A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Folkrörelselexikon

 

XYZ

 

Yttrandefrihet.

Ett klassiskt mål för medborgarrättsrörelser som syftar till att säkra rätten för det civila samhället att diskutera sina angelägenheter och hur de ska hanteras utan terroristisk inblandning från staten.

Med informationssamhället, dvs förvaruligandet av ordet, har dock frågan komplicerats. Frihet för det civila samhället kan knappast likställas med frihet för kapitalet, dvs rätten att diskutera mänskliga angelägenheter i fred kan knappast likställas med rätten att sälja vilka lögner som helst för pengar. Dessa distinktioner har dock knappast börjat tematiseras ännu. Se vidare Media och Offentlighet.

 

Yttre omständigheter.

Omvärlden. Det givna i en konflikt, det man själv har svårt att påverka men som har betydelse för utgången. Dit hör andra aktörer (motpart och tredje part) och deras strävanden. Och dit hör det resultat av alla parters och aktörers tidigare handlande som brukar kallas "läget", dvs resursfördelning, kulturella stämningar, m.m. Det är helheten i de yttre omständigheterna som räknas; inget är lättare än att hänvisa till en ogynnsam faktor, bortse från de tio gynnsamma och avskriva alla försök till handling som "orealistiska". Se även politisk tillfällesstruktur och samtidighet.

Förmågan att göra bästa möjliga bruk av de yttre omständigheterna kännetecknar en bra strategi. Att strunta i dem brukar kallas voluntarism.

 

 

Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org