier. Jag uppmanar utställarna att rätta till de felaktiga och förskönande illustrationerna och texterna."

Tord Björk
Kristianstad


Baltutställningen inbjuder till sammansatta reaktioner


9 april 2005


"Nej, Regionmuseet i Kristianstad förfalskar inte historien i utställningen om Baltutlämningen som det påstås i inlägget av Tord Björk i Kristianstadsbladet (24/3)."


"Roth framhöll att fotot som sådant visar "obeväpnade tyska fångar som transporteras i godsfinkor". Detta skedde efter krigsslutet, efter Tysklands nederlag.
Konstvetaren Max Liljefors och historikern Ulf Zander, som hör till dem som använt fotot för att illustrera trupptransiteringen, förklarar i samma nummer av Scandia varför de själva och före dem många andra har använt fotot på detta sätt. Syftet är just att illustrera transiteringen, inte att dokumentera den. De framhåller att bilden förmedlar budskapet "att den beväpnade svenske soldaten har fullständig kontroll över sina tyska kolleger". De menar att denna tolkning har givit fotot dess stora spridning: "Intrycket av att vaktposten – och, i förlängningen, den svenska samlingsregeringen – förmådde kontrollera de genom landet passerande soldaterna i Engelbrechtdivisionen passade som hand i handske med den under lång tid dominerande uppfattningen av den svenska neutralitetspolitiken". Användningen av fotot ger uttryck åt en svensk självbild i efterhand.

Bildanvändningen på Regionmuseets utställning om Baltutlämningen ingår i berättelsen om denna historiska händelse. Utställningen är en presentation av olika bitar av en dramatisk berättelse. Den lyfter fram individernas perspektiv, de enskildas upplevelser. Den vänder sig direkt till besökaren, åskådaren och talar givetvis till både förnuft och känsla. Den inbjuder till intellektuell analys och kritisk reflexion, men den vill också väcka känslor av både sympati och antipati, känslor av inlevelse med deras öde som i en konkret situation var offer, men också känslor av avsky för vad samma individer gjorde som soldater i den tyska krigsmakten och SS-trupperna. Utställningen inbjuder till sammansatta reaktioner: vilka bland de utlämnade tyska, estniska och lettiska soldaterna var personligen krigsförbrytare, vilka var "bara" medverkande i den nazistiska mordapparaten och vilka var offer, det vill säga tvångsenrollerade hos tyskarna?"


"Utställningen om baltutlämningen på Regionmuseet i Kristianstad kunde som vinjettbild ha haft ett foto av Hakkorsflaggan och Sovjetunionens fana vajande sida vid sida när Tysklands utrikesminister Ribbentrop anlände till Moskva för att underteckna pakten den 23 augusti 1939 – det gjorde fanorna – och man kunde ha spelat upp en nazihymn och Internationalen, de två melodier som en sovjetisk orkester hälsade Ribbentrop med.
Var Sovjetunionen hammaren och Nazityskland städet när balterna klämdes åt? Eller var det tvärtom? Det är den fråga som utställningen väcker och manar besökaren att reflektera över."


"Finlands roll under kriget är komplicerat. Att landet helt oprovocerat anfölls av Sovjetunionen hösten 1939 är klart. Finland tillhörde inte Axelmakterna under andra världkriget men stred på Tysklands sida i samband med fortsättningskriget. Detta förhållande kan illustreras på olika sätt.
Vandringsutställningen visar delar av ett komplicerat historiskt skeende. Om besökaren vill tränga djupare in i händelseförloppet rekommenderas I Baltutlämningens skugga, utgiven av Föreningen Gamla Christianstad. Boken och utställningen är två delar av samma projekt."


Anders Bojs
redaktör för
I Baltutlämningens skugga


Lars Buhrgard
1:e intendent
Regionmuseet Kristianstad


Jan Dahlin
landsarkivarie
Landsarkivet Lund


Kristian Gerner
professor i historia
Lunds universitet


Barbro Mellander
regionmuseichef
Regionmuseet Kristianstad


Aftonbladet


Förljugen historia

12 april 2005
Åsa Linderborg


"Utställningen är en del i ambitionen att framställa "extrema ideologier", det vill säga nazism och kommunism, som de enda orsakerna till allt våld. Därmed förbises medvetet alla förklarande sociala, ekonomiska och politiska sammanhang. Mest anmärkningsvärd är dock beskrivningen av judarnas öde i Baltikum.
Före kriget fanns det 250000 judar i Baltikum. Få av dem överlevde. I Baltikum utrotades judarna tidigare och mer effektivt än någon annanstans. Vad utställningen inte talar om, är att balterna genomförde judeutrotningen i stort sett på egen hand. Tvärtemot alla kända fakta säger man att det inte går att få klarhet i balternas "eventuella övergrepp på judar".
Genom att på detta sätt lasta allt på tyskarna och frånkänna balterna allt ansvar, relativiseras antisemitismen."


"Vi måste kunna diskutera de stora staternas skuld och samtidigt inse att små stater såsom Finland, Sverige och Baltikum långt ifrån bara var krigets oskyldiga offer."

 

"Vi kan ju inte visa allt"

19 april 2005
"Enligt Åsa Linderborg (Aftonbladet 12 april) presenterar Forum för levande historia en "förljugen historia" i utställningen om baltutlämningen. Att vi inte visar hela bilden. Som historiker borde hon veta att detta är en omöjlighet i utställningssammanhang."

" Att levandegöra historien genom enskilda öden är effektivt pedagogiskt sett och del i en humanistisk ambition som Forum för levande historia företräder.
Linderborg hävdar att vi ger en felaktig bild av Finland. Det stämmer inte. Sannolikt har hon hämtat faktauppgifter från tidigare tidningsrecensioner byggda på samma sakfel och okritiska argumentationsteknik."


Heléne Lööw
docent i historia och
överintendent vid Forum för levande historia


Kristian Gerner
professor i historia
vid Lunds universitet


Jan Dahlin
landsarkivarie vid

Landsarkivet i Lund


Lars Buhrgard

1:e intendent vid Regionmuseet i Kristianstad


Anders Bojs
redaktör för
I Baltutlämningens skugga


Lägg ner

19 april 2005
Åsa Linderborg ger svar direkt

"Det är ett förbluffande intetsägande svar som Forum för levande historia har knåpat ihop, särskilt med tanke på att det är skrivet av hela fem personer."


"Forum säger att de inte kan visa allt. Självklart inte, men det de visar borde i alla fall vara sant."


"Utställningen stärker mig i min övertygelse att en demokrati som Sverige inte ska ha en myndighet som ägnar sig åt statlig ideologiproduktion.