Stockholm 1972
- Den officiella scenen 1972
- Upprinnelsen till de alternativa initiativen
- Powwow
- Alternativ teknik
- OS i miljöförstöring
- Oi-gruppen, kritiska ulandsforskare
- Folkets Forum, oberoende konferenser i ABF-huset
- Alternativa sightseeingturer
- Miljöforum
- Dai Dong
- Aktioner
- Samtidiga parallella aktiviteter i andra länder
- Resutat
- Övrig
- Dokument
Rio de Janeiro 1992
Johannesburg 2002
Rio de Janeiro 2012
Stockholm 2012
- Den alternativa scenen 2012
- Den officiella scenen 2012
Stockholm 2022

 

Till startsidan

Folkets Forum

Kapitalism och miljöförstöring

 

Kapitalism och miljöförstöring var ett större projekt med flera punkter på Folkets Forum. Dokumentaionen inehåller:

Två citat: Tage Erlander som erkänner att man för femton år sen inte visste något om mijlöpåverkan. Samt Karl Marx berömda citat om hur kapitalismen förstör all rikedoms urkällor: jorden och arbetaren.

Inledning: Programförklaring om att kapitalism måste innebära rovdrift.

Miljöpolitiken och kapitalets internationalisering: Om hur kapitalet smiter undan nationella regleringar till länder med mindre strikta normer. Något om EEC:s miljöpolitik som handlade om att utjämna skillnaderna mellan länderna snarare än att sätta upp striktare regler.

Samhällsekonomiska argument i miljödebatten: Huvudsaklingen en kritik mot neoklassisk ekonomi som inte förmår ta hänsyn vare sig till behovet av infrastruktur, till s.k. externa effekter, till den fortgående monopoliseringen av näringslivet, eller till producenternas initiativövertag. Samt en diskussion om vad som är möjligt att göra "inom systemets ramar" och vad som kräver en total demokratisering av närignslivet.

Statens agerande på mijlöområdet: Om hur det avgörande från statens sida hela tiden har varit ekonomisk tillväxt, och hur miljölagstiftning bara har antagits när denna har hotats.

Urbanisering - motsättningen stad - land: Om hur behovet av koncentration av investeringarna leder till att landsbygden utarmas på resurser, och hur koncentration av industri till ett fåtal ställen leder till klassisk mijlöförstöring där. Samt hur stordrift skapar alltmer transportströmmar som i sig är miljöförstörande.

Intervju med arbetare på SCA i Svartvik om villkoren där samt fiskare i Junibosand om industriutsläpp.

 

 
						
Publicerad av Folkrörelsestudiegruppen: info@folkrorelser.org

www.folkrorelser.org