Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
 
Kalenderindex

 

September

 

 

1

 

1920 Östfolkskongressen i Baku inleds på inbjudan från ryska kommunistpartiet. Inbjudna är alla organisationer som på något sätt kämpar för de koloniserade folkens självbestämmanderätt, och kongressen kan ses som ett exempel på kommunisternas strategi: att driva på det liberala kravet på nationernas självbestämmanderätt men att akta sig för att göra uppror mot det kapitalistiska systemet.

 

2

 

3

 

1895 De västgötska bönderna sluter sig samman i producentkooperativet Skaraborgs läns lantmäns centralförening.

1974 Aktion Stoppa Kärnkraften bildas med såväl organisationer som enskilda som likvärdiga medlemmar.

1984 Vaal-upproret börjar med en hyresstrejk. Detta är början på det folkliga övertagandet av makten i de svarta stadsdelarna i Sydafrika, som efter ett år tvingar apartheidregimen att införa militärstyre, utan resultat, och efter ytterligare nio år tvingar den att godta majoritetsstyre.

1988 200.000 letter och litauer bildar kedja längs hela sin Östersjökust för att protestera mot havsföroreningarna.

2011 Tack vare stor uppslutning från lokalsamhället hindras muslimhatarna från att demonstrera i Tower Hamlets i London.

2016 Drygt 150 miljoner strejkar i Indien mot privatiseringar och nedskärningar. Drygt ett år senare gör de om saken.

 

4

 

1899 De konsumentkooperativa föreningarna sluter sig samman i KF. Sammanslutningen har fördröjts flera år pga personliga rivaliteter.

1978 De första massdemonstrationerna mot shahens regim. Det är främst städernas sluminvånare som svarar på de religiösa ledarnas appeller om ett rättfärdigt samhälle.

1982 Ett antal fredsaktivister med författaren Heinrich Böll i spetsen blockerar kärnvapenbasen i Mutlangen utan bråk. Samtidigt blockerar andra fredsaktivister kärnvapenbasen i Bitburg och möts av polisvåld och åtal eftersom de inte har någon kändis med sig som kan garantera deras mediavänlighet.

 

5

 

1909 Nykterhetsrörelsen beslutar sig alkoholförbud i Sverige som huvudstrategi. Avgörandet läggs därmed hos staten och rörelsens folkrörelsekaraktär - dvs att medlemmarna även i sin vardag genomför rörelsens mål - förvisas till en andraplats. Ett år senare börjar nykterhetsrörelsens nedgång.

1915 38 ledande krigsmotståndare inom arbetarrörelsen träffas i Zimmerwald i Schweiz för taktikdiskussion. Runt dessa grupperar sig senare det som blir arbetarrörelsens revolutionära flygel.

1981 Första blockaden av Greenham Common, den NATO-flygbas som under ett årtionde blir den europeiska fredsrörelsens centrum.

 

6

 

1960 121 franska kulturpersoner, bl.a. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Francoise Sagan och Alain Resnais, publicerar ett manifest där de stöder det algeriska motståndet mot fransk ockupation och alla franska solidaritetsaktioner med detta, olagliga eller ej. Myndigheterna börjar förfölja undertecknarna som vore de sovjetiska dissidenter, men förföljelserna skapar sådant stöd för undertecknarna att myndigheterna måste ge upp.

1981 Nordiska Alternativkampanjen bildas av miljö-, kvinno-, freds- och solidaritetsorganisationer som ser sig ha ett gemensamt mål.

 

7

 

1949 Hamnarbetarna i Dar es Salaam inleder en generalstrejk som sprider sig över Tanganyika. Det är den första större folkliga rörelsen i Östafrika under 1900-talet och blir en fullständig framgång.

1968 Den moderna kvinnorörelsens första massdemonstration äger rum mot Miss Amerika-tävlingen.

1979 Den brasilianska lantarbetarrörelsen ockuperar sitt första jordagods. Under blodig kamp mot godsägare och korrumperade jurister bereder man under tio år plats för ungefär tio kooperativjordbruk om året.

2000 Brasiliens biskopar arrangerar en folkomröstning om IMFs åtstramningsprogram. Sex miljoner deltar och de flesta röstar nej..

 

8

 

9

 

1978 Arbetarna vid Teherans raffinaderier går i strejk och kräver att shahen ska avgå. Exemplet följs av andra oljearbetare och utan oljeexport faller regimen snart samman.

1980 Den första plogbillsaktionen förstör åtta stridsspetsar på General Electrics fabriker.

2014 40.000 personer i London och närmare 200.000 i Cape Town demonstrerar mot Israels bombningar av Gaza.

 

10

 

1860 En solidaritetsdemonstration i Helsingborg för Italiens frihetskamp samlar 2000 deltagare.

 

11

 

1906 Advokaten M.K. Gandhi kallar till ett möte bland Transvaals indier för att protestera mot regeringens krav att alla indier ska registrera sig. Mötet beslutar att starta en fredlig proteströrelse mot beslutet och Gandhi tog på sig att organisera denna.

1955 Inkallade värnpliktiga gör myteri på Lyons station i protest mot att skickas till kriget i Algeriet. Rörelsen sprids under ett halvårs tid till hela Frankrikes kaserner men inget stöd organiseras och det hela rinner ut i sanden. Istället splittras de politiskt motiverade krigsmotståndarna mellan att antingen bara arrangera protestmöten mot kriget (den lagliga vägen) eller att bara samla in pengar till vapen åt FLN (den olagliga).

1973 Militären tar makten i Chile och sätter igång sitt experiment i 'monetarism'. Resultat: en av Latinamerikas värsta svältkatastrofer, topphuggning av folkrörelserna och industriell tillbakagång till 50-talets nivå. Arkitekten bakom strategin belönas senare med Svenska Riksbankens pris 'till Nobels minne'.

2006 Maffiabrudar i Pereira, Colombia, sexstrejkar för att deras män ska lämna in sina vapen och bli fredliga medborgare. Ett resultat av detta är att mordfrekvensen i stan halveras på kort tid.

 

12

 

1922 Internationella Arbetarhjälpen bildas för att ge humanitär hjälp åt arbetare som drabbas av såväl naturkatastrofer som förtryck. Det hela drivs främst av tyska kommunister och växer till en jätteorganisation med 18 miljoner medlemmar som ger ut tidningar, gör film och driver affärsverksamhet i stor skala.

1997 För tredje gången generalstrejk i Uruguay mot nedskärningar och privatisering.

 

13

 

1922 Gruvarbetarna i Anyang går i strejk för löneökningar plus rätten att ha kvar sin förening och den skola Mao har tagit initiativ till ett år tidigare. Fem dagar senare accepterar företagsledningen alla krav. Efterhand som krigsherrar terroriserar gruvan sprids dess nu självmedvetna arbetare till sina hemprovinser och bildar bondeföreningar där.

 

14

 

1977 Den första 'nationella medborgarstrejken' i Colombia, där fack, kooperativ och hyresgästföreningar deltar, inleder en process där de gamla partianknutna facken vittrar sönder och oberoende, enade, militanta fack kommer istället.

1985 Kvinnofolkhögskolan öppnar

2003 Svenska folket avvisar den politisk-ekonomiska elitens EU-anpassning i en folkomröstning som enligt statistikerna är den mest klassbundna på flera generationer. Arbetare, landsortsbor och ungdomar röstar nej, den urbana medel- och överklassen röstar ja.

2003 Sydstaterna, under starkt tryck från sina egna bondeorganisationer, säger nej till nordstaternas förslag till globala handelsregler och sänder chockvågor in över nords industriella etablissemang. Det de inte kan acceptera är att nordstaterna kräver fritt tillträde till syds hela ekonomi i utbyte mot att avskaffa sin dumpning av jordbruksprodukter.

 

15

 

1971 Kvinnorörelsen i Köpenhamn ockuperar ett rivningshus och startar Nordens första kvinnohus.

1993 Franska bönder blockerar infarterna till Paris i protest mot GATTs regler om förbud mot jordbrukssubventioner.

 

16

 

1810 Indianer och andra fattiga reser sig mot de rika i Guanajuato i Mexico. De håller stånd mot militären i fem år och delar upp godsen mellan sig men slås slutligen ned, varefter de rika kan förklara sig självständiga från Spanien och ta för sig av arvet. Men ett resultat är att indianer blir mer aktade i Mexico än i resten av Latinamerika.

 

17

 

1676 Bönderna i Virestad i Småland och i Osby och Loshult i Skåne sluter bondefred under det pågående kriget mellan Sverige och Danmark.

1871 Den stora striden i Första Arbetarinternationalen bryter ut mellan dem som hävdar att man når bättre resultat med massorganisering, dvs att man också bör värva passiva medlemmar (socialdemokraterna), och dem som hävdar att detta kommer att leda till funktionärsvälde (anarkisterna). Båda visar sig ha rätt, och fortfarande har någon lösning på konflikten inte dykt upp.

 

18

 

1999 243 unga stockholmare grips sedan de arrangerat en gatufest på Götgatan och många misshandlas dessutom. Därmed går Stockholms myndigheters "nolltolerans"-kampanj över styr och allmänhetens sympati för ungdomarna tvingar polisen på defensiven. Stans moderata styre ger sig dock inte.

 

19

 

1985 Jordbävning grusar Mexicos textildistrikt och gör 40.000 kvinnor arbetslösa. Deras fackförening blir ett fokus för Mexicos nya kvinnorörelse och den första fackförening som leds av kvinnor.

2003 Demonstration mot försäljning av naturgas från Bolivia till USA provocerar en demonstration med 100.000 deltagare som beskjuts av militär. Bakom ligger konflikter om bolivianska regeringens privatiseringspolitik där den t.o.m. har försökt privatisera regnvattnet; emellertid växer protesterna till ett allmänt folkuppror som tvingar presidenten att avgå den 15 oktober.

2011 1500 aktivister ockuperar Wall Street för att protestera mot bankernas stråtrövarmentalitet och kräva att dom hostar upp vad dom stulit.

 

20

 

1830 Det första representativa mötet av svarta organisationer i USA beslutar bojkotta slavtillverkade produkter.

1970 En motkonferens till Världsbankens toppmöte i Köpenhamn med 10.000 deltagare föranleder myndigheterna att starta tre dagars kravaller genom att köra med polismotorcyklar rakt in i konferensen.

 

21

 

1904 Arbetare på Voikka pappersbruk i Kuusankoski beslutar gå i strejk sedan kvinnliga medarbetare klagat på en förmans sexuella trakasserier och fått sparken för detta. Strejken sprider sig sedan till två andra pappersbruk, och förmannen slutar "frivilligt".

1963 War Resisters League organiserar den första demonstrationen mot Vietnamkriget.

1968 Fängelseön Alcatraz ockuperas av indianer. Detta blir inledningen till befrielserörelsen American Indian Movement som fortfarande leder den nordamerikanska kampen för indianernas rättigheter.

 

22

 

2005 Historiens största cykeldemonstration äger rum i Budapest. 25-30.000 demonstrerar mot biltrafiken.

 

23

 

1880 Irländska Arrendatorförbundet förklarar godsförvaltaren John Boycott i blockad och skapar därmed ett begrepp. Målet är sänkta arrenden och aktionen blir så framgångsrik att Boycott måste fly till Amerika. Boycottaktioner upprepas över hela Irland, men när engelska regeringen lovar arrendator- och Irlandsvänlig lagstiftning mot att förbundet upplöses går de parlamentariskt inriktade ledarna i fällan.

1991 Soldater i Zaires flygvapen gör myteri i protest mot nedskärningar. Efterhand sluter sig stora delar av Kinshasas slumbefolkning till upproret eftersom nedskärningar har drabbat även dem. Diktatorn Mobutus trollkraft är med ens bruten.

 

24

 

622 Den mot köpmannaaristokratin i Mecka oppositionella rörelsen av muslimer flyttar till grannstaden Yathrib när rörelsens ledare Muhammed väljs till skiljedomare där. Tack vare respektingivande levnadssätt, sammahållning och inre jämlikhet vinner rörelsen från den dagen alltmer stöd av folket, först i Arabien där det jämlika stamsamhället håller på att upplösas i klasser, och sedan i hela bördiga halvmånen där det bysantinska och det persiska förtrycket har blivit allt olidligare. Stödet resulterar i statsmakt, och det uppstår tidigt en identifikation mellan rörelseledning och statsmakt som under de nära 1400 år som gått därefter har gjort det nästan omöjligt i islamska länder att tänka i termer av folkliga rörelser med andra mål än regeringsmakten.

1906 Svarta försvarar sig mot en lynchmobb för första gången i USAs sydstater då en grupp i Atlanta besvarar eld från skjutvapen. Detta leder dock till bakslag då lynchmobben börjar döda och bränna urskiljningslöst i de svartas kvarter.

1968 15 medlemmar i War Resister's International kräver samtidigt i Moskva, Warszawa, Budapest och Sofia upphävande av ockupationen av Tjeckoslovakien, nedrustning av NATO- och Warszawapakterna, stopp för USAs krig i Vietnam och stöd för demokratisk socialism i öst och väst. Aktionen får stor uppmärksamhet och visar att det går att föra fram fler paroller samtidigt.

1992 Buy Nothing Day startar i Canada under namnet No Shop Day.

2005 300.000 demonstrerar i Washington mot Irakkriget och globaliseringen

 

25

 

1855 Generalstrejk i Jönköping kulmen på en landsomfattande rörelse mot matbristen. Demonstration mot brännvinsbränneriet beskjuts av militär.

1932 Indiska kongresspartiet tvingas börja stödja de kastlösas strävanden för att förebygga att engelsmännen använder dem som strejkbrytare.

1968 Tre PAX-medlemmar arresteras när de delar ut flygblad utanför inskrivningslokalen i Lund. På kvällen samlas 300 studenter och protesterar till stöd för yttrandefriheten.

1972 Norsk majoritet röstar nej till EG efter en kampanj som kan ses som enfrågerörelsernas höjdpunkt i industrivärlden. Till skillnad från svenska Folkkampanjen mot kärnkraft byggs rörelsen på enskilt medlemskap i Folkebevegelsen, kombinerat med ett otal självstyrande grupper med särskilda uppgifter och stora resurser. Men eftersom målet för kampanjen bara är status quo kan övre medelklassen snart ta initiativet igen och fortsätta anpassningen utan medlemskap.

1989 Leipzigs kristna fredsrörelses sedan nästan åtta år traditionella, av polisen ständigt trakasserade, måndagsdemonstration för medborgerliga rättigheter består plötsligt av 5.000 personer.

2020 Tre indiska bondeorganisationer kallar till landsomfattande protester mot nya jordbrukslagar. Bönderna får stöd av fackföreningar i vad som har kallats världshistoriens största strejkrörelse.

 

26

 

1968 Studenterna i Lund fortsätter arrangera demonstrationer och på ett protestmöte uttalar Tage Erlander att flygbladen är helt ofarliga.

1971 Aktivister ockuperar några gamla militärbaracker i Köpenhamn och startar fristaden Christiania, som fortfarande finns kvar.

1988 80.000 demonstrerar mot IMF och Världsbanken i Berlin.

2005 Sjömän på de franska Corsica-färjorna går i strejk och ockuperar båtarna sedan det blivit känt att företaget ska privatiseras. Senare ockupera också hamnen i Ajaccio.

 

27

 

1993 Cargill beslutar dra sig ur ett saltutvinningsprojekt i Gujarat i Indien som skulle ha gjort 200.000 saltarbetare arbetslösa, sedan den starka indiska motståndsrörelsen mot transnationellt kapital organiserat kampanjer mot projektet. Bl.a. organiserades 'saltmarscher' i Gandhis efterföljd.

2007 IBMs arbetare i Italien startar den första web-strejken i historien, med demonstrationer, ockupation av chefens kontor och internationella solidaritetsmöten - allt på internet. Efter en månad ger IBM upp och deras italienske VD avgår.

 

28

 

1864 Engelska och franska fackföreningsmän plus tyska och polska flyktingar grundar Första Arbetarinternationalen i London. Syftet var praktisk solidaritet vid strejker: internationella insamlingar till strejkkassorna och internationella blockader mot rekrytering av strejkbrytare. Detta lyckas så bra att en våg av strejker bryter ut av folk som litar på att Internationalen ska hjälpa dem. Det klarar den inte av, men resultatet av det hela blir i alla fall att fackföreningar bildas över hela Västeuropa och att arbetarrörelsen får ett genomslag i politiken.

1992 Barnlobbyn demonstrerar över hela landet mot att myndigheterna sätter bankspekulanternas intressen före barnens.

2000 En ny runda av protester mot ockupationsmaktens våld skakar Palestina. Hoppet om framgång är den här gången litet eftersom det officiella palestinska ledarskapet under tiden har köpts ut med välavlönade befattningar i den palestinska bantustanstaten och i några fall med israeliska affärskontrakt.

 

29

 

1990 400 indiska barn arrangerar en demonstration under FN:s barntoppmöte för att protesera mot barnarbete.

2005 Femti miljoner indier strejkar mot regeringens privatiseringspolitik. I första hand är det transporter och andra infrastrukturtjänster som stoppas.

 

30

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org