Folkrörelser och Protester

hem www.folkrorelser.nu


Utställningen Baltutlämningen

 

 

Utställningen

 

Läraruppropet

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker

 

Öppet brev till Ryska ambassaden


Konfliktfrågor:

 

Balters delaktighet i judeutrotningen

 

Finlands roll som angripare och utövare av brott mot mänskligheten

 

Falsk Finlandskarta

 

Sveriges roll som medhjälpare till stridande tysk trupp i Norge

 

Falsk Sverigebild blir missvisande illustration

 

Debatten mellan kritiker och utställare

 

 

Andra artiklar på www.folkorelser.nu om krig och fred:

Nordiska alternativrörelsen, artikelserie

Fredsrörelser

 

 

 

Öppet brev till Mats Deland och Sveriges historiker om statlig propaganda

 

Varför tillåter du och andra historiker i Sverige att Forum för levande historia för ut en skönmålande bild av balters deltagande i förintelsen? Utställningen Baltutlämningen producerad av Forum för levande historia, Historiska institutionen vid Lunds universitet, Landsarkivet Lund, Regionmuséet Kristianstad och Föreningen Gamla Christianstad tar främst upp baltiska och tyska soldaters öde som internerades i Sverige under och efter andra världskriget men berör också civila baltiska flyktingar.

Utställningen Baltutlämningens hela text om balters delaktighet i förintelsen eller andra brott mot mänskligheten är:

"I dagens självständiga republiker pågår en debatt som handlar om vilken roll de egna SS-förbanden spelade i utrotningen av judar i Baltikum. Ganska tidigt under den tyska ockupationen hade Estland blivit förklarat ”judefritt”, samtidigt som utrotandet av
judar i Lettland och Litauen fortgick fram till krigets sista dagar. Dessa övergrepp förövades oftast av de tyska SS-trupperna och det är idag fortfarande inte klarlagt i vilken utsträckning de baltiska SS-förbanden deltog i dessa övergrepp. Klart är att
ett lettiskt SS-förband under tysk ledning deltog i mord på judar 1941.
I synnerhet i Lettland har denna debatt pågått ett antal år. Skall man hylla de estniska och lettiska krigsveteraner som idag fortfarande lever för att de stred för sitt hemlands frihet mot Stalins Ryssland? Eller ska man i dagens historieskrivning
istället rannsaka eventuella övergrepp på judar? Den forskning som har bedrivits i Baltikum har haft svårt att komma med konkreta svar eftersom så få källor finns tillgängliga."

Din syn på balters delaktighet i judeutrotningen och brott mot mänskligheten är:

"Vi vet genom modern historisk forskning att estniska, lettiska och litauiska förband var inblandade på alla nivåer både i Förintelsen av judar, liksom i massmorden på kommunister, krigsfångar, romer och andra. De hjälpte till att spärra av de områden som
offren leddes genom, de deltog i jakten genom gatorna och skogarna och de lät sig lånas till exekutionsplutonerna."

Skillnaden mellan din syn och den som utställningen ger uttryck för är så stor att de inte är förenliga. Denna oacceptabla skillnad mellan utställningens text om balters delaktighet i förintelsen och andra källors version finns också i flera andra fall.

Utställarna hänvisar till boken ”I Baltutlämningens skugga” som sitt fördjupningsmaterial. I denna bok tas balters delaktighet i judeutrotningen inte upp mycket mer än i utställningen. Men det finns en avgörande skillnader. När utställningen
talar om att lettiska SS-soldater under tysk ledning ”deltog i mord på judar” talar boken om att den lettiska avdelningen Arajs-kommandot under den tyske generalen Stahlecker ”mördade omkring trettio tusen judar.”

I Baltulämningens skugga hänvisar också till en bok av Ingvar Lundin om judeutrotningen i Baltikum, en bok som inte nämns i utställningen där böcker kritiska mot PO Enquist bok om Baltutlämningen ges det största utrymmet. Lundin beskriver mer utförligt
det som du tar upp i din text om balters inblandning på alla nivåer i judeutrotningen och andra brott mot mänskligheten. Han talar om hur letten Arajs samlar en grupp högerextremister och på eget intitiativ erbjuder som judemördare åt tyskarna. I Riga tvingas ett okänt antal judar ihop i stadens synagoga och bränns levande inne medan Arajs och hans män håller brandkåren borta och judarna instängda. Arajs kommer på så sätt i tjänst hos tyskarna som judemördare och kan med deras hjälp bilda den lettiska SS-truppen Arajs-kommandot under formell tysk ledning men med en lettisk ledare som har en bevisad förmåga att villigt tillsammans med sina män utföra massmord på judar på egen hand.


Skillnaden är oacceptabel


 Jag hävdar att skillnaden mellan din beskrivning och utställningens text om balters delaktighet i judeutrotningen är oacceptabel. Din text är publicerad på Forum för levande historias hemsida strax efter att vandringsutställningen öppnade i Stockhom.
Under vintern hade den visats i Kristianstad och planerna är sedan att den ska vandra vidare till Riga.

Till skillnad från texten på utställningens skärmar som Forum för levande historia och andra utställare tillsammans står bakom presenteras din text som ett personligt inlägg i debatten och kommer inte besökarna av utställningen till del. Det är att missleda allmänheten att publicera en text på Forum för levande historias hemsida utan att samtidigt klargöra att utställningens behandling av samma tema är radikalt annorlunda. Genom att bidra med en personligt underskriven text som du inte påpekar står i motsättning till utställningens text legitimerar du statlig propaganda.


Stormaktsanpassad svensk propaganda


Den svenska statliga propagandan som den kommer till uttryck i utställningen Baltutlämningen är ett hot mot goda grannrelationer i Nordeuropa grundade på respekt för alla människors lika värde. Dagens svenska propaganda tycks på liknande sätt som tidigare vara en fråga om anpassningspolitik gentemot sin tids stormaktsintressen. På slutet av 1930-talet och början av 1940-talet gällde anpassning till Nazitysklands militarism och judeförföljelse. Svenska krav om J-stämpel i tyska pass underlättade avvisandet av judar så att de hamnade i koncentrationsläger. Med förnekandet av svensk hjälp till stridande tysk trupp i Norge och en falsk bild av de tyska trupptransporterna genom Sverige har svensk propaganda i 60 år försökt skyla över vilken karaktär hjälpen
till den tyska militarismen hade, en tradition den statliga utställningen Baltutlämningen fortsätter. Efter kriget gällde anpassning till stormakten Sovjet vilket kom till uttryck med tysk- och baltutlämningen. Idag ser den svenska staten till att nationer som är med i EU får sin historia skönmålad eller t.o.m. förfalskad så att deras delaktighet i brott mot mänskligheten blir osynligt. Andra nationer, och särskilt om den består främst av ryssar, får en helt annan behandling.


Den tyska folkmordspolitiken gällde inte bara judar vilket inte minst du själv har påpekat. I den tyska arméns plan ingick också att decimera ryssar, vitryssar, ukrainare och andra sovjetiska folk med 30 miljoner människor för att slippa besätta ockuperade områden med så många soldater och utvidga tyskarnas ”livsrum”. Men denna innebörd av krigsdeltagelse på Tysklands sida på östfronten nämns inte i utställningen där istället frihetskamp mot ”Stalins Ryssland” betonas vägd mot eventuell deltagelse i mord på judar. Bara vid belägringen av Leningrad dog närmare en halv miljon ryssar i den instängda staden. Den baltiska högerextremismens kamp mot ”judebolsjevismen” som bredde ut sig i de baltiska högerdiktaturerna under 1930-talet nämns
inte heller i utställningen trots att myndigheten Forum för Levande historia har ett särskilt uppdrag att uppmärksamma både judeutrotningen, demokratins roll och alla brott mot mänskligheten.


Särskilt tydligt blir de ideologiska skygglapparna hos utställningen när frågan om Finlands roll behandlas. Utställarna hävdar att Finlands roll var komplicerad som motiv för att ingenstans i utställningen nämna att Finland under fortsättningskriget 1941-1944 var angripare och ockupant. Det är svårt att hitta en sämre ursäkt för den EU-anpassade statspropagandan där ett brott mot mänskligheten och angreppskrig helt kan döljas genom det falska påståendet att angreppskrig och ockupation är så komplicerade att de därför inte kan påtalas. Utställningen går så långt att den använder sig av en falsk karta där Finlands ockupation av Östkarelen i Sovjetunionen suddas bort ur historien. Sovjetiska terrorn mot balterna med omfattande deportationer till Sibirien påtalas i utställningen. Men inte att Finland spärrade in över hälften av den ryska civilbefolkningen i de erövrade områdena i koncentrationsläger där de till skillnad från den finskättade lokalbefolkningen utanför lägren fick lägre matransoner så att det uppst od en stor överdödlighet bland ryssarna.


Historikernas roll


Jag vänder mig nu till dig och Sveriges historiker i hopp om att en gång för alla göra upp med den svenska statspropagandan. En intresserad allmänhet, lärare och lekmän från alla berörda länder är viktiga för att en historieskrivning om Nordeuropa ska kunna få fotfäste som behandlar alla människor som lika värda och alla folken med samma måttstock. Bara så kan goda grannrelationer byggas. Ett första steg i en sådan process är att sopa rent framför egen dörr. För det krävs tilltro till att de som vill delta i en uppgörelse med den svenska självbilden är beredda att acceptera jämlika villkor i den offentliga debatten. Historiker har i detta sammanhang en priviligerierad ställning. Vi förväntars oss av historikerna att de har specialkunskaper som gör dem särskilt lämpade att göra upp med en felaktig syn på historien. Historikerna ges därför en självklar plats i massmedier och resurser till forskning och konferenser där kunskap fritt ska kunna växa fram och granskas.


Problem med statlig historieskrivning


Det bör vara särskilt angeläget för historiker att delta i granskningen av en statlig myndighet som är satt att förmedla historisk kunskap. Invändningarna mot att en statlig myndighet ska ha en sådan roll är många.

Den liberala nättidningen Friktion
skriver i ledaren för nr 98, 9 juni 2003 att ”staten opinionsbildar och skriver historia för ett specifikt syftes skull” är poängen med projektet Levande historia från början och problemet. Friktion citerar vad Lööw, överintendent för den nya myndigheten,
berättar att Forum för levande historia ska göra: ”samla kunskap, ha föreläsningar och seminarier om kommunismens brott och homosexuellas situation från andra världskriget till idag. Visa filmer, öppna bokhandel. Forska, tillsammans med andra myndigheter
och tillsammans med universiteten.”. Problemet med en sådan historieskrivande verksamhet är: ”Hur ska myndigheten förhålla sig till den egna arbetsgivarens agerande? Eller ska staten inte vara studieobjekt?” Friktions kritik utgår från en liberal kritik av staten och totalitarismen. Dessa liberaler menar att ”Totalitära system skapas ju omöjligt utanför staten. De växer till sig inuti.” Poängen därför blir att ”de värsta hoten är inte nynazistiska banditgäng, utan de goda krafternas oförmåga att se de totalitära dragen i de egna handlingarna.” och slutsatsen: ”Forum för levande historia kommer därför att rikta strålkastarna mot problem utanför staten i första hand. Några alternativ finns inte just eftersom det är en myndighet.”

Erfarenheterna i Norge av att helt lämna över historieskrivningen till historikernas eget fria kunskapssökande visar dock att frågan inte är så lätt. Det är först med upprättandet av det nya Holocaustcentret i Oslo som uppmärksamheten riktas mot de hundra taxichaufförer och närmare dubbelt så många norska poliser som under ockupationen deltog i utlämningen av över 700 judar till döden i tyskarna koncentrationsläger. Likafullt finns det anledning att uppmärksamma de principiella frågor som den liberala kritiken ställer.


Ideologiskt väckelse eller välgrundad förståelse


Myndigheten Forum för levande historia sätter frågan på sin spets. Dagens Nyheters ledarsida gjorde på Sveriges nationaldag 6 juni 2003 klart vad den ansåg var den nya myndighetens uppdrag:

”Att sprida kunskap om Förintelsen utgör en hörnpelare i arbetet.
Men verksamheten ska inte bara handla om nazismen. En viktig del av uppdraget är att på olika sätt också påminna om kommunismens brott. Alla extrema religiösa och politiska rörelser, som ger enkla svar kan bli farliga när de isolerar sig. Samhället blir en konspiration och för anhängarna blir andra människor antingen fiender eller vänner. Själva blir de den goda sakens elit och våldet blir legitimt. Denna beskrivning stämmer in på både nazism och kommunism. Men medan nazismen är stigmatiserad i vårt land, är kommunismen fortfarande en rumsren ideologi. Trots historiens vittnesbörd. Se där en viktig pedagogisk uppgift för den nya myndigheten.”


Samtidigt tog Forskning och Framsteg upp debatten på ett helt annat sätt. Här beskriver Henrik Höjer i en ingående artikel byggd på flera intervjuer och skriftliga källor hur synen på förintelsen växt fram och ändrats sedan andra världskriget. Artikeln problematiserar bruket av förintelsen som pedagogisk ”resurs” mot rasism och mobbning. Det kan lätt leda till att förintelsen framställs som slutledet i en mobbningsprocess vilket kan skapa motsatt verkan mot den man önskar. För många tankeled saknas för att en sådan slutats ska kunna dras. Artikeln tar upp en broschyr där Forum för levande historia sägs jämställa Auschwitz, Treblinka och Dachau med Kode, Ytterby och Klippan, tre platser i Sverige där rasistiska mord har begåtts. Förintelsen riskerar att trivialiseras genom att ständigt framhållas som referenspunkt eller metafor för allmän ondska menade den intervjuade Ulf Zander och fick medhåll från flera andra.

Artikeln beskriver två huvudlinjer i forskningen om förintelsen. I en första fas var
forskningen inriktad på den nazistiska ledningen och deras ideologi. I en andra fas betonades att långt fler än nazister var indragna i en byråkratisk process som förutsatte förintelsen i ett land där antisemitismen inte från början var särskilt utbredd jämfört med andra europeiska länder. Ur detta växte fram två olika vetenskapliga förklaringsmodeller. Ett intentionalistiskt perspektiv som betonade att förintelsen var ett uttryck för en extrem ideologi formulerad redan i Mein Kampf på 1920-talet. Ett annat mer funktionalistiskt perspektiv ser denna starka betoning på ideoloisk vilja som en efterhandskonstruktion. Man pekar snarare på att det rört sig om en mer improviserad karaktär utan så starka kulturella rötter där byråkrati och vetenskap, särskilt medicin och teknik, låg till grund för förintelsens samtidiga legitimitet och genomförande. Zygmunt Baumann framhävs som en företrädare för detta synsätt som vidgat förståelsen till att gälla det moderna samhällets statsapparat som planerar, ingriper och dikterar medborgarens liv.

I Forskning och framsteg klargjordes att det fanns ett alternativ till den av DN påbjudna fokuseringen på extrema ideologier som ensam orsak till brott mot mänskligheten och att Forum för levande historias kanske utnyttjade förintelsen som en pedagogisk resurs för arbete mot mobbning och rasism på ett sätt som snarare få motsatt verkan än den man önskade genom att demonisera snarare än att skapa förstålse.


Kritik stämplas som historierevisionism


I en andra debatt om myndigheten hösten 2003 hävdade Daniel Brandell, Martin Linde och Åsa Linderborg i Ordfront att en statligt styrd historieskrivning strider mot liberala principer och leder till att demokratiers brott mot mänskligheten förtigs. Denna
kritik avfärdades av Forum för levande historias överintendent Helene Lööw och styrelsens förste ordförande f.d. minister Lena Hjelm-Wallén med ovanligt hårda ord. Kritiken var nonsens, hånfull och uttryck för historierevisionism. Lööw och Hjelm-Wallén
utgick från vad kritikerna inte tagit upp och stämplade utifrån dessa utelämnanden deras ståndpunkt som en ”revisionistiskt präglad attack”.


Forums företrädare förnekade att myndigheten undviker frågor som är besvärande för västvärlden. Nazism och rasism som uppstått i väst tas upp. De hävdade istället att kritikerna hade en obehaglig historiesyn som osynliggör slavarbetsläger och brott mot
mänskligheten när kommunistregimer diskuteras och att de endast ”motvilligt” tar upp våld, förtryck och skönmålar genom att omskriva terrorn som ”tragiska öden”.
Lööw och Hjelm-Wallén såg inga problem kring statligt historieberättande eftersom myndighetens roll är att förmedla, popularisera, stimulera och initiera forskning, inte att bedriva någon historieforskning.

Kritikerna menade att kontroversen om att en myndighet auktoriserade en viss typ av historieskrivning inte fick något svar. Att ”kommunistregimer har begått brott mot mänskligheten” är välkänt menade de och var inget som förnekades. Det som Forum för levande historia och många andra förtiger menade de är att västmakterna begått och fortfarande begår brott mot mänskligheten. Men felet skulle bara förvärras av att myndigheten också skulle ta upp denna fråga, då lägger man bara ”ytterligare ett kunskapsområde under diktat”.

Kulturminister Marita Ulvskog avslutade debatten med att inget finns i Forum för levande historias uppdrag som skriver fast historien utöver förintelsens existens. Vänsterpartister slog in öppna dörrar. Hon framställde kritiken mot statlig historieskrivning som ett skenargument för det egentliga syftet att Forum för levande historia skulle undvika att ta upp brott mot mänskligheten som begåtts i kommunismens namn.


Högt ställda krav


En tredje omgång i debatten om Forum för levande historia som nu dessutom innefattar Historiska institutionen vid Lunds universitet och andra skånska organisationer kan alltså utgå från högt ställda krav av Lööw och Hjelm-Wallén.

Den första kan man tveklöst hålla med om. Alla brott mot mänskligheten måste behandlas likvärdigt utan ideologiska skygglappar. Det som kan göras tydligare är att även innefatta ekonomiska förhållanden för att likvärdigheten ska vara trovärdig samt att vi har särskilt ansvar att granska den egna delaktigheten. Att skönmålning inte accepteras är också viktigt vilket inte minst företrädare för Forum för levande historia redan har gjort klart. Likaså att utelämnandet av relevanta brott mot mänskligheten från en historieskrivning kan kritiseras skarpt. Det är dock att gå för långt innan de man kritiserar haft möjlighet till bemötanden att stämpla sådana utelämnanden som historierevisionism. Fortsätter däremot den kritiserade parten att trots påpekanden framhärda i en falsk eller skönmålande historieskrivning finns det anledning att i hårdare ordalag ta avstånd från denna typ av missbruk av historia. Det man kunde önska var också att Forum för levande historia inte på förhand stängde ute andra synsätt ur debatten än den att antidemokratiska ideologier är huvudorsaken till brott mot mänskligheten. Detta som om det redan är bevisat att det bara är en av två vetenskapliga teorier som ska accepteras utan diskussion och som om demokratiska stater direkt eller genom ekonomiskt förtryck inte kan utöva brott mot mänskligheten.


Historikernas och granskningens frånvaro


Utöver Åsa Linderborg som i Aftonbladet krävt nedläggning har historiker inte deltagit i striden kring utställningen Baltutlämningen annat än i egenskap av representant för utställarna eller för att stödja utställningens perspektiv innan kritiken kommit
fram ordentligt. Detta trots att det utifrån Forum för levande historias egna kriterier finns anledning att skarpt kritisera utställningen.

Till den mest prestigefyllda samlingen för att höja kvalitén på historiekunskapen hör Svenska historikerdagar som hålls vart tredje år. Här om någonstans borde historiker ta upp de principiella och aktuella frågor som inrättandet av en statlig myndighet
för spridning av historisk kunskap och initiering av forskning reser. Det såg dessutom ut så att diskussionen om utställningen Baltutlämningen skulle komma upp när Svenska historikerdagar ordnades på Uppsala universitet 22-24 april 2005. Forum för Levande
historia var en av punkterna på konferensens dagordning med Åsa Linderborg som en av deltagarna i debatten vilket tycktes borga för en sedvanlig kritisk granskning.

Men frågan kom aldrig upp. Arrangörerna av diskussionen om Forum för Levande historia var de själva, dessutom var Forum för levande historia medfinansiär för hela konferensen. En panel med Linderborg och fyra andra personer med en mindre kritisk inställning till projektet diskutera tillblivelsen och verksamheten. Bland möjliga deltagare nämndes statsminister Göran Persson. Linderborg protesterade mot upplägget men såg ingen annan möjlighet än att ställa upp för att tydlig kritik skulle komma fram. När programmet slutligen fastställdes tillkom fanns två inledningspunkter där Forum för levande historia förklarades. När väl debatten kom igång med en panel med fem deltagare blev den så kort att Linderborg bara hann ta upp sin allmänna kritik mot att en statlig myndighet ska skriva historia. Hon fick inte tid att ta upp frågan om myndighetens utställning Baltutlämningen och dess syn på andra världskriget.

Är det så här Sveriges historiker ska tillåta att en statlig myndighet använder sig av Svenska historikerdagar för att undvika kritisk granskning och samtidigt ge sig själva ett skimmer av vetenskaplig legitimitet?


Gör upp med svensk propaganda


Inför firandet av hundraårsminnet av Unionsupplösningen är det dags att en gång för alla göra upp med 60 år av svenska lögner om frånvaron av militärt betydelsefull hjälp till stridande tysk trupp i Norge och bilden av transiteringstrafiken genom Sverige. Det är dags att plocka fram bilder av en svensk officer arm i arm med en tysk officer tillsammans med andra glada och väldisciplinerade tyska soldater och svensk tågpersonal framför en sittvagn istället för den missvisande bilden av en svensk vaktsoldat
med maskinpistol som bevakar kuvade tyska soldater som transporteras i godsvagnar.

De ideologiska skygglapparna som sätter olika måttstock på hjälp till den stat som genomför förintelsen eller brott mot mänskligheten beroende på vem som utför det eller vem det drabbar och i vilken ideologis namn man kan påstå att de utförs är inte
hållbara. Demokrati eller diktatur, planhushållning eller marknadsekonomi, småstater eller stormakter, små eller stora folkgrupper måste granskas med samma kriterier. Inte minst gäller det för att vara trovärdig att granska sig själv.

Du och andra historiker blir som det är nu delaktiga i att kritiken mot Forum för levande historias skönmålning av balters deltagande i massmord på judar inte kan bli tydlig och ske med sedvanlig granskning av historieskrivning. Jag vill uppmana dig att
göra ett ställningstagande om skillnaden mellan din beskrivning av balters del i förintelsen och utställningen Baltutlämningens text om samma fråga samt kräva att den publiceras på utställningen och Forum för levande historias hemsida eller om detta inte
går att ta bort din text från hemsidan. Jag hoppas att du och andra historiker vill bidra till en självkritisk uppgörelse med svenskt statligt bruk av historien. En stat där kunskap om vad som hänt i historien underordnas historia som åskådningsexempel för att uppfostra till en viss medborgaranda är en stat där åsiktsfrihet och vetenskap och därmed demokratin sitter trångt.

 

Med vänlig hälsning


Tord Björk