Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

Juni

 

 

1

 

989 Världens första fredsrörelsekonferens samlas i Charroux i Frankrike på prästernas inbjudan, varvid Gudsfreden utropas. Sedermera splittras fredsrörelsen i två falanger, en som litar till att kungen ska hålla krigiska baroner i schack, och en som litar till det folkliga initiativet.

1812 De demokratiska småbönderna i amerikanska mellanvästern driver fram ett krig mot Canada -- ett av de första utslagen av folkligt förankrad amerikansk imperialism.

1831 Kolgruvearbetarna i Merthyr i Wales går i strejk i protest mot kronofogdens försök att driva in skulder, efter en lång period av arbetslöshet och lönesänkningar. Detta är troligen första gången en röd flagga används som symbol för en arbetarrörelseaktion, även om idén hämtades från en militär tradition där röda flaggor betydde "vi ger oss inte".

1908 KF bildar ett kooperativt försäkringsbolag sedan de existerande försäkringsbolagen vägrat att försäkra arbetares alltför futtiga ägodelar.

1987 Folkets Naturreservat invigs i Hansta utanför Stockholm, som en mobilisering mot myndigheternas skövlingsplaner.

2013 De första demonstrationerna mot höjda busspriser bryter ut i São Paulo. Protesterna sprider sig till Rio de Janeiro och andra storstäder och inkluderar bland annat protester mot motorvägar, mot Fotbolls-VM och andra dyra prestigeprojekt.

 

2

 

1918 Sveriges första kvinnodemonstration i Göteborg

1931 Arbetarna i Menstad ockuperar en hamn där Norsk Hydro håller arbetet igång med hjälp av strejkbrytare. Norsk Hydro lovar förhandla, men istället skickar försvarsministern Vidkun Quisling ut 150 soldater och fyra kanonbåtar för att slå ner arbetarna. Militärerna bojkottas av hela bygden och den 20.6 beslutar Hydro att avstå från strejkbryteri.

1967 Under en demonstration mot schahen i Berlin skjuts studenten Benno Ohnesorg ihjäl av en polis, vilket leder till gatustrider under hela nästa år och till den polarisering i det västtyska samhället som slutar i terrorismen.

1987 Förhandlingarna mellan diktatorn och de politiska partierna om demokratisering i Chile bryter samman varför en generalstrejk utbryter en månad senare. Denna skrämmer diktatorn att ta reson men skrämmer också partierna till att avstå från folkligt stöd i fortsättningen -- något som antagligen bidrar till att parterna finner varandra.

1992 Danska folket röstar nej till EU och stjälper därmed den danska överklassens främsta politiska projekt. Regeringen ogiltigförklarar dock nejsegern och utlyser en ny omröstning som den vinner.

 

3

 

1903 1300 fiskare förstör valkokeriet i Mehamn i Finnmarken och kräver att valjakten ska förbjudas. En kanonbåt som skickas dit för att slå ner dem tvingas vända sedan hela Nordnorge förklarat sig solidariskt med fiskarna, och stortinget måste freda valen utanför Norges kust.

1904 Internationella kvinnorösträttsalliansen bildas i Berlin.

1981 Bönderna i Larzac vinner sin strid mot militären efter 9 år av jättedemonstrationer och icke-våldsaktioner. Franska regeringen ger upp sina planer att anlägga en militärbas.

1989 Kulmen på de kinesiska studenternas proteströrelse mot diktaturen och mot korruptionen inom det härskande funktionärsskiktet, med kraven 'fri information' och 'offentlighet åt ledarnas ägande'. Miljoner Pekingbor deltar genom att blockera infartsvägarna för att hindra militären att komma in och slå ner rörelsen, vilket militären ändå lyckas med dagen därpå med tusentals dödsoffer som följd.

1992 Global Forum öppnar som en del av FNs konferens om miljö och utveckling i Rio. Här träffas folkliga rörelser tillsammans med diverse institut för att söka en gemensam strategi för att klara upp utvecklingskrisen -- men eftersom rörelserna i mycket förblir fångade i institutens elitistiska världsbild rinner många möjligheter ut i sanden.

1998 Attac bildas i Frankrike som samorganisation mot den marknadsanpassade politiken.

2007 Den största cykeldemonstrationen någonsin - 250.000 demonstrerar i Berlin.

 

4

 

1990 Indianorganisationer organiserar folkresning med ockupationer, demonstrationer och strejker i Ecuador för jordreform och för att staten ska förklaras mångnationell. Senare följs folkresningen upp med generalstrejk organiserad av hela Folkrörelseecuador. Rörelsen blir avstamp för en samlad rörelse över hela Amerika för att hävda indianernas rättigheter och kultur och gå till ideologisk motoffensiv mot den härskande klassens firande av den europeiska ockupationen 1492.

2002 Utbyggnad av Schiphols flygplats utanför Amsterdam stoppas för några dagar av en ockupation.

 

5

 

1917 Stockholmarna demonstrerar på Gustav Adolfs torg och skrämmer högern att gå med på allmän och lika rösträtt. Naturligtvis spelar också hotet från revolutionerna i Ryssland och Tyskland in, liksom hungerkravallerna ute i landet.

1969 Stockholms stad tar tillbaka sitt förslag att göra Karlbergsvägen till trafikled, sedan de boende vid gatan fått ett brett stöd för sin kampanj mot breddningen, på temat 'Inga fler bilar på Karlbergsvägen och ingen annanstans heller'.

1972 Stockholmskonferensen blir inledning till den statliga miljövården i hela världen. Det är här miljörörelsen förmår Palme att ta upp miljömordet i Vietnam på dagordningen.

1977 Trädplanteringsrörelsen i Kenya planterar sitt första träd.

1986 Bostadslösa ungdomar ockuperar ett tomt hus i Stockholm men blir utkörda med tårgas.

 

6

 

2000 Oberoende ryska fackföreningar bildar en facklig central och antar ett krav på lagliga rättigheter. Den 19 juni strejkar 200.000 arbetare till stöd för förslaget.

 

7

 

1640 Folket i Barcelona gör uppror mot Trettioåriga kriget och tvingar Spanien att ge upp både kriget och sin roll som stormakt.

1788 Folket i Grenoble kastar taktegel på soldater som kommer för att driva in en ny skatt som enligt vanlig ordning bara läggs på de ofrälse. I efterhand betraktas detta som den första handgripliga revolten före stormningen av Bastiljen ett år senare.

2001 Generalstrejk i Colombia mot IMF-krav på nedskärningar. 80.000 demonstrerar i Bogotá.

 

8

 

9

 

1761 Uttrycket 'läsare' dyker för första gången upp i ett protokoll som beteckning för den som inte litar på de statsanställda prästerna utan vill se efter själv.

1907 En halv miljon sydfranska vinbönder samlas till protestmöte mot såväl dåliga priser som nordfransk överhöghet. Det hela utvecklas till en militant sydfransk rörelse med militära myterier och bildande av bondefackföreningar som regeringen till slut måste ge efter för.

1986 Samerna släpper in en ren i riksdan som protest mot fjällskogsskövlingar och andra övergrepp.

2000 24 tim generalstrejk i Argentina mot regeringens nyliberala politik får presidenten att anklaga förra regeringen för fattigdomsskapande politik.

 

10

 

1381 Det stora bondeupproret bryter ut i England, över hela landet samma dag. Bönderna kräver frihet från adeln, och när kungen lovar gå med på det upplöses bondehären -- varpå kungen låter militären hugga in.

1882 Hjedding Andelsmejeri startar, uppbyggt kring den nya tekniken som de danska bönderna på detta sätt tar i sin makt, i kamp mot storgods och stadskapitalister. De kooperativt organiserade bönderna lyckas på detta sätt konkurrera ut storgodsen, vilket är väl den enda registrerade gången i historien de fattiga har besegrat de rika med kapitalistiska metoder.

1935 Alcoholics Anonymous, den första länkrörelsen, grundas.

1958 AMSA, Aktionsgruppen mot svenska atomvapen, presenterar sig första gången i offentligheten. Den lösa aktionsgruppen lyckas på ett år genom agitationsturnéer och skrifter övertyga en stor majoritet av svenska folket att atomvapen inte var något att ha, och därmed måste också -- under denna jämförelsevis demokratiska tid -- politikerna ge vika.

1982 En halv miljon demonstrerar mot utplaceringen av kärnvapen och mot Reagan i Berlin.

 

11

 

1877 Den stora järnvägsstrejken i USA splittrar och enar arbetarrörelsen; å ena sidan engageras fler än någonsin i facklig verksamhet, å andra sidan spricker den fackliga centralorganisationen på frågan om samarbete eller konflikt.

1963 Den första buddhistmunken bränner sig själv i protest mot USAs inblandning i Vietnam.

1992 Offer för USA-invasionen massdemonstrerar när Bush besöker Panamá. Höjdpunkten är när en av polisens tårgasgranater träffar Bush och tvingar honom att avbryta ceremonierna.

2006 Kvinnorörelsen demonstrerar i Teheran mot "könsapartheid" och kvinnodiskriminerande lagar, med stöd av Teherans bussförare. Polisen angriper vilket ses som en framgång eftersom det visar att myndigheterna måste ta kvinnorörelsen på allvar.

2010 3-4.000 bybor i Maanshan i Anhuei, Kina angriper en partipamp med tegelstenar sedan denne kört på en pojke och därefter stigit ur bilen för att slå honom. Liknande fall rapporteras i tusental.

 

12

 

1967 Invånare vid Aganofloden i Niigata i Japan stämmer Showa Denko AB för att ha förgiftat dem med metylkvicksilver. Detta är det första av de så kallade Fyra Stora Fallen -- kombinerade rättegångar och massmobiliseringar mot förorenande industier -- som på ett tiotal år legitimerar miljökritik och leder till att Japan förvandlas från ett av de mest förorenade industriländerna till ett av de minst förorenade.

1970 Den nya folkliga musikrörelsen framträder plötsligt i offentligheten med Gärdesfesten.

1982 1,5 miljoner demonstrerar i USA mot kärnvapenupprustningen.

 

13

 

1381 John Ball lanserar parollen 'När Adam grävde och Eva spann, var fanns väl då en adelsman'

1881 Det stora strejkmötet i Lilljansskogen beslutar strejka för 10 timmars arbetsdag. Det visar sig i denna strejk att de organiserade klarar sig bättre än de icke organiserade, varför fackföreningar bildas mer allmänt.

1986 Ungdomsaktionen för Europas skogar startar sin stora Skogsresa i Kiruna, för att komma fram till Budapest efter en månad. Ungdomsaktionen startar ursprungligen för att rädda fjällskogarna i Gällivare, något man lyckas med efter två veckor. På några få år växer den till att bli det samlande organet för den radikala miljörörelsen i Öst- och Västeuropa.

2002 Invånarna i Arequipa demonstrerar mot privatisering av vattenverket. Efter att demonstrationerna växt, militären skjutit på folket, undantagstillstånd proklamerats, protesterna vidgats till att gälla regeringen korruption och marknadsfundamentalism i allmänhete och strejker proklamerats i grannstäderna tvingas ändå staten till slut ge med sig och låta vattenverket förbli en allmänning.

2011 Ungdomar startar en tre dygn lång tältning utanför landstingshuset i Stockholm i protest mot höjning av kollektivtrafiktaxan.

 

14

 

1791 Franska nationalförsamlingen förbjuder fackföreningar för att de 'strider mot de mänskliga rättigheterna'. Konflikten mellan folkrörelsedemokrati och nationalstatsdemokrati drivs till sin spets.

1872 Stockholms Snickarsällskap, den första svenska fackföreningen med strejkkassa, bildas.

1997 30.000 personer från hela Europa demonstrerar i Amsterdam mot arbetslösheten inför de församlade EU-regeringscheferna som föredrar att motarbeta den obefintliga inflationen. Polisen arresterar 700, men dessa får senare skadestånd av holländsk domstol tack vare en internationell solidaritetskampanj.

 

15

 

1884 Det stora folkmötet vid Ringsjön samlar 20 000 ur folkrörelser av alla slag. Talare är bl a S A Hedin för den liberala rösträttsrörelsen, H Andersson i Nöbbelöv för bönderna och August Palm för arbetarrörelsen.

1940 Fagoppositionen bildas i Oslo på programmet att norrmännen ska sluta fred med de tyska ockupanterna mot att lönerna inte ska sänkas. Motivet för medlemmarna, mest radikala socialister i framskjuten ställning i arbetarrörelsen, är att arbetarna ska vara neutrala när imperialisterna slåss. Oförmågan att se att nazisterna inte är vanliga borgare diskrediterar dessa klasskämpar och påskyndar det norska arbeiderpartiets anpassning till NATO och EG.

2000 Ontarios Koalition mot Fattigdomen demonstrerar i Ontarios stadspark mot provinsens frihandelsextremistiska regim och blir jagad av polisen och baktalad i pressen. Men resultatet blir ett sådant stöd från folkliga organisationer att de beslutar att jaga regimen från makten.

 

16

 

1953 Arbetaruppror i Östberlin mot sänkt lön och ökade arbetsnormer, vilket får Brecht att utbrista: 'Om inte regeringen har förtroende för folket får den väl upplösa det och välja sig ett nytt'.

1976 Skolelevernas uppror i Soweto mot afrikaans som undervisningsspråk inleder en allt mer intensiv kamp mot apartheidregimen.

1986 Generalstrejk stoppar hela Sydafrika.

1992 12 miljoner strejkar i Indien, under den gamla parollen från 1942 "Lämna Indien". Strejken riktar sig mot IMFs privatiseringsplaner som indiska regeringen försöker driva igenom.

2001 Femtitusen personer demonstrerar i Göteborg mot EUs nyliberala politik. Effekten förtas dock av att ett hundratal ungdomar låter sig provoceras av polisövergrepp till att demolera Avenyn och kasta gatsten på poliserna.

2011 Elever går i skolstrejk i Chile i protest mot privatskolor och skolpengssystem, och hundratusen tågar genom Santiago. De kräver en heltstatlig skola, men regeringen nöjer sig med att öka skolbudgeten.

 

17

 

1210 Folkungapartiet besegrar det centraliserade kunga- och påveväldet i slaget vid Gestilren, nuvarande Gästre norr om Enköping. Det lyckas uppehålla bondemakten tills det lider nederlag i slaget vid Sparrsätra 1247.

1844 Planerna på den första folkhögskolan i Rödding på södra Jylland får tillstånd av regeringen. Folkhögskolan börjar sin verksamhet på hösten enligt Grundtvigs principer -- personlig utveckling baserad på diskussion istället för utantilllärning av fakta.

1973 Arbetarna på klockföretaget LIP i Besançon beslutar att driva fabriken vidare sen ledningen beslutat lägga ner den, och tillverkar och säljer klockor under nästan ett halvt års tid i egen regi. Detta är det absolut mest avancerade uttrycket för det tidiga 70-talets europeiska arbetarrörelsevåg, men det slutar med nederlag sedan staten har gått in för att knäcka försöket.

 

18

 

1743 Stockholms borgerskap avsätter sin riksdagsman för att han inte följt sina valmän, och ger därmed upphov till den s k 'principalatsstriden', en strid som överheten vinner när riksdagens majoritet förklarar att riksdagsmännen får göra som de vill. Som direkt följd av striden förlorar alla obesuttna rösträtten där de ännu har den kvar - det är nämligen de fattigare borgarna som klarast tar parti för demokratin.

1996 Avskedade arbetare i Cutral Có i södra Argentina organiserar landets första piquete, eller vägspärr. Efter en vecka kommer kravallpolisen dit för att jaga bort dem, men eftersom hela staden skyndar till deras försvar måste polisen dra sig undan, och provinsregeringen avtalar med arbetarna om pengar i utbyte mot tjänster.

1999 Grupper i ett femtiotal länder genomför en aktionshelg mot de transnationella bolagen och andra ekonomiska makthavare. Störst blir aktionen i London där ett fyrtiotal grupper arrangerar gatufester, demonstrationer av alla slag inklusive ockupation av börshuset. Det hela urartar dock till slagsmål sen stridsutrustade poliser blandat sig i.

 

19

 

1179 Birkebeinarna slår biskoparnas romerskinfluerade parti i slaget vid Nidaros och säkrar folkfriheten i Norge.

1925 Sjömännen inleder en strejk i Hongkong i protest mot att en antikolonial demonstration beskjutits av brittisk militär. Strejken utvecklar sig till allmän generalstrejk i Hongkong, bojkott av brittiska varor och en otroligt välorganiserad stödverksamhet över hela sydostasien som är på gränsen till att ruinera kronkolonin. Strejken pågår ända till december 1926 trots allt hårdare konflikter såväl externt med kinesiska köpmän vars handel också drabbas, som internt om fackföreningar verkligen ska ägna sig åt rent politiska strejker.

1975 Kvinnokonferensen i Mexico öppnas och feminismen blir ett tema även i Latinamerika - där emellertid slumkvinnorna efterhand får hegemoni med sina krav på makt för att kämpa för vatten och avlopp, medan de akademikska övremedelklasskvinnorna får finna sig att hamna i en sidoshow.

1980 Bönder hungerstrejkar i Naragund i Karnataka i protest mot att de tvingas betala för en damm som försumpar och försaltar deras jord. Efter att tiotusentals bönder dragits in i rörelsen och många dödats måste regeringen ge upp sina krav.

1997 McLibel-rättegången skutar efter 314 dagar och dömer att det var legalt att säga sanningen, dvs att McDonalds utnyttjar barn, är fiende till fackföreningar och betalar låga löner.

 

20

 

2002 Minst tio miljoner deltar i en endags generalstrejk mot den spanska regeringens nedskärningspolitik. Eftersom strejken planerats till EUs premiärministermöte i Sevilla är strejken också en protest mot EUs politik.

2015 Flera tusen ockuperar ett centralt torg i Jerevan i Armenien för att protestera mot elprishöjningar. De jagas bort av kravallpolis några dagar senare men demonstrationer och ockupationer avlöser varandra under hela hösten.

2015 En kvarts miljon demonstrerar i London mot nedskärningar och åtstramningar.

 

21

 

1916 Den enda hittills existerande bostadsrättsföreningen utan spekulationsinslag, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, bildas. Principen för denna är att man alltid säljer sin lägenhet tillbaka till föreningen för samma pris som man köpte den.

1945 30.000 fackligt anslutna i Nigeria startar en månadslång strejk för högre lön -- två kronor om dagen -- som blir en framgång, också på så sätt att den initierar en nigeriansk självständighetsrörelse.

1981 Kvinnor för fred arrangerar fredsmarsch från Köpenhamn till Paris.

1984 Det upptäcks att tomtar har smusslat undan provborrkärnor i Klipperås för opartisk undersökning. Den opartiska undersökningen konstaterar att berget är olämpligt för kärnavfall.

 

22

 

1950 Ormen Friske går under i Nordsjön, sannolikt sänkt av en engelsk militärövning, och tar med sig kärnan i Frisksportarrörelsen.

2000 Tvådagars generalstrejk i Paraguay mot IMF-beordrade privatiseringar.

2011 Kvinnorna i Barbacoas i Colombia sexsterjkar i protest at ingen gör något åt den livsfarliga vägen från byn. Det går sen snabbt som ögat att få den fixad.

 

23

 

1847 Bonden Erik Mårtensson i Östansjö utmanar det prästerliga monopolet och förrättar det första baptistiska dopet i Sverige

 

24

 

929 Abbot Odo skriver Cluny-rörelsens program. Cluny-rörelsen är en munkrörelse som syftar till att frigöra kyrkan från furstarnas egennytta genom att förvandla den från en löslig rörelse eller funktion i samhället till en organisation med intern disciplin och politisk slagstyrka. Det lyckas man bra med, men resultatet blir efter någon tid att kyrkan börjar uppfatta sig som ett företag, och i första hand inriktar sig på att gynna sina egna egennyttiga intressen.

1324 Marsilius av Padua publicerar 'Defensor Pacis' i vilken hävdas att kungen, som folkets representant, ska se till att fred hålls och därför bör vara enväldig.

1434 Bergsmän och bönder i Bergslagen bränner fogdeborgen Borgarnäs som inledning på ett uppror mot kungens försök att göra sig enväldig. Till upproret sluter sig efterhand också överklassen som likaledes ser sig hotad. Upproret blir framgångsrikt såtillvida att bönderna i fortsättningen framträder som egen kraft i landet och att skatterna minskar, men när bönderna försöker driva kampen vidare ensamma mot adeln lider de nederlag.

1943 Svarta USA-soldater i England trakasseras av vita militärpoliser på en brittisk pub, och den brittiska publiken ställer upp för de svarta som allmänt anses uppföra sig bättre än de vita. Det hela urartar till eldstrid med döda och sårade. Saken tystas ner, men svarta medborgarrättskämpar hävdar senare att bemötandet i Europa under kriget betydde mycket för självhävdelsen efter kriget.

1973 Fiskare blockerar hamnen för Nikko Kopparverk i Oita, Japan, med kravet "Vi vill inte ha era pengar, men ni måste rena vårt hav från er skit". Skrämda av detta brott mot japanska statusrelationer gav Nikkos vd omedelbart med sig.

 

25

 

1876 Siouxer och cheyenner besegrar USAs armé vid Little Big Horn

 

26

 

27

 

1806 Ungdomar och underklass i Buenos Aires besegrar en engelsk flotta och tar amiralen till fånga, sedan den spanska kolonialförvaltningen flytt. För första gången börjar kreolerna tänka sig att de kan styra sig själva.

1905 Sjömännen på pansarkryssaren Potemkin gör myteri när en officer skjuter en matros. De seglar till Rumänien och får asyl där, men förblir länge förebilder för ryskt motstånd.

1905 Industrial Workers of the World, IWW, bildas som en protest mot skråandan inom den amerikanska landsorganisationen AFL. IWWs kampförmåga blir legendarisk, men eftersom de alltid söker strid sliter de ut sina resurser på femton år och går under.

1916 25.000 arbetare demonstrerar mot kriget i Berlin. Nästa dag strejkar 55.000 inom rustningsindustrin.

 

28

 

1770 Kväkare startar den första skolan i USA för svarta barn.

1883 Stockholms Fackliga Centralkommitté bildas som den första samlande organisationen för flera fackföreningar. Programmets punkt 1 kräver kortare arbetstid och punkt 2 hälsosamma fabriker.

1969 Polisen stormar barne Stonewall Inn i New York som är ett träffställe för homosexuella, vilket blir den tändande gnistan för organisering för homosexuellas rättigheter.

1984 En grupp homosexuella i London börjar samla in pengar till UKs strejkande gruvarbetare, eftersom fienderna är desamma. Någon miljon i dagens penningvärde samlas in till några byar i Wales, och efterhand återgäldar gruvfacket stödet genom att engagera sig mot diskriminering och trakasserier av homosexuella.

 

29

 

1944 Arbetarna på Burmeister & Wain börjar strejka mot det av tyskarna instiftade utegångsförbudet, eftersom de hindras arbeta på sina kolonilotter. Dagen efter sprider sig generalstrejk i hela Köpenhamn. Den varar tio dagar av nazistiskt våld och upphävs när tyskarna ger efter för de danska kraven och inställer utegångsförbudet.

1956 Polska arbetare strejkar för oberoende fack men lyckas bara fälla regeringen.

 

30

 

1419 Husitupproret börjar med att Prags magistrat kastas ut genom fönstret. Husiterna, mestadels bönder och hantverkare, lyckas i kraft av sin demokratiska teologi i 15 år besegra mellaneuropas samlade adelshärar i slag efter slag innan de slutligen nöts sönder av det ständiga krigstillståndet.

2000 Mellan 40.000 och 100.000 bönder samlas i den lilla staden Millau i Frankrike för att närvara då bondeledaren José Bové döms för att ha demolerat en McDonalds.

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org